Wszystkie czasopisma

Czasopisma

 • Acta Archaeologica Carpathica

  Czasopismo „Acta Archaeologica Carpathica” publikuje oryginalne prace poświęcone zagadnieniom archeologii obszarów górskich, szczególnie karpackich. Czasopismo wydawane jest jako rocznik, od 1958 roku. Pierwsze 52 tomy wydane zostały przez Polską Akademię Nauk, tom LIII we współpracy Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od tomu LIV (2019) czasopismo ukazywać się będzie nakładem wyłącznie Polskiej Akademii Umiejętności.


  Strona WWW  |  ISSN 0001-5229  |  e-ISSN 2719-4841  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Acta Protozoologica

  Acta Protozoologica - International Journal on Protistology - is a quarterly journal that publishes current and comprehensive, experimental, and theoretical contributions across the breadth of protistology, and cell biology of Eukaryote microorganisms including: behaviour, biochemistry and molecular biology, development, ecology, genetics, parasitology, physiology, photobiology, systematics and phylogeny, and ultrastructure.
  It publishes original research reports, critical reviews of current research written by invited experts in the field, short communications, book reviews, and letters to the Editor. Faunistic notices of local character, minor descriptions, or descriptions of taxa not based on new, (original) data, and purely clinical reports, fall outside the remit of Acta Protozoologica.
  WWW website  |  ISSN 0065-1583  |  e-ISSN 1689-0027  |  Frequency quarterly  |  MEiN points: 40

 • Archeion

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.


  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 0066-6041  |  e-ISSN 2658-1264  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Cahiers ERTA

  Cahiers ERTA est une plate-forme d’échange scientifique sur la littérature francophone moderne et contemporaine. Cahiers ERTA a d’abord été conçu comme un cycle de monographies « Autour de... », publiées dans le cadre des activités du groupe de recherche scientifique ERTA, fondé en 2006 par Tomasz Swoboda, Ewa Małgorzata Wierzbowska et Olga Wrońska. Deux monographies ont paru, en 2008 et 2011. En 2012, le groupe ERTA a créé un Ouvroir de recherches sur la littérature francophone moderne et a décidé de transformer les monographies en revue, ce qui s’est concrétisé en 2013 pour la parution du troisième numéro. Cahiers ERTA est ouvert sur des méthodes d’interprétation et des théories applicables à l’étude d’une oeuvre littéraire (approches structurales, poststructurales, thématiques, comparatistes, narratologiques, etc).
  Strona WWW  |  ISSN 2300-4681  |  e-ISSN 2353-8953   |  Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 20

 • ELECTRUM

  Electrum has been published since 1997 by the Department of Ancient History at the Jagiellonian University in Cracow as a collection of papers and monographs. In 2010 it starts as journal with one issue per year. Journal publishes scholarly papers embodying studies in history and culture of Greece, Rome and Near East from the beginning of the First Millennium BC to about AD 400. Contributions are written in English, German, French and Italian. The journal publishes books reviews.


  Strona WWW |  ISSN 1897-3426 | e-ISSN 2084-3909 | Częstotliwość rocznik |  Punkty MEiN: 70

 • Gdańskie Studia Azji Wschodniej

  Gdańskie Studia Azji Wschodniej to ogólnopolski półrocznik naukowy poświęcony tematyce Azji Wschodniej. Zamieszczane w nim teksty podejmują problematykę obszaru Azji Wschodniej z perspektywy różnych dziedzin nauki, są polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, nie tylko znawców Azji Wschodniej z Polski - do publikacji zapraszani są również naukowcy spoza Polski.
  Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.
  Strona WWWISSN 2084-2902 | e-ISSN 2353-8724 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 40

 • International Business and Global Economy

  Publikowanie czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego ukazał się już w 1973 roku.
  Czasopismo poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych. Na International Business and Global Economy składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Czasopismo zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.
  Strona WWW
   |  ISSN 2300-6102  | e-ISSN 2353-9496  | Częstotliwość: rocznik | Punkty MEiN: 20

