Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego  |  Internal Security Review
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

1. Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyjmuje do publikacji w półroczniku "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" (PBW) artykuły naukowe dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego państwa.

2. Materiały do PBW należy składać przez panel redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/PBW/about/submissions.

3. Materiały należy przesłać w terminach: do 30 września (wydanie kwietniowe) oraz do 30 marca (wydanie listopadowe).

4. Objętość artykułu zgłaszanego do publikacji wraz z bibliografią, abstraktem,  słowami kluczowymi oraz ikonografią nie może przekraczać 20 stron, recenzji publikacji książkowej 10 stron. Objętość abstraktu w języku polskim nie powinna przekraczać 1100 znaków (ze spacjami).

5. Wymagana struktura twórczego artykułu naukowego: 

Tytuł (w języku polskim i angielskim).

Abstrakt (w języku polskim i angielskim) – przedstawienie w skrócie celu badań, metodyki, wyników oraz wniosków z przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), od trzech do pięciu słów.

Wprowadzenie – powinno zawierać informacje o przedmiocie badań, krótkie uzasadnienie ich podjęcia oraz niezbędne dane z literatury dotyczące badań o podobnej tematyce. Należy również przedstawić problem badawczy, cel i zasadność badań oraz opisać zastosowane w ich toku metody badawcze.

Część główna, ustrukturyzowana przez autora – przedstawienie wyników przeprowadzonych badań, analiz.

Wnioski – odniesienie się do celu artykułu określonego we wprowadzeniu oraz do wyników, wskazanie, jak uzyskane wyniki mogą być dalej wykorzystane.

Bibliografia – sporządzona w układzie alfabetycznym, z zachowaniem podziału na publikacje zwarte i czasopisma, źródła internetowe, akty prawne.

6. Wymagana struktura przeglądowego artykułu naukowego:

Tytuł (w języku polskim i angielskim).

Abstrakt (w języku polskim i angielskim).

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), od trzech do pięciu słów.

Wprowadzenie.

Część główna, ustrukturyzowana przez autora.

Podsumowanie i wnioski.

Bibliografia – sporządzona w układzie alfabetycznym, z zachowaniem podziału na publikacje zwarte i czasopisma, źródła internetowe, akty prawne.

7. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. 

8. Przesyłając tekst, autor wyraża zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych, na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

9. Autorzy artykułów, które zostaną opublikowane w PBW, podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.

10. Autorzy artykułów opublikowanych w PBW otrzymują honoraria.

11. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie PBW i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

12. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie PBW i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

13. Autorzy i współautorzy artykułów przesyłanych do PBW są zobowiązani do podawania numerów ORCID.

14. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.