Panel Redakcyjny czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

 Radca Prawny - logo

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 2014 r. w formule open access, wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Periodyk porusza zagadnienia prawne, które są istotne zarówno praktycznie, jak i teoretycznoprawnie z perspektywy wykonywania zawodu radcy prawnego, dotyczące wszystkich gałęzi prawa. Na łamach czasopisma prezentowane są w szczególności wyniki pracy badawczej z zakresu nauk prawnych członków samorządu radców prawnych oraz opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem tego samorządów. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego czy trybunałów europejskich, jak też glosy i komentarze.

ISSN: 2392-1943  |  eISSN: 2720-3670

Strona WWW czasopisma w Portalu Czasopism Naukowych

Częstotliwość: kwartalnik  |  Punkty MEiN: 40

Redaktor naczelny, przewodniczący kolegium redakcyjnego: Tomasz Scheffler
Zastępca przewodniczącego kolegium: Małgorzata Szwejkowska
Sekretarz redakcji: Aleksander Jakubowski

Członkowie kolegium redakcyjnego: Aneta Giedrewicz-Niewińska, Jakub Janeta,  Karolina Rokicka-Murszewska.

Właściciel czasopisma: Krajowa Izba Radców Prawnych