 • International Journal of Contemporary Management

  Mission and objectives of the journal International Journal of Contemporary Management (IJCM) is committed to publishing scholarly empirical and theoretical research articles, dealing with the complex and multidisciplinary challenges in contemporary management. The Journal covers a broad range of topics from a wide range of methodologies, and theoretical paradigms, focusing as much on encouraging new ideas or new perspectives on existing research. Manuscripts that are suitable for publication in the IJCM focus, especially but not exclusively, on domains such as structures, processes, organizational innovations, motivation, leadership, organizational behavior and organizational culture. IJCM publishes peer-reviewed case studies, reviews, conceptual contributions and empirical research of the highest quality.
  Strona WWW |  ISSN 2449-8920  |  e-ISSN 2449-8939  |  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 20

 • Konteksty Kultury

  Konteksty Kultury to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą. 
  Pismo powstało w 2005 r. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, obecnie właścicielem jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania).  Od roku 2017 numery mają charakter monograficzny.


  Strona WWW  |  ISSN 2083-7658  |  e-ISSN  2353-1991|  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 20

 • Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

  Czasopismo Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa publikuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
  Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

  Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.
  Strona WWW     ISSN 2084-4115     e-ISSN  2084-4131     Częstotliwość kwartalnik    

 • Opuscula Musealia

  Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
  Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim). Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.
  Strona WWW     ISSN 0239-9989     e-ISSN  2084-3852     Częstotliwość rocznik

 • Studia Historiae Scientiarum

  Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.
  Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej. W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki.
  Strona WWW  ISSN 2451-3202  e-ISSN 2543-702X Częstotliwość kwartalnik Skrót Stud. Hist. Sci. Poprzedni tytuł 

 • Prace Etnograficzne

  Zeszyty Naukowe UJ Prace Etnograficzne są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. XX w. zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego.
  Tematy poruszane na łamach czasopisma obejmują między innymi: praktykowanie pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodne dziedzictwa, wizualności i nowe media, rytuały, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwo etnograficzne. Uruchomione zostały dodatkowe działy służące ożywieniu debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi. Dodatkowo publikujemy omówienia i recenzje publikacji naukowych, wydarzeń oraz projektów; cyklicznie także inne formy - raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami czy komentarze. 
  Strona WWW     ISSN 0083-4327     e-ISSN  2299-9558     Częstotliwość kwartalnik    

 • Rocznik Administracji Publicznej

  Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikujemy artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawa administracyjnego oraz prawa UE, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego. 


  Strona WWW | ISSN 2449-7797 | e-ISSN 2449-7800 | Częstotliwość rocznik | Numer rejestracji sądowej Nr Rej. Pr. 2818

 • Prace Geograficzne

  Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.
  W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.
  Strona WWW  | ISSN 1644-3586 | e-ISSN  2083-3113 | Częstotliwość kwartalnik    

 • Prace Historyczne

  Prace Historyczne są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. W ramach Prac Historycznych ukazywały się serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
  Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio w „Pracach” publikowali badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch czy Stanów Zjednoczonych. 


  Strona WWW | ISSN 0083-4351 | e-ISSN 2084-4069 | Częstotliwość kwartalnik

 • Prace Komisji Historii Nauki PAU  Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo  poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki: wkładu Polaków do nauki; wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej; współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki; "Otwartej Nauki" w dziedzinie historii nauki; krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych. 


  ISSN 1731-6715  Częstotliwość rocznik Publikowane w latach 1999-2015  Kontynuacja tytułu • PRINCIPIA

  PRINCIPIA. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii.
  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
  Strona WWW  ISSN 0867-5392  e-ISSN 2084-3887    Częstotliwość rocznik    

 • Progress

  Progress jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne. Tym samym odbiorcami Progressu są studenci zainteresowani ścieżką naukową, doktoranci chcący rozwijać swoją karierę naukową oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni.
  Strona WWW  ISSN 2543-8638  e-ISSN 2543-9928    Częstotliwość półrocznik   

 • Przegląd Kulturoznawczy

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
  Strona WWW  ISSN 1895-975X  e-ISSN 2084-3860  Częstotliwość kwartalnik    

 • Przekładaniec

  Przekładaniec to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. 
  Przekładaniec ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.
  Strona WWW  ISSN 1425-6851  e-ISSN 1689-1864    Częstotliwość półrocznik    

 • Psychologia Rozwojowa

  Psychologia Rozwojowa to kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka i do dziś  jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. 
  Publikujemy artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych.


