O czasopiśmie

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021/12, Volume 138, Issue 4

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa.
Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Misja i cele czasopisma

SLing publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Podstawowym naszym celem jest stworzenie możliwości wydawania artykułów i recenzji naukowych pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale do publikacji w naszym periodyku zapraszamy naukowców z całego świata. Przyjmujemy artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i opisowym.

Strona WWW czasopisma w Portalu Czasopism Naukowych

ISSN 1897-1059 | e-ISSN 2083-4624
Częstotliwość: kwartalnik
Punkty MEiN: 70

Właściciel czasopisma: Wydział Filologiczny UJ
Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz