Paragraf na Drodze
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem, wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Nadesłane prace poddawane są recenzji (patrz: Procedura recenzowania).

Czasopismo Paragraf na Drodze znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Autorzy prac mogą naliczać sobie 40 punktów za każdą publikację naukową.

Paragraf na Drodze jest indeksowany w ICI Journals Master List, gdzie za 2021 rok otrzymał wskaźnik ICV=72.54.

Od 2021 r. czasopismo jet wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe wymogi:

1. Format nadsyłanych prac
Prace do publikacji w czasopiśmie Paragraf na Drodze należy przygotować w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.docx lub *.doc, ryciny zgonie z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 3c) i wysłać pocztą elektroniczną na adres: paragraf@ies.gov.pl lub pocztą tradycyjną (nagrane na płytę CD) na adres: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków.

2. Dziedzina prac
Redakcja przyjmuje prace doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne i metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje), dotyczące różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką ruchu drogowego, w tym z problematyką prawną, kryminalistyczną i techniczną wypadków drogowych.

3. Artykuł powinien zawierać:
a) Informację o autorach, obejmującą:

–   imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy,
–   afiliację (jednostkę reprezentowaną przez autora (autorów) publikacji),
–   numer ORCID,
–   adres e-mail,
–   numer telefonu,
–   pełne dane do korespondencji.

b) Streszczenie i słowa kluczowe
Autorzy są zobowiązani do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku polskim, o objętości nie większej niż 18 wersów, zawierającego 4 obowiązkowe elementy:

–   cel artykułu,
–   rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej,
–   główne wyniki badań/analiz,
–   implikacje praktyczne dla nauk sądowych,
–   3–6 słów kluczowych.

Na końcu artykułu należy zamieścić analogiczne streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.

c) Ryciny i tabele
Grafika dołączana do artykułu musi spełniać następujące warunki:

–   akceptujemy pliki graficzne w formatach: *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów, takich jak: Corel DrawExcel itp.,
–   dołączając do tekstów elementy graficzne (wykresy, rysunki, tabele), prosimy uwzględniać, że artykuły publikowane są w technice kolorowej.

d) Bibliografię
Bibliografia powinna być ułożona w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów i opracowana zgodnie ze standardami APA.

ARTYKUŁ

– w czasopiśmie

Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika(nr zeszytu), strona początku−strona końca.

– w czasopiśmie z numerem DOI
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. https://doi.org/xxxxx

– w czasopiśmie online
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, (nr). adres strony internetowej

– w druku
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (w druku). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma.

KSIĄŻKA

 – cała książka autorska

Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

 – cała książka napisana pod redakcją
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

 – rozdział w pracy zbiorowej
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku−strona końca). Wydawnictwo.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

– Materiały konferencyjne opublikowane w czasopiśmie

Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika (nr zeszytu), strona początku−strona końca.

 – Materiały konferencyjne opublikowane jako cała książka
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

– Materiały konferencyjne opublikowane jako rozdział książki
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku−strona końca). Wydawnictwo.

INNE

– opublikowana rozprawa lub praca dyplomowa

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozprawy lub pracy [Rozprawa doktorska, Nazwa instytucji, która przyznała stopień]. Nazwa bazy danych. adres strony internetowej 

– nieopublikowana rozprawa lub praca dyplomowa
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozprawy lub pracy [Nieopublikowana rozprawa doktorska]. Nazwa instytucji, która przyznała stopień.

– hasło słownikowe
Hasło (b.d.) W nazwa słownika. Pobrano DD.MM.RRRR r. z adres strony internetowej

– tekst na stronie internetowej (blogu)
Nazwisko, X. Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł tekstu. Nazwa strony/blogaadres strony internetowej

– raport agencji rządowej
Nazwa Agencji Rządowej. (rok). Tytuł raportu. Nazwa departamentu. adres strony internetowej

– raport z referencjami autorów
Nazwisko, X. Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł raportu (nr reportu). Nazwa wydawcy raportu. adres strony internetowej

– normy
Nazwa organizacji wyznaczającej standardy. (rok). Tytuł normy (standardowy numer normy).

 

Każdy z autorów zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania na adres redakcji oświadczenia o wkła­dzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wzór oświadczenia patrz: Umowy, formularze). Odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia spoczywa na autorze zgłaszającym tekst. Formularz jest wyrazem braku akceptacji redakcji wobec wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, takich jak ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą ujawniane, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i językach obcych. Autorom, którzy dostarczą tekst w języku polskim wypłacane jest honorarium autorskie według stawek za arkusz autorski, obowiązujących w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych. Teksty dostarczone w językach obcych są nieodpłatnie tłumaczone na język polski. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych, bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule imion, nazwisk, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyraża zgodę na jego publikację i zgadza się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

Nadesłane teksty, po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych, będących członkami redakcji, podlegają recenzji.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.