Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

 

Zobacz Instrukcje dla Autorów na stronie głównej czasopisma:  Dla Autorów

Umowy i formularze dostępne są na stronie głównej czasopisma: Umowy, formularze

 

Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.
Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł niespełniający powyższych kryteriów. Redakcja może także zasugerować, by Autor przesłał artykuł w języku angielskim, w szczególności, gdy zagadnienie dotyczy powszechnej historii prawa lub prawa antycznego.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
b) oceniają stronę językową tekstu,
c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

 4. Czasopismo „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” nie pobiera opłat za publikację artykułów ani opłat za zgłoszenie artykułów.

 

Pozostałe informacje dla Autorów

1. Teksty zgłaszane do „Krakowskich Studiów” powinny być napisane w języku polskim, angielskim, francuskim albo niemieckim.

2. Do każdego tekstu należy dołączyć: tytuł, streszczenie (ok. 1500 znaków) oraz słowa kluczowe w języku angielskim, a także słowa kluczowe w języku artykułu.

3. Tekst artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” poprzez panel redakcyjny.

4. Tekst nie powinien przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo publikowania także obszerniejszych tekstów.

5. Wydrukowanie ilustracji i tabel wymaga dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

6. Zgłaszany tekst powinien cechować się wszystkimi wymogami stawianymi tekstom naukowym.

 

Szczególne zasady dotyczące publikowania recenzji

1. Recenzje (omówienia i noty recenzyjne) zgłaszane do „Krakowskich Studiów" powinny być napisane w języku polskim albo angielskim. Do artykułów recenzyjnych stosuje się ogólne zasady dotyczące publikowania artykułów naukowych. 

2. Recenzje powinny dotyczyć – istotnych dla rozwoju nauki – książek, serii wydawniczych, czasopism, których przedmiotem jest przede wszystkim szeroko rozumiana problematyka historycznoprawna, w szczególności: historia prawa, historia ustroju, historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych, prawo antyczne. Redakcja zastrzega sobie prawo publikowania recenzji innych dzieł prawniczych (filozofia prawa, komparatystyka prawnicza) pod warunkiem obecności w nich wątków historycznoprawnych. 

3. Recenzje powinny dotyczyć dzieł wydanych w okresie dwóch lat przed złożeniem recenzji do druku.   

4. Tytuł recenzji powinien sprowadzać się do oznaczenia: autora recenzowanego dzieła, jego tytuł, wydawnictwo, miejsce i datę wydania oraz liczbę stron, ISBN, ewentualnie nr DOI.  

5. Do recenzji należy dołączyć słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. 

6. Recenzja powinna mieścić się w przedziale 0,1 do 0,5 arkusza wydawniczego (4.000-20.000 znaków wraz z odstępami). 

 

Wymagany jest następujący zapis tekstu 

Tekst główny

- Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5, brak dodatkowych odstępów pomiędzy akapitami.

- Należy za pierwszym razem podawać pełne imię i nazwisko osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy, w tym wynikające z ochrony danych osobowych; w kolejnych przywołaniach należy podawać inicjał imienia i pełne nazwisko.

- Tytuły przywoływanych w tekście głównym publikacji należy podawać kursywą.

- Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji należy podawać kursywą.

- Cytaty o objętości do trzech linijek zamieszcza się w cudzysłowie w tekście głównym.

- Cytaty o objętości powyżej trzech linijek są wyróżniane w cudzysłowie w bloczku, wielkość czcionki 10.

- Przypisy stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.

- Należy używać nawiasów graniastych […].

- Nazwy epok – małą literą (odrodzenie, renesans). Chyba że duża litera jest w tytule cytowanej pozycji.

- Lata sześćdziesiąte (słownie, nie: 60.).

- Skrócone zapisy: r. (rok), w. (wiek).- Inne skróty (m.in., tzw., np.) w tekście głównym należy rozwijać, w przypisach i nawiasach pozostawić w wersji skróconej.

Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo na końcu nadsyłanego tekstu.

Przypisy i bibliografia załącznikowa

- Przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

- Na końcu należy zamieścić bibliografię załącznikową. W ramach bibliografii należy uwzględnić następujący podział:

- Źródła archiwalne

- Starodruki i źródła drukowane

- Źródła prawne

- Opracowania

Proszę odróżniać półpauzę – od dywizu -. W zakresie numerów stron stosujemy półpauzę.

 

Zapis w bibliografii załącznikowej oraz skrótowy zapis w przypisach (zgodny ze stylem Chicago). 
W skróconym zapisie w szczególności nie stosować: idem, op.cit., dz.cyt., tenże, taż, tegoż. Należy stosować zapis Ibidem. W bibliografii załącznikowej proszę nie stosować skrótów dla czasopism.

