Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów

Redakcja kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” przyjmuje odpowiadające misji i celom czasopisma prace drogą elektroniczną poprzez Panel Redakcyjny, zapisane w plikach programu Microsoft Word z rozszerzeniami .doc lub .docx, przy czym teksty powinny być złożone czcionką Times New Roman 12 punktów (przypisy – tą samą czcionką wielkości 10 punktów) i zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim, bibliografię oraz notkę o autorze (autorach).

Nadsyłane prace powinny mieć objętość do 0,5 arkusza wydawniczego, przy czym w wyjątkowych przypadkach redakcja może przyjąć pracę dłuższą, jeśli uzasadnia to jej poziom merytoryczny i nowatorstwo (wymogi dotyczące objętości nie odnoszą się do artykułów recenzyjnych, glos i sprawozdań).

Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania muszą ponadto nadesłać podpisane oświadczenia o nienaruszaniu praw osób trzecich, a także – w przypadku współautorstwa – wskazać wkład w powstanie publikacji każdego ze współautorów.

Kartę zgłoszenia publikacji zawierającą stosowne oświadczenie i informację można pobrać ze strony:
https://kirp.pl/wydawnictwa-krajowej-rady-radcow-prawnych/kwartalnik/karta-zgloszenia-publikacji/

Zobacz: Instrukcja użytkowania Panelu Redakcyjnego w systemie OJS dla Autora. 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.