Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

CzasopismaPanel Redakcyjny ejournals. Portal Czasopism Naukowych. Lista czasopism, które oferują zgłoszenia online poprzez Panel Redakcyjny: 


 

Archeion

Archeion – Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.


Strona WWW | ISSN 0066-6041 | e-ISSN 2658-1264 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE. Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.


Strona WWW | ISSN 0324-8267 | e-ISSN 1689-1716 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Geoinformatica Polonica

Na łamach „Geoinformatica Polonica” publikowane są zarówno oryginalne, jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.


Strona WWW | ISSN 1642-2511 | e-ISSN 2199-5923 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN : 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Czasopismo Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Strona WWWISSN 2084-4115 | e-ISSN 2084-4131 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Paragraf na Drodze

Czasopismo Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego ukazuje się od 1999 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Adresatem publikowanych treści są przede wszystkim biegli sądowi i rzeczoznawcy w dziedzinie wypadków drogowych, ale również związani z problematyką ruchu drogowego prawnicy, policjanci, osoby parające się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także pracownicy administracji drogowej i zarządów dróg. Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna na niniejszej witrynie internetowej.

Strona WWW | ISSN 1505-3520 | eISSN 2956-3631 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Prace Etnograficzne

Prace Etnograficzne”, to czasopismo, którego celem jest prezentowanie prac i wyników badań badaczy zainteresowanych etnologią i antropologią społeczno-kulturową. Zależy nam na tym, aby obok publikacji opartych na oryginalnych badaniach, czasopismo miało także charakter forum do dyskusji na temat kluczowych kwestii teoretycznych i metodologicznych związanych z dyscypliną. Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach „Prac Etnograficznych”.

Strona WWW | ISSN 0083-4327 | e-ISSN 2299-9558 | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Prace Geograficzne

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego, do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.


Strona WWW   | ISSN 1644-3586  | e-ISSN 2083-3113 | Częstotliwość kwartalnik |  Punkty MNiSW: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Polonia Maior Orientalis

Czasopismo Polonia Maior Orientalis ukazuje się od 2014 r. jest wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną. 

Strona WWW | ISSN 2392-0106 | e-ISSN 2720-4006 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Polska Myśl Pedagogiczna

Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Celem jest publikowanie prac wydobywających bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących do włączania polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

Strona WWW | ISSN 2450-4572 | e-ISSN 2450-4564 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Prawo i Bezpieczeństwo

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security to międzynarodowe czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ukazującym się od 2023 roku. Na łamach półrocznika Prawo & Bezpieczeństwo – Law & Security” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły, dotyczące twórczych i autorskich opracowań z rzetelnymi źródłami naukowymi i wynikami empirycznymi. Dodatkowo prezentowane są raporty z badań na temat stanu polskiego prawa, nauk o bezpieczeństwie oraz rozprawy przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – cenionych ekspertów i autorytetów głównie ze środowisk naukowych i akademickich oraz praktyków.


Strona WWW   |  ISSN 2956-7440 | e-ISSN 2956-7610 | Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 5

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Przegląd Konstytucyjny

Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu.

Strona WWW | ISSN 2544-2031 | eISSN 2956-3623  |  Częstotliwość kwartalnik |Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego to recenzowana publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Część artykułów jest tłumaczona na język angielski. Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane m.in. do organów administracji państwowej; bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych; wyższych uczelni; przedstawicieli świata nauki podejmujących tematykę bezpieczeństwa państwa.

Strona WWW | ISSN 2080-1335 | eISSN 2720-0841 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

Strona WWW | ISSN 1230-7483 | eISSN 2720-5983  |  Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Santander Art and Culture Law Review

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Strona WWW | ISSN 2391-7997 | e-ISSN 2450-050X | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 100

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

Radca Prawny. Zeszyty Naukowe jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 2014 r. w formule Open Access, wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Na łamach czasopisma prezentowane są w szczególności wyniki pracy badawczej z zakresu nauk prawnych członków samorządu radców prawnych oraz opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem tego samorządów. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego czy trybunałów europejskich, glosy i komentarze.

Strona WWW | ISSN 2392-1943 | eISSN 2720-3670 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Studia Judaica. Półrocznik

"Studia Judaica", jako pismo związane z  Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane.    

Strona WWW   | ISSN 1506-9729  | e-ISSN 2450-0100 | Częstotliwość: półrocznik |  Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Studia Archiwalne

Studia Archiwalne to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Pismo kierowane jest do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów.

Strona WWW | ISSN 1734-7513 |  eISSN  2720-3697  | Częstotliwość rocznik| Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa.
Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strona WWW | ISSN 1897-1059 | e-ISSN 2083-4624 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Studia Historiae Scientiarum

Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo jest wydawane przez Polską Akademię Umiejętności. 

Strona WWW | ISSN 2451-3202 | e-ISSN 2543-702X | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100 | Poprzedni tytuł

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny - obecnie wydawany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności. Pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. Od samego początku Przegląd Polonijny był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania polonii analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

Strona WWW | ISSN 2081-4488 | e-ISSN 2544-4972 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Sztuka Leczenia

Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

Strona WWW  | ISSN 1234-7175  | e-ISSN 1898-2026  | Częstotliwość: półrocznik |  Punkty MEiN: 20  

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Wielogłos

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.

Strona WWW | ISSN 1897-1962 | e-ISSN 2084-395X | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70 

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.
Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.


Strona WWW | ISSN 2720-4383 | e-ISSN 2720-6351  |  Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 5

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Wolność i Solidarność

Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.


Strona WWW | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Wschodnioznawstwo

Wschodnioznawstwo wydawane jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec i in. 


Strona WWW | ISSN 2082-7695 | eISSN 2720-0825  |  Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Zeszyty Prasoznawcze

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego. Pismo publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje z zakresu dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Zeszyty służą od 57 lat badaczom komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.


Strona WWW | ISSN 0555-0025 | e-ISSN 2299-6362 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Zarządzanie w Kulturze

Zarządzanie w Kulturze  – Pierwsze polskie recenzowane pismo naukowe poświęcone problematyce zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie w Kulturze jest przestrzenią do nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury. 


Strona WWW | ISSN 1896-8201 | e-ISSN 2084-3976 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer


Zoon Politikon

Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury. 

Strona WWW ISSN 2082-7806 | eISSN 2543-408X | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

Pokaż czasopismo Aktualny numer