Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021/12, Volume 138, Issue 4

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Misja i cele czasopisma

SLing publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Podstawowym naszym celem jest stworzenie możliwości wydawania artykułów i recenzji naukowych pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale do publikacji w naszym periodyku zapraszamy naukowców z całego świata. Przyjmujemy artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i opisowym.

Strona WWW czasopisma w Portalu Czasopism Naukowych

ISSN 1897-1059 | e-ISSN 2083-4624
Częstotliwość: kwartalnik
Punkty MEiN: 70

Właściciel czasopisma: Wydział Filologiczny UJ
Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz