Logotyp czasopisma Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

O czasopiśmie

Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. 

Strona WWWISSN 2084-4115 | e-ISSN 2084-4131 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.TAURON

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.