Wszystkie czasopisma

Czasopisma

 • Archeion

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 0066-6041  |  e-ISSN 2658-1264  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

  Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. Czasopismo zawiera także kronikę wydarzeń naukowych. W tej ostatniej publikowane są raporty z najistotniejszych wydarzeń naukowych z zakresu historii prawa w Europie Środkowo-Wschodniej. W dziale recenzji ogłaszane są przeglądy monografii. Redakcja otwarta jest także na moderowanie polemik naukowych. W czasopiśmie utworzony został także osobny dział dla publikacji recenzowanych edycji źródeł prawnohistorycznych.

  Strona WWW  |  ISSN 2084-4115  |  e-ISSN 2084-4131  |  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 40

 • Prace Komisji Historii Nauki PAU

  Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo  poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki: wkładu Polaków do nauki; wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej; współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki; "Otwartej Nauki" w dziedzinie historii nauki; krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych. 

  ISSN 1731-6715  Częstotliwość rocznik Publikowane w latach 1999-2015  Kontynuacja tytułu

 • Santander Art and Culture Law Review

  Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.
  Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

  Strona WWW   |  ISSN 2391-7997  |  e-ISSN 2450-050X  |  Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 40

 • Polska Myśl Pedagogiczna

  Rocznik Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak: a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach; b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością; c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres; d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym. Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je w otwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 2450-4572  |  e-ISSN 2450-4564  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Studia Historiae Scientiarum

  Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.
  Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej. W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki.
  Strona WWW  ISSN 2451-3202  e-ISSN 2543-702X Częstotliwość kwartalnik Skrót Stud. Hist. Sci. Poprzedni tytuł 

 • Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. 
  Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

  Strona WWWISSN 2081-4488  |  e-ISSN 2544-4972  |  Częstotliwość kwartalnik |  Punkty MEiN: 40

 • Yearbook of Conrad Studies

  https://ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 

  Czasopismo jest adresowane do badaczy z Polski i zagranicy, zainteresowanych studiami Conradystycznymi. „Yearbook” publikuje artykuły poświęcone studiom nad życiem i twórczością Josepha Conrada, uwzględniając różnorodne perspektywy badawcze. Czasopismo prezentuje zarówno badania umieszczające twórczość Conrada-Korzeniowskiego w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej i kulturowej, jak i studia ujmujące dzieło Conrada w bardziej globalnych kontekstach.

  Strona WWW   ISSN 1899-3028  e-ISSN 2084-3941  Częstotliwość rocznik      

 • Wolność i Solidarność

  Czasopismo „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.
  W cyklu „Archiwum wolnej myśli” pokazujemy testy kluczowe dla myśli politycznej antytotalitarnej opozycji. Ważną częścią pisma stanowi dział recenzji, omawiający zarówno polskie, jak i obcojęzyczne książki dotyczące interesującego nas obszaru tematycznego. W dziejach ruchów demokratycznych – obok opisu wydarzeń – ważna będzie analiza myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa socjologiczna, a także perspektywa porównawcza różnych dróg prowadzących od komunizmu i dyktatur autorytarnych do demokracji oraz różnych typów demokratyzacji. Nie wyznaczamy sztywnej granicy chronologicznej zainteresowań badawczych. Nie stanowi jej rok 1989 – punkt przełomowy w historii upadku europejskiego komunizmu – bowiem ani komunizm, ani inne systemy dyktatorskie nie przestały istnieć w innych częściach świata po europejskiej jesieni ludów. Do dziejów odzyskiwania wolności należą także współczesne formy opozycji wobec dyktatury w Chinach czy na Kubie.

  Strona WWW czasopisma | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik

 • Wschodnioznawstwo

  Rocznik „Wschodnioznawstwo” wydawany jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów, wśród których do tej pory znaleźli się badacze nie tylko z Polski, ale również z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

  Strona WWW  |  ISSN 2082-7695  |  Częstotliwość  rocznik  |  Pukty MEiN: 5

 • Zarządzanie Mediami

  Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

  Zamysłem Redakcji jest stworzenie forum umożliwiającego wymianę myśli, publikację wyników badań, a także wniosków z przeprowadzonych obserwacji i analiz dotyczących mediów w Polsce i na świecie. Umożliwi to obustronny transfer wiedzy pomiędzy teoretykami, a praktykami mediów. Obecnie dynamika zmian jest coraz większa, wymusza to konieczność ciągłego monitorowania trendów na rynku i dostosowanie się do nowych wymagań, a przede wszystkim korzystanie z wielu kanałów dystrybucji usług. Zachęcamy do podjęcia problematyki nowego definiowania mediów i specyfiki zarządzania nimi, a także źródeł ich finansowania. Osobnym istotnym zagadnieniem badawczym są »zasoby ludzkie« w mediach, w tym status i zadania zawodu dziennikarza. Naszym zdaniem zarządzanie mediami we współczesnym świecie to także paląca potrzeba badania norm i wartości, wedle których te media działają oraz wskazywanie postaw i działań nieetycznych.

  Redakcja zaprasza do współpracy autorów polskich i zagranicznych, zarówno praktyków, jak i teoretyków mediów. Teksty będziemy publikować w języku polskim i angielskim.

  Głowna strona WWW czasopisma | e-ISSN 2354-0214 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MNISW: 40

 • Zeszyty Prasoznawcze

  https://ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/Zeszyty Prasoznawcze  są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych.
  Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.
  Strona WWW  |  ISSN 0555-0025  |  e-ISSN 2299-6362 |   Częstotliwość kwartalnik

 • Zeszyty Pracy Socjalnej

  https://ejournals.eu/ZPS/Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.


  Strona WWW czasopisma | ISSN 1507-4285 | e-ISSN 2449-6138 | Częstotliwość kwartalnik