Mathematical publications in the Annals of the Kraków Learned Society (1817–1872)

Authors

  • Jan Koroński Cracow University of Technology, Institute of Mathematics

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.009.6152

Keywords:

nineteenth century, mathematical publications, Kraków Learned Society, Annals of the Kraków Learned Society

Abstract

This paper provides a general characterization of the Kraków Learned Society (Towarzystwo Naukowe Krakowskie). It existed in the period 1815–1872 and during that time changed its name several times. The Academy of Arts and Sciences (Akademia Umiejętności – AU) was founded in 1872, as a result of the transformation of the Krakow Learned Society. Additionally, this paper presents mathematical publications in the Annals of the Kraków Learned Society.

Author Biography

Jan Koroński, Cracow University of Technology, Institute of Mathematics

References

Bieniarzówna, Janina; Małecki, Jan Marian 1979: Dzieje Krakowa. T. 3. Kraków w latach 1796–1918. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 83-08-00116-5.

Domoradzki, Stanisław 1995: Uwagi o literaturze matematycznej polskiej w latach 1851–1920. [W:] Matematyka polska w stuleciu 1851–1950. Materiały z IX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Międzyzdroje, 5-9 czerwca 1995. Pod red. Stanisława Fudalego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 161–180.

Domoradzki, Stanisław; Pawlikowska-Brożek, Zofia; Węglowska, Danuta 2003: Słownik Biograficzny Matematyków Polskich. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-917293-3-8.

Duda, Roman 2012: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-229-3316-9.

Dybiec, Julian 1993: Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Kraków: Secesja. ISBN 83-85483-72-1.

Frączkiewicz, Augustyn 1827: Dowodzenie różnych podań z Trygonometryi płaskiey i Geometryi Elementarney pod Nrem I; daley zagadnienie pod Nrem II; na koniec wyprowadzenie wzoru P. Abel pod Nrem III. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XII, ss. 151–237.

Frączkiewicz, Augustyn 1833: Dwa wyjątki z rozprawy o czworościanie, przez Augusta Frączkiewicza Prof. Mat. w Uniw. Warsz. Członka Tow. Nauk. Krakowskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XV, ss. 122–144.

Habich, Edward Jan 1870: O szczególnym układzie spółrzędnych i jego zastósowaniu do linij palących p. E. HABISCHA. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXXIX (t. 16, Poczet Trzeci), 1870, ss. 1–23.

Hube, Karol 1818: O Różnych dowodzeniach twierdzenia, „Że każde zrównanie algebraiczne na czynniki rzetelne pierwszego albo drugiego stopnia, rozłożonem bydź może, a w szczególności, porównanie wiadomego dowodzenia Pana La Place, z dowodem przez Pana Gauss, w roku teraznieyszym w Götindze ogłoszonym”. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 15. Listopada 1816. przez Karola Hube Professora Matematyki w Uniwersytecie Krakowskim. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego III, ss. 91–115.

Hube, Karol 1820: O Trygonoimetryi kulistéy rzecz krótka, czytana na Posiedzeniu Towarzystwa Naukowego 15. Listop. 1817. przez Karola Hube Prof. Matematyki wyższéy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego V, ss. 290–331.

Hube, Karol 1823: Rosprawa o Wyznaczeniu Bryłowatości klina ostrokręgowego (onglet conique) przez Karola Hube F. D. Matem: wyższey Profes. w Uniw. Jag. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego VIII, ss. 115–164.

Hube, Karol 1824: Rozprawa o początkach Jeometryi Analityczney czyli o linii prostey i płaszczyznie. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 15. Czerwca r. 1822. przez Karola Hube F. D. Prof. Mat. Wyższey w Uni. Jagiel. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego IX, ss. 76–150.

Hube, Karol 1826: Dalszy ciąg zadań linii prostey i płaszczyzny tyczących się, iako i o tworzeniu się powierzchni krzywych przez linie proste. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 11. Listopada 1824. Roku przez Karola Hube F. D. Pr. Mat. Wyż. w Uniw. Jagiell. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XI, ss. 23–89.