  Głowna strona WWW czasopisma  ISSN 1895-6297  e-ISSN 2084-3879   Częstotliwość kwartalnik    

 • Reports on Mathematical Logic

  Reports on Mathematical Logic is a journal aimed at publishing quality research papers on mathematical logic and foundations of mathematics.
  All the articles submitted for publication in Reports on Mathematical Logic are peer reviewed for authenticity, ethical issues and usefulness. Our journal publish well-written papers presenting new and important research results in logic. Applications of logical methods and concepts in mathematics, mathematical linguistics, theoretical computer science and philosophy are also welcome.
  Strona WWW  ISSN 0137-2904  e-ISSN 2084-2589      Częstotliwość rocznik  

 • Romanica Cracoviensia

  Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.
  Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Strona WWW  ISSN 1732-8705  e-ISSN 2084-3917      Częstotliwość kwartalnik  

 • Santander Art and Culture Law Review

  Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.
  Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.


  Strona WWW   |  ISSN 2391-7997  |  e-ISSN 2450-050X  |  Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 40

 • Schedae Informaticae

  Schedae Informaticae is an international journal dedicated to computer science and its mathematical foundations. The journal publishes high quality, refereed research papers dealing with the following topics: theoretical computer science, computer science applications, mathematical foundations of computer science, applications of mathematical methods to computer science, computational and numerical mathematics.
  Strona WWW  ISSN 0860-0295  e-ISSN 2083-8476      Częstotliwość kwartalnik      

 • Scripta Judaica Cracoviensia

  W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.
  Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich. W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.
  Strona WWW  ISSN 1733-5760  e-ISSN 2084-3925      Częstotliwość rocznik  

 • Studia Historica Gedanensia

  Studia Historica Gedanensia jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX. Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

  Strona WWW  ISSN 2081–3309  e-ISSN 2391-6001      Częstotliwość rocznik      

 • Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

  https://ejournals.eu/Studia-Linguistica/


  Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).
  SLing publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Podstawowym naszym celem jest stworzenie możliwości wydawania artykułów i recenzji naukowych pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale do publikacji w naszym periodyku zapraszamy naukowców z całego świata. Przyjmujemy artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i opisowym.


  Strona WWW  ISSN 1897-1059  e-ISSN 2083-4624      Częstotliwość kwartalnik      

 • Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

  Rocznik studiów historycznoliterackich Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.
  Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej. 


  Strona WWW  ISSN 1897-3035  e-ISSN 2084-3933      Częstotliwość kwartalnik      

 • Studia Religiologica


  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.


  W latach 2017-2018 realizowano następujące zadania: "Wydanie ośmiu w pełni anglojęzycznych numerów czasopisma online w latach 2017-2018” oraz „Zwiększenie udziału uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie artykułów zgłaszanych do publikacji" – zadania finansowane w ramach umowy 789/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  Strona WWW  ISSN 0137-2432  e-ISSN 2084-4077      Częstotliwość kwartalnik   


 • Studies in Polish Linguistics

  Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych. Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Strona WWW  ISSN 1732-8160  e-ISSN 2300-5920       Częstotliwość kwartalnik      

 • Terminus

  TERMINUS jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.


  Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady.
  Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 punktów).
  Strona WWW  ISSN 2082-0984 e-ISSN 2084-3844 Częstotliwość kwartalnik

 • Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica

  https://ejournals.eu/Acta-Mathematica/Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica is a continuation of Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Matematyczne. Volume numbers are continued. Volume 24 is the first to appear under the new title.
  Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica contains significant research articles in both pure and applied mathematics. Papers intended for publication must be well written and of interest to a substantial number of mathematicians.


