Czasopisma

 • Archeion

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

  Strona WWW | ISSN 0066-6041 | e-ISSN 2658-1264 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 70

 • Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

  Archiwum Medycyny Sądowej i KryminologiiArchiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE. Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

  Strona WWW | ISSN 0324-8267 | e-ISSN 1689-1716 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Geoinformatica Polonica

  Geoinformatica Polonica. Na łamach „Geoinformatica Polonica” publikowane są zarówno oryginalne, jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.

  Strona WWW   | ISSN 1642-2511  | e-ISSN 2199-5923 | Częstotliwość rocznik |  Punkty MEiN : 20

 • Paragraf na Drodze

  Czasopismo Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego ukazuje się od 1999 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Adresatem publikowanych treści są przede wszystkim biegli sądowi i rzeczoznawcy w dziedzinie wypadków drogowych, ale również związani z problematyką ruchu drogowego prawnicy, policjanci, osoby parające się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także pracownicy administracji drogowej i zarządów dróg. Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem.  Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na niniejszej witrynie internetowej.

  Strona WWW | ISSN 1505-3520 |Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

 • Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

  Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. 

  Strona WWWISSN 2084-4115 | e-ISSN 2084-4131 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Media Biznes Kultura

  Media Biznes Kultura  to czasopismo naukowe otwarte na interdyscyplinarne spojrzenie, którego celem jest wnoszenie merytorycznego wkładu w stan wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Naszym założeniem jest, by stało się platformą do wymiany myśli na temat kształtu i funkcji mediów. Dlatego do publikowania artykułów zapraszamy zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy zajmujących się problematyką medioznawczą.

  Strona WWW | ISSN 2451-1986 | e-ISSN 2544-2554 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 40

 • Polonia Maior Orientalis

  Czasopismo ukazuje się od 2014 r. jest wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną. 

  Strona WWW | ISSN 2392-0106 | e-ISSN 2720-4006 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

 • Polska Myśl Pedagogiczna

  Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Celem jest publikowanie prac wydobywających bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących do włączania polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

  Strona WWW | ISSN 2450-4572 | e-ISSN 2450-4564 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100

 • Prace Komisji Historii Nauki PAU

  Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo  poświęcone historii nauki. Czasopismo publikowało teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. 

  ISSN 1731-6715 | Częstotliwość rocznik | Publikowane w latach 1999-2015 | Kontynuowane przez: Studia Historiae Scientiarium

 • Prace Etnograficzne

  https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/

  Prace Etnograficzne”, to czasopismo, którego celem jest prezentowanie prac i wyników badań badaczy zainteresowanych etnologią i antropologią społeczno-kulturową. Zależy nam na tym, aby obok publikacji opartych na oryginalnych badaniach, czasopismo miało także charakter forum do dyskusji na temat kluczowych kwestii teoretycznych i metodologicznych związanych z dyscypliną.

  Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach „Prac Etnograficznych”.

  Strona WWW | ISSN 0083-4327 | e-ISSN 2299-9558 | Punkty MEiN: 70

 • Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

  Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

  Strona WWW | ISSN 1230-7483 | eISSN 2720-5983 |Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

  https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe Open Access, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

  Strona WWW | ISSN 1426-5915 | e-ISSN 2543-859X | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego to recenzowana publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Część artykułów jest tłumaczona na język angielski. Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane m.in. do organów administracji państwowej; bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych; wyższych uczelni; przedstawicieli świata nauki podejmujących tematykę bezpieczeństwa państwa.

  Strona WWW | ISSN 2080-1335 | eISSN 2720-0841 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 5

 • Przegląd Konstytucyjny

  Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu.

  Strona WWW | ISSN 2544-2031 | Częstotliwość kwartalnik| Punkty MEiN: 70

 • Studia Archiwalne

  Studia Archiwalne to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Pismo kierowane jest do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów.

  Strona WWW | ISSN 1734-7513 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5

 • Psychologia Rozwojowa

  https://ojs.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa

  Psychologia Rozwojowa. Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

  Strona WWW   | ISSN 1895-6297  | e-ISSN 2084-3879 | Częstotliwość kwartalnik|  Punkty MEiN : 40

 • Studia Judaica. Półrocznik

  "Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. 

  Strona WWW   | ISSN 1506-9729  | e-ISSN 2450-0100 | Częstotliwość: półrocznik |  Punkty MEiN : 70

 • Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

  https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/Radca Prawny. Zeszyty Naukowe jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 2014 r. w formule Open Access, wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Na łamach czasopisma prezentowane są w szczególności wyniki pracy badawczej z zakresu nauk prawnych członków samorządu radców prawnych oraz opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem tego samorządów. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego czy trybunałów europejskich, glosy i komentarze.

  Strona WWW | ISSN 2392-1943 | eISSN 2720-3670 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

 • Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

  https://ejournals.eu/Studia-Linguistica/

  SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa.
  Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Strona WWW | ISSN 1897-1059 | e-ISSN 2083-4624 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Santander Art and Culture Law Review

  Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

  Strona WWW | ISSN 2391-7997 | e-ISSN 2450-050X | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 100

 • Przegląd Kulturoznawczy

  Przegląd Kulturoznawczy to czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

  Strona WWW | ISSN 1895-975X | e-ISSN 2084-3860 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Sztuka Leczenia

  Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

  ISSN 1234-7175   |  e-ISSN 1898-2026  | Częstotliwość: półrocznik|  Punkty MEiN:  20  

 • Studia Historiae Scientiarum

  Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo jest wydawane przez Polską Akademię Umiejętności. 

  Strona WWW | ISSN 2451-3202 | e-ISSN 2543-702X | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100 | Poprzedni tytuł

 • Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny - obecnie wydawany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności. Pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. Od samego początku Przegląd Polonijny był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania polonii analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

  Strona WWW | ISSN 2081-4488 | e-ISSN 2544-4972 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Terroryzm - studia, analizy, prewencja

  „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

  Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.

  Strona WWW | ISSN 2720-4383 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 5

 • Wielogłos

  https://ejournals.eu/Wieloglos/Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.
  Strona WWW  |  ISSN 1897-1962  |  e-ISSN 2084-395X  |  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 70   

 • Wschodnioznawstwo

  Wschodnioznawstwo wydawane jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec i in. 

  Strona WWW | ISSN 2082-7695 | eISSN 2720-0825  |  Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

 • Wolność i Solidarność

  Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.

  Strona WWW | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5

 • Zeszyty Prasoznawcze

  https://ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego. Pismo publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje z zakresu dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Zeszyty służą od 57 lat badaczom komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

  Strona WWW | ISSN 0555-0025 | e-ISSN 2299-6362 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

 • Zoon Politikon

  „Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury. 

  Strona WWW ISSN 2082-7806 | eISSN 2543-408X | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

 • Zarządzanie w Kulturze

  https://ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Pierwsze polskie recenzowane pismo naukowe poświęcone problematyce zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie w Kulturze jest przestrzenią do nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury. 

  Strona WWW | ISSN 1896-8201 | e-ISSN 2084-3976 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20