Hube, Karol 1829: Rozprawa o Fenomenach niektórych pochodzących z ruchu wirowego ciał, z przydaniem uwag nad przerobieniem współrzędnych i niektórymi twierdzeniami tyczącemi się momentów. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 15. Maja 1826. Roku przez Karola Hube F. D. Matem. Wyż. Professora. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XIII, ss. 91–216.

Hube, Karol 1831a: Nekrolog ś. p. Józefa Łęskiego F. D. Profesora Astronomii w Uniwersytecie Jagiellońskim i Dyrektora Obserwatorium Krakowskiego, Towarzystwa Król. Przy. Nauk. Członka, przez Karola Hube F. D. Profesora Matem. Wyższey, czytany na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 14 Grud. 1829 r. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XIV, ss. 125–154.

Hube, Karol 1831b: Rozprawa o Twierdzeniach P. Monge, stykania się powierzchni drugiego stopnia tyczących się; uwagi nad dowodzeniem ich przez P. Chasies ogłoszoném, i dowód analityczny twierdzenia: że dwie powierzchnie drugiego stopnia na trzeciey opisane zawsze się dwóch krzywych płaskich przecinaią. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego dnia 12. Maja 1828. roku przez Karola Hube Matematyki Wyższey w Uniwersytecie Jagiellońskim Professora. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego XIV, ss. 189–216.

Hube, Karol 1841: O zasługach MIKOŁAJA KOPERNIKA w Astronomii, na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Naukowego Krakowskiego dnia 14 Lutego 1834 r. czytał KAROL HUBE Rektor Uniwersytetu i Prezes tegoż Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Połączonego XVI (t.1 Poczet Nowy), ss. 245–265.

Hube, Karol 1843: Dwa badania matematyczne powiérzchni skośnych i liczb całych tyczące się, czytane na posiedzeniu Towarzystwa Nauk. Dnia 24 Kwietnia 1841 r. przez KAROLA HUBE, NN. WW. i Fil. Doktora. Prof. matem. w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Połączonego XVII (t.2, Poczet Nowy), ss. 182–204.

Hube, Karol 1847: Wykład treści trzech twierdzeń matematycznych, Towarzystwu Nauk. Krakow. złożonych d. 24 kwietnia 1841 r. przez K. Hube, Czł. Tegoż Towarz. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Połączonego XVIII (t.3, Poczet Nowy), ss. 92–107.

Koroński, Jan 2009: Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych. Antiquitates Mathematicae 3, ss. 47–64. Publikacja dostępna online: http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/article/viewArticle/564(dostęp: 06.09.2016).

Koroński, Jan 2014: Władysław Zajączkowski and differential equations in Poland in the second half of the nineteenth century. Czasopismo Techniczne Zeszyt 1–NP (7), ss. 107–117. Publikacja dostępna online: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i4/i6/i1/i4/r54614/KoronskiJ_WladyslawZajaczkowski.pdf(dostęp: 06.09.2016).

Lichocka, Halina 2015: Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 37–62. DOI: 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.003.5259. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-3.pdf (dostęp: 06.09.2016).

Mertens, Franciszek 1867: Obliczanie Potencyału dla wielościanów jednorodnych p. Prof. FR. MERTENSA. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXXV (t. 12, Poczet Trzeci), ss. 343–351.

Pawlikowska-Brożek, Zofia 1974: Adam Adamandy Kochański i jego prace na tle nauki XVII w. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, z. 19, ss. 3–37.

Rederowa, Danuta 1998: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815–1872. Karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami. Kraków: Wydawnictwo PAU. ISBN83-86956-36-4.

Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego 1817–1833: T. 1–15.

Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego 1841–1847: T. 16–17.

Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego 1849–1852: T. 18–21.

Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1857–1872: T. 22–44.

Sapalski, Franciszek 1820: Rozprawa o Teroyi Stereotomii czyli Jeometryi Wykreślnéy, czytana na posiedzeniu zwyczayném d. 16. Listopada 1817. przez Franciszka Sapalskiego téyże umieiętności w Uniwersytecie Krakowskim Professora D. F. byłego Officera Artylleryi, ozdobionego orderem Krzyża woyskowego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego V, ss. 229–289.

