O czasopiśmie

 

Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejów prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejów praw wewnętrznych związków wyznaniowych. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, włącznie z prawem antycznym, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie zapoczątkowane w 1989 r. 

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Zastępca Redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

 

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński

Strona główna czasopisma: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/

ISSN 2084-4115  |  e-ISSN 2084-4131
Częstotliwość kwartalnik
Punkty MEiN: 100

 

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na lata 2023-2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

W 2023 roku czasopismo uzyskało wsparcie od Grupy Azoty ZAK S.A.