Monografia

Nazwisko, imię. Pełny tytuł kursywą (w przypadku tłumaczenia pracy obcojęzycznej przeł. i osoba tłumacza jw.). Miejsce wydania: wydawca, data wydania.

Bibliografia: Płaza, Stanisław. Historia prawa w Polsce na tle porównawczymCz. II: Polska pod zaborami. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998.

Cytowanie: Płaza, Historia prawa. Cz. II, 145.

 

Monografia w przekładzie

Bibliografia: Le Goff, Jacques. Kultura średniowiecznej Europy. Przeł. Hanna Szumańska-Grossowa. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2002.

Cytowanie: Le Goff, Kultura, 322–4.

 

Monografia zbiorowa

Nazwisko, Imię. Pełny tytuł rozdziału antykwą w cudzysłowie. W: Tytuł tomu zbiorowego kursywą, redaktor, strony. Miejsce wydania: wydawca, data wydania.

Bibliografia: Bardach, Juliusz. „Geneza romanizacji II Statutu litewskiego”. W: Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. Jerzy Malec i Wacław Uruszczak, 191–206. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.

Cytowanie: Bardach, „Grupy rządzące”, 193.

Bibliografia: Malec, Jerzy i Uruszczak, Wacław, red. Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.

Cytowanie: Malec, Uruszczak, Dawne prawo, 13.

 

Czasopismo

Nazwisko, imię. Pełny tytuł antykwą w cudzysłowie. Tytuł czasopisma wielkimi literami kursywą, rocznik, numer w ramach rocznika, rok w nawiasie: numer strony, numer DOI (jeśli jest).

Bibliografia: Lesiński, Bolesław. „W sprawie postanowienia statutu warckiego o cechach”. Czasopismo Prawno-Historyczne 8, z. 1 (1956): 286–290.

Cytowanie: Lesiński, „W sprawie postanowienia”, 287.

 

Źródło drukowane

Nazwisko, imię wydawcy. Pełny tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo, data wydania. W przypadku wydawnictw takich jak kodeksy dyplomatyczne numer strony można zastąpić numerem dokumentu, można także podawać datę wytworzenia źródła. W przypadku wielokrotnego powoływania źródła zaleca się zaproponowanie skrótu.

Bibliografia: Sułkowska-Kuraś, Irena i Kuraś, Stanisław, wyd. Zbiór dokumentów małopolskich. Część V. Dokumenty z lat 1401–1440. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. [= ZDM 5]

Cytowanie: ZDM 5, nr 1175 z 17 XII 1404.

Bibliografia: Kutrzeba, Stanisław, wyd. „Zbiór aktów do historyi ustroju i sądów prawa polskiego i kancelaryi sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI-XVIII”. W Archiwum Komisji Prawniczej 8, cz. 2, Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1909.

Cytowanie: Kutrzeba, Zbiór aktów, nr 54 z 15 VII 1598.

 

Źródło archiwalne

Bibliografia: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, t. 45. [AGAD, MK t. 45]
Cytowanie: AGAD, MK t. 45, k. 56v.

Bibliografia: Archiwum Narodowe w Krakowie, dokument depozytowy, sygn. 122. [ANK, dok. dep. 122]

Cytowanie: ANK, dok. dep. 122.

 

Akt prawny z oficjalnego publikatora

W wykazie skrótów należy podać niezbędne skrócenia oficjalnych publikatorów.

Bibliografia: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U.R.P. 1932 nr 60 poz. 571).

Cytowanie: Kodeks karny z 1932 r. (Dz.U.R.P. 1932  nr 60 poz. 571).

 

Publikacja internetowa

Nazwisko, imię, Pełny tytuł w cudzysłowie. Adres strony (data pobrania).

Bibliografia: Osiecki, Grzegorz. „Umowa gazowa z Rosją podzieliła dwóch kluczowych ministrów: gospodarki i spraw zagranicznych”. https://forsal.pl/artykuly/409638,umowa-gazowa-z-rosja-podzielila-dwoch-kluczowych-ministrow-gospodarki-i-spraw-zagranicznych.html (data pobrania: 16.11.2011).

Cytowanie: Osiecki, Umowa.

