Panel Redakcyjny czasopisma „Studia Archiwalne”

Studia Archiwalne

Studia Archiwalne - banner

O czasopiśmie

 Studia Archiwalne to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r. ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, wydawane jako rocznik. W związku z tym powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin) oraz nowy  Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor główny stanął dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie).

,,Studia Archiwalne” kierowane są do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów.

W ,,Studiach Archiwalnych” publikujemy artykuły o szeroko rozumianej tematyce archiwalnej, odnoszącej się zarówno do zagadnień z dziedziny archiwistyki, jak i archiwoznawstwa w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze. Ponadto przyjmujemy artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z naukami pomocniczymi historii, które są nieodłącznym elementem warsztatu archiwisty.

Redaktor naczelny: Krzysztof Kołodziejczyk
Wydawca: Archiwum Państwowe w Lublinie
Strona WWW
w Portalu Czasopism Naukowych

ISSN: 1734-7513
eISSN:  2720-3697
Punkty MEiN: 20

> Przesyłanie tekstów <