"Wschodnioznawstwo"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Submissions
Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

1. Redakcja przyjmuje propozycje artykułów i recenzji do druku w bieżącym numerze czasopisma do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Propozycje należy nadsyłać za pośrednictwem panelu redakcyjnego. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przesłania propozycji w formie wydruku oraz pliku elektronicznego bądź załącznika poczty elektronicznej na adres redakcji:

Zakład Badań Wschodnich
Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3/21 51-149 Wrocław
e-mail: wschodnioznawstwo@uwr.edu.pl

2. Artykuły powinny być napisane w językach polskim, angielskim lub rosyjskim. Niezależnie od języka publikacji artykuły powinny zawierać abstrakty i słowa kluczowe w języku angielskim, a także bibliografię załącznikową. Rekordy bibliograficzne odwołujące się do pozycji opublikowanych w alfabetach innych niż łaciński należy transliterować. Na końcu należy umieścić krótką notkę biograficzną autora (autorów), uwzględniającą posiadany tytuł lub stopień naukowy (lub tytuł zawodowy), aktualną afiliację oraz co do zasady numer ORCID.

3. Przeciętna wielkość artykułu publikowanego na łamach czasopisma powinna zawierać się pomiędzy 0,5 a 0,75 arkusza autorskiego.

4. Recenzje muszą być napisane w języku polskim.

5. Przeciętna wielkość recenzji publikowanej na łamach czasopisma nie powinna przekraczać 0,3 arkusza autorskiego.

6. Artykuły i recenzje powinny być napisane w ogólnodostępnym edytorze tekstowym. Redakcja nie stawia warunków co do wielkości i kroju czcionki. Cytaty w treści artykułu należy zapisać w cudzysłowie.

7. Obowiązują przypisy u dołu strony według powszechnie stosowanych w polskich czasopismach naukowych standardów. W tekście głównym numer przypisu należy umieścić zasadniczo przed znakiem interpunkcyjnym. Przypisy bibliograficzne odwołujące się do publikacji napisanych w innym alfabecie niż łaciński należy podawać w oryginale. Skróty w przypisach należy podawać zgodnie z pisownią łacińską: idem, eadem, ibidem, op.cit. W przypadku korzystania ze źródeł internetowych w przypisie należy podać pełny adres strony wraz z datą utworzenia informacji i datą odczytu. Przykładowe wzory przypisów zamieszczono poniżej.

8. Redakcja przekazuje propozycje artykułu do recenzji recenzentom zewnętrznym posiadającym tytuł lub stopień naukowy oraz znaczący dorobek w zakresie badań wschodnich. Osoby recenzenta i autora propozycji artykułu pozostają dla siebie anonimowe podczas całego procesu wydawniczego. Ujawnienie danych osobowych następuje wraz z opublikowaniem drukiem bieżącego numeru czasopisma.

9. Recenzent przygotowuje recenzję w oparciu o formularz recenzyjny obowiązujący w redakcji. Formularz drukowany jest w każdym numerze czasopisma oraz dostępny na stronie internetowej redakcji. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją: akceptuję do druku, akceptuję do druku pod warunkiem naniesienia poprawek, odrzucam. Redakcja bądź recenzent odrzuca propozycję artykułu w przypadku braku zachowania rzetelności naukowej, w tym również zatajenia autorstwa i źródeł finansowania projektu, którego efektem jest przedłożona propozycja artykułu, a także zastrzega sobie prawo do poinformowania o takich przypadkach instytucję naukową, którą autor reprezentuje.

10. Redakcja przechowuje recenzje wydawnicze.

11. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich. Każdy z autorów otrzymuje bezpłatnie egzemplarz autorski czasopisma.
 

Przykładowe wzory przypisów stosowanych we „Wschodnioznawstwie”:

I.I. Nazwisko, Tytuł monografii kursywą, Wrocław 2016, s. 2-5.

Idem, Tytuł rozdziału kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej kursywą, I.I. Nazwisko (red.), Wrocław 2016, s. 22-31.

I. Nazwisko, I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł czasopisma” 2016, nr 4, s. 17-21.

Eadem, Tytuł publikacji źródłowej kursywą, „Tytuł dziennika”, 22 X 2016, s. 13.

Dz. U. 2016, nr 24, poz. 138: Tytuł aktu normatywnego kursywą, 29 XII 2016.

I.I. Nazwisko, I.I. Nazwisko, I.I. Nazwisko, Tytuł monografii w wersji elektronicznej kursywą, Wrocław 2016, s. 36-43, http://www.strona.internetowa.repozytorium.pl/123456 (24I 2016).

I. Nazwisko, Tytuł artykułu w wersji elektronicznej kursywą [5 X 2010], http://www.strona.internetowa.artykulu.pl/zakladka1/zakladka2/zakladka3 (24I 2016).

Tytuł publikacji źródłowej w wersji elektronicznej bez autora [6 III 2013], http://strona.internetowa.publikacji.zrodlowej.pl/zakladka1/zakladka2/zakladka3 (24I 2016).

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. See: Privacy policy

The provided personal data and e-mail addresses of the reviewers will be available for searching in the OJS system for admins & journal editorial office members and system administrator only.

If you have any questions, please contact the a) Journal's Editorial Office and/or b) System Administrator: ojs[at]wuj.pl.