Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Tekst jest oryginalny. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Aby dodać propozycję artykułu do czasopisma należy się ZAREJESTROWAĆ wybierając opcję Zarejestruj, aby zgłosić tekst”. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta można przejść na stronę logowania.

DODAWANIE NOWEGO ARTYKUŁU

Krok 1: po zalogowaniu należy wybrać ikonę „Zgłoś nowy tekst”. Wszystkie pola w formularzu z * są obowiązkowe. Prosimy o wpisanie tytułu artykułu w obu językach.

Jeżeli artykuł został napisany przez więcej niż jednego autora, prosimy o ich dodanie i ustawienie w odpowiedniej kolejności. Prosimy również o  wskazanie udziału procentowego każdego z autorów w wiadomości do Redakcji. Suma poszczególnych udziałów nie może być większa ani mniejsza niż 100%.

Krok 2: Zaznaczenie obowiązkowych okienek, w tym o oświadczeniu o oryginalności i pierwszym wydaniu oraz potwierdzneie zapoznania się z polityka prywatności.

Krok 3: Dodawanie pliku z abstraktem w języku angielskim – ikona dodawaniu pliku.

Dodawanie pliku z artykułem – ikona "Dodaj plik".

Dodawanie materiału ilustracyjnego – ikona "Dodaj plik" (jeśli jest taka konieczność).

Krok 4: Wprowadzenie metadanych. Metadane takie jak tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim są obowiązkowe.

PODSUMOWANIE

Wszystkie wprowadzone informacje można sprawdzić podczas dodawania artykułu. Przyciski menu sekcji pozwalają cofnąć się do konkretnego kroku i wprowadzić zmiany. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne prosimy zatwierdzić artykuł za pomocą przycisku Zakończ proces zgłaszania tekstu.

Wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane, a artykuł zostanie przesłany do Redaktora czasopisma.

Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Redakcji czasopisma. Jeżeli artykuł zostanie zakwalifikowany do czasopisma zostanie przesłane powiadomienie na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku odrzucenia artykułu zostanie wysłane powiadomienie z podaniem przyczyny odrzucenia artykułu.

UWAGA! Prosimy nie zamieszczać w artykule swoich danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja i adres mailowy).

 

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Pracach Etnograficznych" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/
 

ZASADY REDAKCYJNE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH TEKSTY DO ZNUJ „PRAC ETNOGRAFICZNYCH”

1.     Materiały do „Prac Etnograficznych” (w języku polskim lub angielskim) należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) lub Open Office (.odt) na adres sekretarza redakcji: prace.etnograficzne@uj.edu.pl lub poprzez Panel Redakcyjny

2.     Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.

3.     Prosimy o staranne przygotowanie artykułów pod względem językowym i zgodnie z wymaganiami formalnymi. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).

4.     Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 150 słów), słowa kluczowe, adres mailowy oraz krótki biogram.

5.     Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji.

6.     Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów tekstowych), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym i 1.0 w przypisach tekstowych. Numery stron umieszczamy w prawym dolnym rogu.

7.     Objętość artykułów naukowych powinna wynosić od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (20-40 000 znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią).

8.     Imię i nazwisko autora należy umieścić na pierwszej stronie tekstu, po lewej stronie, u góry. Poniżej powinna zostać umieszczona informacja o afiliacji autora. Tytuł tekstu wypośrodkowany, pogrubioną czcionką.

Przykład:

Kazimierz Moszyński

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet Jagielloński

Łemkowie na Grenlandii, czyli piechotą do Kanady

9.     Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i
nazwiskiem jedynie za pierwszym razem. Kolejny raz przywołujemy samo nazwisko.

10.  Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (« »). Cytaty dłuższe niż 3 wersy wydzielamy z tekstu, zapisujemy je czcionką 10, odstęp 1.0 i bez cudzysłowu.

11.  W tekście i bibliografii tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa). Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

12.  Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

13.  Fragmenty, które chcemy w tekście wyróżnić, zapisujemy pogrubioną czcionką. Stosujemy podtytuły pogrubione, nienumerowane.

14.  Zapis pozycji bibliograficznych pisanych cyrylicą należy sporządzić zgodnie z zasadami polskiej transliteracji.

15.  Uprzejmie prosimy o ujednolicony zapis bibliograficzny, zapis cytatów, dat, liczb etc.

16.  Obowiązują przypisy harvardzkie.

W przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę jednego autora, porządkujemy je w kolejności wydania (od najstarszego do najnowszego). Jeśli powołujemy się na więcej niż jedną publikację tego samego autora z tego samego roku, oznaczamy je w przypisie w tekście małymi literami „a”, „b”, „c” etc. obok roku wydania.

