O czasopiśmie

Internal Security Review, 2022/5, Issue 26 (14)

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa WewnętrznegoPółrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” to publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

Część artykułów jest tłumaczona na język angielski.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z 70,13 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. „Przegląd…” otrzymują także wybrani przedstawiciele świata nauki podejmujący tematykę bezpieczeństwa państwa.

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Właściciel czasopisma: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ISSN 2080-1335
eISSN 2720-0841
Częstotliwość półrocznik
Punkty MEiN: 5

Strona WWW:  https://www.ejournals.eu/PBW/