Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego  |  Internal Security Review
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - banner czasopisma

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego to recenzowana publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Część artykułów jest tłumaczona na język angielski. Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane m.in. do organów administracji państwowej; bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych; wyższych uczelni; przedstawicieli świata nauki podejmujących tematykę bezpieczeństwa państwa.

WWW:  https://www.ejournals.eu/PBW/

ISSN 2080-1335 | eISSN 2720-0841

Punkty MEiN: 20