Panel Redakcyjny czasopisma „Terroryzm - studia, analizy, prewencja”

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Tekst przestrzega wymogów wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
  • Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez Panel Redakcyjny.

Wytyczne dla autorów

1. Wydawnictwo  ABW przyjmuje do publikacji w półroczniku „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” artykuły naukowe dotyczące zagadnień związanych z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

2. Materiały należy składać przez panel redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Terroryzm/about/submissions.

3. Materiały należy przesłać w terminach: do 30 sierpnia (wydanie marcowe) oraz do 30 stycznia (wydanie wrześniowe).

4. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. Wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5. W przypadku nieprzestrzegania przez autora wymogów edytorskich wydawnictwo ABW zastrzega sobie możliwość zwrócenia tekstu.

6. Autorzy artykułów, które zostały zakwalifikowane do opublikowania podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.

7. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują honoraria.

8. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przezpanel redakcyjny.

9. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przezpanel redakcyjny.

10. Autorzy i współautorzy artykułów są zobowiązani do podawania numerów ORCID.

11. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Formularz zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”

Formularz zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”.

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.