Introduction to the topic of the Working Session "Polish scientific journals from disciplines: «history and philosophy of science» and «science of science» – current challenges" (Kraków, 25 June 2019) and specific proposals for organizational, editorial a

Authors

  • Michał Kokowski Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw– Cracow, Poland) , Studia Historiae Scientiarum (editor-in-chief) http://orcid.org/0000-0002-5389-9051

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.014.11020

Keywords:

working session, Polish scientific journals, Polish publishing houses, history and philosophy of science, science of science, Polish system of evaluation of scientific journals, postulates of organizational and editorial solutions, postulates of legislative changes, Polska Akademia Umiejętności (PAU), PAU Commission on the History of Science

Abstract

The article presents an introduction to the topic of the Working Session “Polish scientific journals from disciplines: «history and philosophy of science» and «science of science» current challenges”organized by the PAU Commission on the History of Sciencein Kraków on 25 June 25 2019, along with specific proposals of organizational and editorial solutions for journals and publishing houses, as well as of legislative solutions regarding the principles of journal evaluation.

References

Cook, Hal; et al. 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), ss. 1–4. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/pdf/medhis5301¬00a¬01.pdf.

Kancelaria Sejmu 2017: Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Druk nr 2446. Pliki „ustawa.docx”, „2446-uzasadnienie.docx”; „2446-cz. I.pdf”; „2446-cz. II.pdf”. Dostęp online: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2446; http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6C22FAA797502236C125826E0022D98C%24File/2446-ustawa.docx;

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6C22FAA797502236C125826E0022D98C/%24File/2446-uzasadnienie.docx;

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6C22FAA797502236C125826E0022D98C/%24File/2446-cz.%20I.pdf;

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6C22FAA797502236C125826E0022D98C/%24File/2446-cz.%20II.pdf.

Kancelaria Sejmu 2018: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony). Dz.U. 2018 poz. 1668. Dostęp online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf.

Kokowski, Michał 2015a: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 117–134. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PKHN-PAU/article/download/6458/6383.

Kokowski, Michał 2015b: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU14, ss.135–184. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PKHN-PAU/article/download/6460/6384.

Kokowski, Michał 2015c: Bibliografia naukometryczno bibliometryczno informetryczna (wybór). Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 185–266. Dostęp online: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PKHN-PAU/article/download/6461/6385.

Kokowski, Michał 2015d: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203), ss. 17–43. Dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/ZN_1-2015_2-Uniwersytet.pdf.

Kokowski, Michał 2015e: The science of science (naukoznawstwo) in Poland: the changing theoretical perspectives and political contexts – a historical sketch from the 1910s to 1993. Organon47, ss. 147–237. Dostęp online: http://www.cyfronet.krakow.pl/~n1kokows/Kokowski-Organon-2015.pdf.

Kokowski, Michał 2019: Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019, ICI Journal Master List 2014–2017, a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa (Lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland 2017 & 2019, ICI Journal Master List 2014–2017, and the Polish journals on the history of science, history, philosophy of science and science of science). Studia Historiae Scientiarum 18, pp. 505–513. DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.015.11021.

MNiSW 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dostęp online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf.

MNiSW 2018b: Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD. Dostęp online: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf.

MNiSW 2019a: Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dostęp online: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/9cdf7e8af9521cdbfbce9d96504a5c3a.pdf.

MNiSW 2019b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dz.U. 2019 poz. 392. Dostęp online: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/392/D2019000039201.pdf.

OECD 2004: Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECD. Dostęp online: http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf; htttp://www.ichtj.waw.pl/ichtj/library/Klasyfikacja%20OECD.pdf.

Published

15-11-2019

How to Cite

Kokowski, M. (2019). Introduction to the topic of the Working Session "Polish scientific journals from disciplines: «history and philosophy of science» and «science of science» – current challenges" (Kraków, 25 June 2019) and specific proposals for organizational, editorial a. Studia Historiae Scientiarum, 18, 493–504. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.014.11020

Issue

Section

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION