Wszystkie czasopisma

Czasopisma

 • Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

  Archiwum Medycyny Sądowej i KryminologiiArchiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE. Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

  Strona WWW | ISSN 0324-8267 | e-ISSN 1689-1716 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

  Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. 

  Strona WWWISSN 2084-4115 | e-ISSN 2084-4131 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Archeion

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

  Strona WWW | ISSN 0066-6041 | e-ISSN 2658-1264 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 70

 • Media Biznes Kultura

  Media Biznes Kultura  to czasopismo naukowe otwarte na interdyscyplinarne spojrzenie, którego celem jest wnoszenie merytorycznego wkładu w stan wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Naszym założeniem jest, by stało się platformą do wymiany myśli na temat kształtu i funkcji mediów. Dlatego do publikowania artykułów zapraszamy zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy zajmujących się problematyką medioznawczą.

  Strona WWW | ISSN 2451-1986 | e-ISSN 2544-2554 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 40

 • Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

  https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe Open Access, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

  Strona WWW | ISSN 1426-5915 | e-ISSN 2543-859X | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

  Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

  Strona WWW | ISSN 1230-7483 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego to recenzowana publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Część artykułów jest tłumaczona na język angielski. Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane m.in. do organów administracji państwowej; bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych; wyższych uczelni; przedstawicieli świata nauki podejmujących tematykę bezpieczeństwa państwa.

  Strona WWW | ISSN 2080-1335 | eISSN 2720-0841 | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 5

 • Polska Myśl Pedagogiczna

  Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Celem jest publikowanie prac wydobywających bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących do włączania polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

  Strona WWW | ISSN 2450-4572 | e-ISSN 2450-4564 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100

 • Santander Art and Culture Law Review

  Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

  Strona WWW | ISSN 2391-7997 | e-ISSN 2450-050X | Częstotliwość półrocznik | Punkty MEiN: 100

 • Studia Historiae Scientiarum

  Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo jest wydawane przez Polską Akademię Umiejętności. 

  Strona WWW | ISSN 2451-3202 | e-ISSN 2543-702X | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 100 | Poprzedni tytuł

 • Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

  https://ejournals.eu/Studia-Linguistica/

  Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

  Strona WWW | ISSN 1897-1059 | e-ISSN 2083-4624 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Prace Komisji Historii Nauki PAU

  Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo  poświęcone historii nauki. Czasopismo publikowało teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. 

  ISSN 1731-6715 | Częstotliwość rocznik | Publikowane w latach 1999-2015 | Kontynuowane przez: Studia Historiae Scientiarium

 • Wolność i Solidarność

  Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.

  Strona WWW | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5

 • Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

  https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/Radca Prawny. Zeszyty Naukowe jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 2014 r. w formule Open Access, wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Na łamach czasopisma prezentowane są w szczególności wyniki pracy badawczej z zakresu nauk prawnych członków samorządu radców prawnych oraz opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem tego samorządów. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego czy trybunałów europejskich, glosy i komentarze.

  Strona WWW | ISSN 2392-1943 | eISSN 2720-3670 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

 • Wschodnioznawstwo

  Wschodnioznawstwo wydawane jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec i in. 

  Strona WWW | ISSN 2082-7695 | eISSN 2720-0825  |  Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

 • Studia Archiwalne

  https://ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/Studia Archiwalne to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Pismo kierowane jest do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów.

  Strona WWW | ISSN 1734-7513 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 5

 • Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny - obecnie wydawany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności. Pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. Od samego początku Przegląd Polonijny był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania polonii analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

  Strona WWW | ISSN 2081-4488 | e-ISSN 2544-4972 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 70

 • Zeszyty Pracy Socjalnej

  https://ejournals.eu/ZPS/Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.

  Strona WWW | ISSN 1507-4285 | e-ISSN 2449-6138 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

 • Zarządzanie w Kulturze

  https://ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Pierwsze polskie recenzowane pismo naukowe poświęcone problematyce zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie w Kulturze jest przestrzenią do nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury. 

  Strona WWW | ISSN 1896-8201 | e-ISSN 2084-3976 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20 

 • Yearbook of Conrad Studies

  https://ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/Yearbook of Conrad Studies (Poland) jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom nad twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ; podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. . Czasopismo prezentuje zarówno badania umieszczające twórczość Conrada-Korzeniowskiego w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej i kulturowej, jak i studia ujmujące dzieło Conrada w bardziej globalnych kontekstach; uwzględniając różnorodne perspektywy badawcze.

  Strona WWW | ISSN 1899-3028 | e-ISSN 2084-3941 | Częstotliwość rocznik | Punkty MEiN: 20

 • Zeszyty Prasoznawcze

  https://ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego. Pismo publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje z zakresu dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Zeszyty służą od 57 lat badaczom komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

  Strona WWW | ISSN 0555-0025 | e-ISSN 2299-6362 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40