  Strona WWW  ISSN 0083-4386  e-ISSN 2084-3828       Częstotliwość rocznik      

 • Wolność i Solidarność


  Czasopismo „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.
  W cyklu „Archiwum wolnej myśli” pokazujemy testy kluczowe dla myśli politycznej antytotalitarnej opozycji. Ważną częścią pisma stanowi dział recenzji, omawiający zarówno polskie, jak i obcojęzyczne książki dotyczące interesującego nas obszaru tematycznego. W dziejach ruchów demokratycznych – obok opisu wydarzeń – ważna będzie analiza myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa socjologiczna, a także perspektywa porównawcza różnych dróg prowadzących od komunizmu i dyktatur autorytarnych do demokracji oraz różnych typów demokratyzacji. Nie wyznaczamy sztywnej granicy chronologicznej zainteresowań badawczych. Nie stanowi jej rok 1989 – punkt przełomowy w historii upadku europejskiego komunizmu – bowiem ani komunizm, ani inne systemy dyktatorskie nie przestały istnieć w innych częściach świata po europejskiej jesieni ludów. Do dziejów odzyskiwania wolności należą także współczesne formy opozycji wobec dyktatury w Chinach czy na Kubie.


  Strona WWW czasopisma | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik

 • Wielogłos

  https://ejournals.eu/Wieloglos/Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.
  Strona WWW  ISSN 1897-1962     e-ISSN 2084-395X    Częstotliwość kwartalnik      

 • Wschodnioznawstwo

  Rocznik „Wschodnioznawstwo” wydawany jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów, wśród których do tej pory znaleźli się badacze nie tylko z Polski, ale również z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Węgier i Ukrainy.


  Strona WWW  |  ISSN 2082-7695  |  Częstotliwość  rocznik  |  Pukty MEiN: 5

 • Yearbook of Conrad Studies

  https://ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 


  Czasopismo jest adresowane do badaczy z Polski i zagranicy, zainteresowanych studiami Conradystycznymi. „Yearbook” publikuje artykuły poświęcone studiom nad życiem i twórczością Josepha Conrada, uwzględniając różnorodne perspektywy badawcze. Czasopismo prezentuje zarówno badania umieszczające twórczość Conrada-Korzeniowskiego w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej i kulturowej, jak i studia ujmujące dzieło Conrada w bardziej globalnych kontekstach.


  Strona WWW   ISSN 1899-3028  e-ISSN 2084-3941  Częstotliwość rocznik      

 • Zarządzanie Mediami


  Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.


  Zamysłem Redakcji jest stworzenie forum umożliwiającego wymianę myśli, publikację wyników badań, a także wniosków z przeprowadzonych obserwacji i analiz dotyczących mediów w Polsce i na świecie. Umożliwi to obustronny transfer wiedzy pomiędzy teoretykami, a praktykami mediów. Obecnie dynamika zmian jest coraz większa, wymusza to konieczność ciągłego monitorowania trendów na rynku i dostosowanie się do nowych wymagań, a przede wszystkim korzystanie z wielu kanałów dystrybucji usług. Zachęcamy do podjęcia problematyki nowego definiowania mediów i specyfiki zarządzania nimi, a także źródeł ich finansowania. Osobnym istotnym zagadnieniem badawczym są »zasoby ludzkie« w mediach, w tym status i zadania zawodu dziennikarza. Naszym zdaniem zarządzanie mediami we współczesnym świecie to także paląca potrzeba badania norm i wartości, wedle których te media działają oraz wskazywanie postaw i działań nieetycznych.


  Redakcja zaprasza do współpracy autorów polskich i zagranicznych, zarówno praktyków, jak i teoretyków mediów. Teksty będziemy publikować w języku polskim i angielskim.


  Głowna strona WWW czasopisma | e-ISSN 2354-0214 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MNISW: 40

 • Zarządzanie w Kulturze

  https://ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.
  Strona WWW      ISSN 1896-8201        e-ISSN 2084-3976       Częstotliwość kwartalnik      

 • Zarządzanie Publiczne

  https://ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.
  Strona WWW      ISSN 1896-0200       e-ISSN 2084-3968       Częstotliwość kwartalnik      

 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

  https://ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.
  Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.
  Strona WWW      ISSN 1731-7398       e-ISSN 2084-2627       Częstotliwość kwartalnik      

 • Zeszyty Prasoznawcze

  https://ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych.
  Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.
  Strona WWW      ISSN 0555-0025       e-ISSN 2299-6362       Częstotliwość kwartalnik      

 • Zeszyty Pracy Socjalnej


  https://ejournals.eu/ZPS/Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.  Strona WWW czasopisma | ISSN 1507-4285 | e-ISSN 2449-6138 | Częstotliwość kwartalnik