 

Szczególne zasady dotyczące publikowania raportów z projektów badawczych

1. Za raport z projektu badawczego uznawane będzie sprawozdanie z przebiegu:

a. projektu badawczego (krajowego, zagranicznego, międzynarodowego) trwającego powyżej jednego roku i obejmującego więcej niż jedno zadanie, bądź

b. cyklu mniejszych projektów owiązanych przedmiotowo, łącznie obejmujących więcej niż jedno zadanie, wyraźnie powiązanych tematycznie.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjmowania jedynie raportów związanych tematycznie z profilem czasopisma, w szczególności z zakresu historii państwa i prawa, ustroju, administracji, doktryn politycznych i prawnych, a także studiów nad kulturą prawną i dziedzictwem prawnym (w tym prowadzonych w innych niż nauki prawne dyscyplinach humanistycznych i społecznych). 

3. Raporty z projektów badawczych zgłaszane do „Krakowskich Studiów" powinny być napisane w języku polskim bądź angielskim.

4. W zakresie wymagań edytorskich do raportów z projektów badawczych stosuje się ogólne zasady dotyczące publikowania artykułów naukowych. 

5. Redakcja deklaruje przyjęcie maksymalnie jednego raportu (niekoniecznie końcowego) z danego projektu bądź cyklu projektów, nie wykluczając równoczesnego publikowania sprawozdań z konkretnych wydarzeń odbywanych w ramach tychże jako notek w dziale „Kronika naukowa”.

6. Do raportu z projektu badawczego należy dołączyć słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. 

7. Maksymalna objętość raportu z projektu badawczego wynosi:

a. dla projektów trwających do 3 lat: 1/8 arkusza wydawniczego (5000 znaków, wliczając spacje i przypisy) tekstu (tj. nie wliczając ewentualnych ilustracji),

b. dla projektów trwających ponad 3 lata: 1/5 arkusza wydawniczego (8000 znaków, wliczając spacje i przypisy) tekstu (tj. nie wliczając ewentualnych ilustracji).

 

Zasady dotyczące „Ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” dokłada wszelkich starań, by zachować najwyższe standardy publikacji naukowych. Z tego względu nieakceptowane będą jakiekolwiek przejawy „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” to sytuacja, w której pomimo znacznego udziału w przygotowaniu tekstu osoba taka nie została wskazana jako współautor tekstu lub nie zostały jej złożone wyraźne podziękowania w treści artykułu. „Guest authorship” polega na uwzględnieniu wśród autorów osoby, której wkład w przygotowanie artykułu był znikomy lub żaden. Redakcja zastrzega sobie prawo ujawniania wszelkich tego typu sytuacji.

Raporty z projektów

Szczególne zasady dotyczące publikowania raportów z projektów badawczych

 

 1. Za raport z projektu badawczego uznawane będzie sprawozdanie z przebiegu:
 2. projektu badawczego (krajowego, zagranicznego, międzynarodowego) trwającego powyżej jednego roku i obejmującego więcej niż jedno zadanie, bądź
 3. cyklu mniejszych projektów łącznie obejmujących więcej niż jedno zadanie, wyraźnie powiązanych tematycznie (w przypadku cykli projektów powiązanych nie przedmiotowo, lecz podmiotowo – prowadzonych w danym czasie w określonej jednostce – Redakcja zaleca pisanie not do działu „Kronika naukowa”).
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjmowania jedynie raportów związanych tematycznie z profilem czasopisma, w szczególności z zakresu historii państwa i prawa, ustroju, administracji, doktryn politycznych i prawnych, a także studiów nad kulturą prawną i dziedzictwem prawnym (w tym prowadzonych w innych niż nauki prawne dyscyplinach humanistycznych i społecznych).
 5. Raporty z projektów badawczych zgłaszane do „Krakowskich Studiów" powinny być napisane w języku polskim bądź angielskim.
 6. W zakresie wymagań edytorskich do raportów z projektów badawczych stosuje się ogólne zasady dotyczące publikowania artykułów naukowych.
 7. Redakcja deklaruje przyjęcie maksymalnie jednego raportu (niekoniecznie końcowego) z danego projektu bądź cyklu projektów, nie wykluczając równoczesnego publikowania sprawozdań z konkretnych wydarzeń odbywanych w ramach tychże jako notek w dziale „Kronika naukowa”.
 8. Do raportu z projektu badawczego należy dołączyć słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.
 9. Maksymalna objętość raportu z projektu badawczego wynosi:
 10. dla projektów trwających do 3 lat: 1/8 arkusza wydawniczego (5000 znaków, wliczając spacje i przypisy) tekstu (tj. nie wliczając ewentualnych ilustracji),
 11. dla projektów trwających ponad 3 lata: 1/5 arkusza wydawniczego (8000 znaków, wliczając spacje i przypisy) tekstu (tj. nie wliczając ewentualnych ilustracji).

Polityka prywatności

Dane i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom. Zobacz: Polityka prywatności