W przypadku powoływania się na pracę więcej niż trzech autorów (redaktorów), zapisujemy nazwisko pierwszego i inicjał jego imienia oraz skrót „i in.”

Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: nazwisko autora, rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis. Np.
(Fiske 2010: 35)

17.  Bibliografia:

Odstęp między wierszami: 1.5

Wymagany zapis:

a. książki, monografie

nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek

ROK Tytuł +przecinek, MIEJSCE WYDANIA + kropka

Np.

Fiske J.,
2010 Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków.

W przypadku dzieł tłumaczonych należy podawać nazwisko tłumacza.

Np.

Meder T.,
2010 One plus one. Film i branding, przeł. M. Saryusz-Wolska, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, A. Gwóźdź (red.), Warszawa.


b. prace zbiorowe

nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek

ROK Tytuł +przecinek + [w:] + Tytuł + inicjał imienia i nazwisko redaktora + MIEJSCE WYDANIA + zakres stron + kropka

Np.

Kaniowska K.,
2009 Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań, s. 19-41.

Staszczak Z. (red.),
1987 Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa – Poznań.

c. czasopisma

nazwisko + inicjał imienia + kropka, przecinek

ROK Tytuł +przecinek + „Tytuł czasopisma” + Numer wydania (tom, zeszyt etc.) + zakres stron + kropka

Np.

Čolovič I.,
2012 O makietach i sztafetach, przeł. M. Petryoska, „Herito”, nr 7 (2), s. 12-20.

d. dokumenty archiwalne

nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)

e. materiały internetowe

tytuł strony + adres strony + data dostępu:

Np.

Stęszewski J.,
2002 Folklor i folkloryzm wczoraj, dziś i jutro, http://www.gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/folklor_i_folkloryzm_wczoraj.html (dostęp: 4.12.2012).

Prosimy o usuwanie hiperłącza.

UWAGA: W wypadku powoływania się na strony internetowe, a nie zamieszczone na nich autorskie teksty, osobno pod bibliografią umieszczamy nazwy adresy tych stron wraz z datą dostępu jak wyżej.

Omówienia i recenzje

Omówienia i recenzje:
Omówienia (artykuły recenzyjne) i recenzje będą publikowane w ostatniej części każdego z numerów czasopisma (o objętości od 1000 do 2500 słów). Zaznaczamy, że chodzi nam o recenzje publikacji i wybitnych książek, zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali i wydarzeń z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów, które ukazały się lub miały miejsce najpóźniej w roku poprzedzającym wydawany numer czasopisma i mają istotne znaczenie dla antropologii.

Fotoeseje

Fotoeseje:
Bierzemy pod uwagę, że dzisiaj antropolodzy, wyrażają się także poprzez inne alternatywne formy i środki wyrazu. Zapraszamy do nadsyłania fotoesejów (liczba zdjęć: od 9 do 15), którym towarzyszyć będzie tekst w formie autorskiego komentarza od 1000 do 2500 słów. Dodatkowo prosimy dołączyć słowa kluczowe. Warunkiem publikacji jest obowiązek uzyskania zgody na wykorzystanie materiału wizualnego.

Refleksje i raporty z badań terenowych

Refleksje i raporty z badań terenowych:
Zakres możliwych metod prowadzenia etnograficznych badań terenowych jest bardzo szeroki i w dużej mierze uzależniony od realizowanego tematu, miejsca badań i osoby samego badacza oraz podejmowanych przez niego wyborów. W dziale „Refleksje i raporty z badań terenowych” zależałoby nam na publikowaniu wstępnych refleksji badawczych w oparciu o pierwsze rozpoznania terenowe i notatki badaczy prowadzących własne projekty badawcze (od 1500 do 2500 słów + słowa kluczowe).

Komentarze

Komentarze:
Biorąc pod uwagę, że żyjemy w społeczeństwach zmierzających się z wieloma problemami i wyzwaniami, głosy antropologów wydają się być ważnym elementem dyskursu publicznego. Zachęcamy do nadsyłania krótkich komentarzy w formie esejów (od 1000 do 2500 słów + słowa kluczowe), które dotyczyłyby tematyki obecnej we współczesnych debatach publicznych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.