Skiba, Edward Władysław 1872: Przyczynek do teoryi sprężystości p. prof. Dr. EDW. SKIBĘ. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XLIV (t. 21, Poczet Czwarty), ss. 42–55.

Steczkowski, Jan Kanty 1852: Rys życia KAROLA HUBEGO Prof. Matematyki w Uniw. Jagiell. przez Prof. Dra J. K. Steczkowskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Złączonego XXII (Zeszyt 1), ss. 239–256.

Steczkowski, Jan Kanty 1861: Przyczynek do prowadzenia stycznych do krzywych drugiego stopnia czyli przecięć ostrokręgowych, przez J. K. Steczkowskiego. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXVIII (t. 5, Poczet Trzeci), ss. 321–331.

Szopowicz, Franciszek 1823: O znaczeniu ilości, przez Franciszka Szopowicza F. D. członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, czytana. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego VIII, ss. 165–190.

Więsław, Witold 2014: Dodatek III do bibliografiji Teofila Żebrawskiego. Wrocław: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-941349-0-7.

Zajączkowski, Władysław 1831: Stosunki barometryczne Krakowa, jako przyczynek do klimatologii tegoż, przez W. Zajączkowskiego. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXXI (t. 8, Poczet Trzeci), ss. 183–246.

Zajączkowski, Władysław 1867: Przyczynek do teoryi największości i najmniejszości funkcyj zależnych od ilukolwiek ilości zmiennych p. Dra Wł. ZAJĄCZKOWSKIEGO. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXXV (t. 12, Poczet Trzeci), ss. 223–230.

Zajączkowski, Władysław 1871a: Przyczynek do teoryi układu równań liniowych o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego p. Prof. ZAJĄCZKOWSKIEGO. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XLII (t. 19, Poczet Trzeci), ss. 220–236.

Zajączkowski, Władysław 1871b: O całkach osobliwych zwyczajnych równań różniczkowych p. Prof. ZAJĄCZKOWSKIEGO. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XLII (t. 19, Poczet Trzeci), ss. 366–380.

Zajączkowski, Władysław 1872: Teoryja równań linijowych o pochodnych cząstkowych rzędu 1go jednéj funkcyi p. prof. WŁAD. ZAJĄCZKOWSKIEGO. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XLIV (t. 21, Poczet Czwarty), ss. 300–332.

Żebrawski, Teofil 1862a: Wiadomość o ADAMIE KOCHAŃSKIM i pismach jego matematycznych, skreślił TEOFIL ŻEBRAWSKI Czł. Tow. Nauk. Krak. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXX (t. 7, Poczet Trzeci), ss. 1–9.

Żebrawski, Teofil 1862b: Nowe rozwiązanie podziału kąta na trzy równe części, przez TEOFILA ŻEBRAWSKIEGO Czł. Tow. Nauk. Krak. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego KrakowskiegoXXX (t. 7, Poczet Trzeci), ss. 10–23.

Żebrawski, Teofil 1873: Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań. Na obchód czterechsetletniéj rocznicy urodzin Kopernika. Nakładem właściciela Biblioteki Kórnickiej, przewodniczącego w Towarzystwie Nauk Ścisłych w Paryżu. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K.Mańkowskiego. Publikacja dostępna online: https://books.google.pl/books?id=VEpaAAAAcAAJ (dostęp: 08.12.2016).

Żebrawski, Teofil 1886: Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza. (Reprint: Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN 1992).Publikacja dostępna online: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=6216 (dostęp: 08.12.2016) .

Żmurko, Wawrzyniec 1870: O styczności kół i kul napisał W. ŻMURKO. Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XXXIX (t. 16, Poczet Trzeci), ss. 69–93.

Published

24-11-2016

How to Cite

Koroński, J. (2016). Mathematical publications in the Annals of the Kraków Learned Society (1817–1872). Studia Historiae Scientiarum, 15, 217–243. https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.009.6152

Issue

Section

RESEARCH PAPERS AND COMMUNICATIONS

Most read articles by the same author(s)