Wszystkie czasopisma

Czasopisma

 • Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

  Archiwum Medycyny Sądowej i KryminologiiArchiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii to kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Redakcja przyjmuje do druku także recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych oraz listy do Redakcji. Czasopismo dostępne jest w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia artykułów dostępne są w bazie Index Medicus/MEDLINE.

  Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

  Strona WWW |  ISSN 0324-8267 | e-ISSN 1689-1716 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 40

 • Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

  https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

  Strona WWW   ISSN  1426-5915  e-ISSN 2543-859X  Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

 • Archeion

  Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 0066-6041  |  e-ISSN 2658-1264  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

  Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. Czasopismo zawiera także kronikę wydarzeń naukowych. W tej ostatniej publikowane są raporty z najistotniejszych wydarzeń naukowych z zakresu historii prawa w Europie Środkowo-Wschodniej. W dziale recenzji ogłaszane są przeglądy monografii. Redakcja otwarta jest także na moderowanie polemik naukowych. W czasopiśmie utworzony został także osobny dział dla publikacji recenzowanych edycji źródeł prawnohistorycznych.

  Strona WWW  |  ISSN 2084-4115  |  e-ISSN 2084-4131  |  Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 40

 • Radca Prawny. Zeszyty Naukowe

  https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 2014 r. w formule open access, wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Periodyk porusza zagadnienia prawne, które są istotne zarówno praktycznie, jak i teoretycznoprawnie z perspektywy wykonywania zawodu radcy prawnego, dotyczące wszystkich gałęzi prawa. Na łamach czasopisma prezentowane są w szczególności wyniki pracy badawczej z zakresu nauk prawnych członków samorządu radców prawnych oraz opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem tego samorządów. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przegląd orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego czy trybunałów europejskich, jak też glosy i komentarze.
  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 2392-1943 |   Częstotliwość kwartalnik  |  Punkty MEiN: 5
 • Santander Art and Culture Law Review

  Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.
  Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

  Strona WWW   |  ISSN 2391-7997  |  e-ISSN 2450-050X  |  Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 40

 • Prace Komisji Historii Nauki PAU

  Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo  poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki. Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki: wkładu Polaków do nauki; wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej; współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki; "Otwartej Nauki" w dziedzinie historii nauki; krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych. 

  ISSN 1731-6715  Częstotliwość rocznik Publikowane w latach 1999-2015  Kontynuacja tytułu

 • Studia Historiae Scientiarum

  Studia Historiae Scientiarum to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo poświęcone historii nauki. Czasopismo publikuje teksty naukowe z zakresu: ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.); historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych); historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki; warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.
  Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej. W 2014 roku czasopismo stało się pierwszym w Polsce recenzowanym czasopismem otwartego dostępu poświęconym historii nauki.
  Strona WWW | ISSN 2451-3202 | e-ISSN 2543-702X |  Częstotliwość rocznik | Poprzedni tytuł | Skrót Stud. Hist. Sci. |  

 • Polska Myśl Pedagogiczna

  Rocznik Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak: a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach; b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością; c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres; d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym. Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je w otwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 2450-4572  |  e-ISSN 2450-4564  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70

 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” to publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

  Część artykułów jest tłumaczona na język angielski.

  PBW znajduje się w bazach: Index Copernicus Journal Master List z liczbą 59,68 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

  Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. „Przegląd…” otrzymują także wybrani przedstawiciele świata nauki podejmujący tematykę bezpieczeństwa państwa.

  Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 2080-1335  |  eISSN 2720-0841  |  Częstotliwość półrocznik  |  Punkty MEiN: 5

 • Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. 
  Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

  Strona WWWISSN 2081-4488  |  e-ISSN 2544-4972  |  Częstotliwość kwartalnik |  Punkty MEiN: 40

 • Wolność i Solidarność

  Czasopismo „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.
  W cyklu „Archiwum wolnej myśli” pokazujemy testy kluczowe dla myśli politycznej antytotalitarnej opozycji. Ważną częścią pisma stanowi dział recenzji, omawiający zarówno polskie, jak i obcojęzyczne książki dotyczące interesującego nas obszaru tematycznego. W dziejach ruchów demokratycznych – obok opisu wydarzeń – ważna będzie analiza myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa socjologiczna, a także perspektywa porównawcza różnych dróg prowadzących od komunizmu i dyktatur autorytarnych do demokracji oraz różnych typów demokratyzacji. Nie wyznaczamy sztywnej granicy chronologicznej zainteresowań badawczych. Nie stanowi jej rok 1989 – punkt przełomowy w historii upadku europejskiego komunizmu – bowiem ani komunizm, ani inne systemy dyktatorskie nie przestały istnieć w innych częściach świata po europejskiej jesieni ludów. Do dziejów odzyskiwania wolności należą także współczesne formy opozycji wobec dyktatury w Chinach czy na Kubie.

  Strona WWW czasopisma | ISSN 2082-6826 | e-ISSN 2543-4942 | Częstotliwość rocznik

 • Yearbook of Conrad Studies

  https://ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 

  Czasopismo jest adresowane do badaczy z Polski i zagranicy, zainteresowanych studiami Conradystycznymi. „Yearbook” publikuje artykuły poświęcone studiom nad życiem i twórczością Josepha Conrada, uwzględniając różnorodne perspektywy badawcze. Czasopismo prezentuje zarówno badania umieszczające twórczość Conrada-Korzeniowskiego w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej i kulturowej, jak i studia ujmujące dzieło Conrada w bardziej globalnych kontekstach.

  Strona WWW   ISSN 1899-3028  e-ISSN 2084-3941  Częstotliwość rocznik      

 • Wschodnioznawstwo

  Rocznik „Wschodnioznawstwo” wydawany jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje oryginalne prace naukowe ukazujące wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Ma charakter interdyscyplinarny, niemniej dominuje optyka nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. O wyjątkowym charakterze czasopisma świadczy międzynarodowy skład rady naukowej oraz grono autorów, wśród których do tej pory znaleźli się badacze nie tylko z Polski, ale również z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

  Strona WWW  |  ISSN 2082-7695  |  eISSN 2720-0825   |  Częstotliwość  rocznik  |  Pukty MEiN: 5

 • Zeszyty Prasoznawcze

  https://ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych.
  Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.
  Strona WWW  |  ISSN 0555-0025  |  e-ISSN 2299-6362 |   Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 20

 • Zarządzanie w Kulturze

  https://ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.
  Strona WWW | ISSN 1896-8201 |  e-ISSN 2084-3976 |  Częstotliwość kwartalnik      

 • Zeszyty Pracy Socjalnej

  https://ejournals.eu/ZPS/Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.


  Strona WWW czasopisma | ISSN 1507-4285 | e-ISSN 2449-6138 | Częstotliwość kwartalnik

 • Sztuka Leczenia

  Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

  ISSN 1234-7175   |  e-ISSN 1898-2026  |  Punkty MEiN:  5