Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Oświadczam, że wymieniony artykuł‚ jest oryginalny, mojego autorstwa/współautorstwa i nie narusza praw ani dóbr osób trzecich
 • Oświadczam, że wymieniony artykuł‚ nie był wcześniej publikowany i nie został zgłoszony równolegle do innego czasopisma/publikacji
 • Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów pomiędzy mną a członkami Redakcji i Rady Naukowej
 • Oświadczam, że zawarte w niniejszym oświadczeniu informacje są prawdzie i kompletne

Wytyczne dla autorów

Przesyłanie tekstów

Redakcja czasopisma Geoinformatica Polonica zaprasza do zgłaszania tekstów naukowych, o charakterze badawczym lub przeglądowym, stanowiących krytyczną refleksję nad współczesnymi zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki – zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami Recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do uwag Recenzentów. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku otrzymania jednej negatywnej recenzji powoływany jest trzeci Recenzent. Ostateczną decyzję, które artykuły zostaną przeznaczone do publikacji, podejmuje Redaktor Naczelny.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są ponadto o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Autorzy mogą zgłaszać do publikacji tylko własne oryginalne teksty.
 • Autorami publikacji mogą być tylko te osoby, które znacząco przyczyniły się do powstania opracowania, zaś osoby, które wniosły znikomy wkład lub pełniły rolę pomocniczą (zbieranie materiałów naukowych, techniczna pomoc w wykonywaniu obliczeń i/lub rysunków itp.) powinny być wymienione w podziękowaniu, a nie figurować w roli Autorów. Redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy itp.).
 • W przypadku wykrycia sytuacji będącej przejawem naukowej nierzetelności, w której faktycznym Autorem jest osoba nie wymieniona w spisie autorów lub w podziękowaniach załączonych do pracy (tzw. „ghostwriting”) albo oraz jeden lub kilku Autorów zostaje przypisanych do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład ich pracy jest nieznaczny lub nieistotny („guest authorship”), Redakcja powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą (nominalnego) Autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
 • Autor ma obowiązek ujawnienia wszystkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, a także wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wskazać konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wyniki oraz interpretację pracy.
 • Redakcja uważa za postępowanie nieetyczne i niedozwolone jednoczesne składanie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma.
 • Dane i metody zastosowane w badaniach muszą zostać przedstawione w artykule w sposób wystarczająco szczegółowy, aby inni badacze mogli powtórzyć obliczenia. Autorzy muszą mieć dostęp do surowych danych, tak aby na żądanie mogli je udostępnić Recenzentom i Redaktorom czasopisma.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Tekst artykułu należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego.
 2. Artykuły powinny być przygotowane starannie pod względem językowym oraz zgodnie z wymaganiami formalnymi (patrz „Wytyczne edytorskie”).
 3. W przypadku, kiedy Autor wykorzystuje materiały (np. wzory, tekst, badania itp.) sporządzone przez inne osoby powinien używać oznaczeń wskazujących na cytowanie. Jeżeli manuskrypt zawiera już wcześniej opublikowane rysunki lub obrazy, Autorzy powinni uzyskać niezbędną zgodę właściciela praw autorskich na publikację na licencji CC-BY. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie pracy i za każdym razem potwierdzić skorzystanie z pracy innych Autorów. Wszystkie źródła bibliograficzne wykorzystane w artykule winny być wskazane w tekście. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowane.
 4. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Autor powinien skopiować umowę licencyjną ze strony internetowej czaospisma („Umowy i formularze”), a następnie uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, wysłać przez Panel Redakcyjny.

Plik do pobrania:

 

Wysyłanie publikacji

Autorzy, którzy nie mają założonego konta w systemie powinni dokonać rejestracji wybierając zakładkę zarejestruj w prawym górnym rogu strony. Po wypełnieniu formularza rejestracji, pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hasło i potwierdzająca poprawność wpisanego adresu e-mail Autora.

Po zalogowaniu się do systemu i kliknięciu przycisku „przesyłanie tekstów”, pojawi się pięć zakładek służących wpisaniu niezbędnych elementów artykułu, tj.:

Zakładka 1. Start

Na tym polu należy potwierdzić oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz informację, że tekst spełnia wymogi stylistyczne i bibliograficzne wyznaczone w wytycznych dla Autora. Można także wybrać język zgłoszenia, którym Autor chciałby posługiwać się na platformie, a także napisać krótką wiadomość do Redaktora.

Zakładka 2. Prześlij plik

W tym miejscu należy wgrać pliki, które należy przesłać do wydawnictwa:

 • manuskrypt (w formacie .doc lub .docx) zawierający: dane osobowe Autorów: imiona, nazwiska, numer ORCID, afiliację, a także adresy miejsca pracy Autorów: pocztowy i internetowy, utworzony według uwag edytorskich (wytyczne. docx / guidelines. docx) i sformatowany według szablonu (template.docx),
 • pliki zawierające materiał graficzny, tj. rysunki, wykresy, mapy i schematy w odpowiednio wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość 300 dpi lub wyższa) – akceptowane są popularne formaty, jednak preferowane są tiff, jpeg, png….

Zakładka 3. Wprowadź metadane

Należy podać: nazwiska i adresy mailowe Autorów, tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe -  w języku angielskim, a w przypadku Autorów polskojęzycznych także w języku polskim. Streszczenie powinno zawierać od 200 do 400 słów. Należy podać od 4 do 6 słów kluczowych.

Zakładka 4. Potwierdź

Ten etap procedury jest potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało umieszczone na serwerze i jest gotowe do wysłania. Aby zatwierdzić ostatecznie wysłanie artykułu do redakcji, należy kliknąć ikonkę "Zakończ proces zgłaszania tekstu" – wtedy pod adres e-mail podany przez Autora podczas rejestracji zostanie wysłane przez system potwierdzenie otrzymania pracy (co nie jest to równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku).

Zakładka 5. Następne kroki

Zakładka ta zawiera informacje o zakończeniu procedury zgłaszania tekstu.

 

Artykuły

Articles

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.