Panel Redakcyjny czasopisma „Paragraf na Drodze”

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem, wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Nadesłane prace poddawane są recenzji (patrz: Procedura recenzowania).


Czasopismo Paragraf na Drodze znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Autorzy prac mogą naliczać sobie 20 punktów za każdą publikację naukową.

Paragraf na Drodze jest indeksowany w ICI Journals Master List, gdzie za 2022 rok otrzymał wskaźnik ICV=89.66.

Od 2021 r. czasopismo jet wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa. Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.


Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe wymogi:

 1. Format nadsyłanych prac
  Prace do publikacji w czasopiśmie Paragraf na Drodze należy przygotować w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.docx lub *.doc, ryciny zgonie z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 3c) i wysłać pocztą elektroniczną na adres: paragraf@ies.gov.pl lub pocztą tradycyjną (nagrane na płytę CD) na adres: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków.

 2. Dziedzina prac
  Redakcja przyjmuje prace doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne i metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje), dotyczące różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką ruchu drogowego, w tym z problematyką prawną, kryminalistyczną i techniczną wypadków drogowych.

 3. Artykuł powinien zawierać:

  1. Informację o autorach, obejmującą:
   • imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy,
   • afiliację (jednostkę reprezentowaną przez autora (autorów) publikacji),
   • numer ORCID,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • pełne dane do korespondencji.

  2. Streszczenie i słowa kluczowe
   Autorzy są zobowiązani do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku polskim, o objętości nie większej niż 18 wersów, zawierającego 4 obowiązkowe elementy:
   • cel artykułu,
   • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej,
   • główne wyniki badań/analiz,
   • implikacje praktyczne dla nauk sądowych,
   • 3–6 słów kluczowych.

  3. Na końcu artykułu należy zamieścić analogiczne streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.

  4. Ryciny i tabele
   Grafika dołączana do artykułu musi spełniać następujące warunki:
   • akceptujemy pliki graficzne w formatach: *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów, takich jak: Corel DrawExcel itp.,
   • dołączając do tekstów elementy graficzne (wykresy, rysunki, tabele), prosimy uwzględniać, że artykuły publikowane są w technice kolorowej.

 4. Bibliografię
  Bibliografia powinna być ułożona w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów i opracowana zgodnie ze standardami APA.

Bibliografia:

ARTYKUŁ

 • w czasopiśmie
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika(nr zeszytu), strona początku−strona końca.

 • w czasopiśmie z numerem DOI
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. https://doi.org/xxxxx 

 • w czasopiśmie online
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, (nr). adres strony internetowej 

 • w druku
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (w druku). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma.

KSIĄŻKA

 • cała książka autorska
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

 • cała książka napisana pod redakcją
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

 • rozdział w pracy zbiorowej
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku−strona końca). Wydawnictwo.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 • Materiały konferencyjne opublikowane w czasopiśmie
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika (nr zeszytu), strona początku−strona końca.

 • Materiały konferencyjne opublikowane jako cała książka
  Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

 • Materiały konferencyjne opublikowane jako rozdział książki
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku−strona końca). Wydawnictwo.

INNE

 • opublikowana rozprawa lub praca dyplomowa
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozprawy lub pracy [Rozprawa doktorska, Nazwa instytucji, która przyznała stopień]. Nazwa bazy danych. adres strony internetowej

 • nieopublikowana rozprawa lub praca dyplomowa
  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozprawy lub pracy [Nieopublikowana rozprawa doktorska]. Nazwa instytucji, która przyznała stopień.

 • hasło słownikowe
  Hasło (b.d.) W nazwa słownika. Pobrano DD.MM.RRRR r. z adres strony internetowej

  tekst na stronie internetowej (blogu)
  Nazwisko, X. Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł tekstu. Nazwa strony/blogaadres strony internetowej

  raport agencji rządowej
  Nazwa Agencji Rządowej. (rok). Tytuł raportu. Nazwa departamentu. adres strony internetowej

  raport z referencjami autorów
  Nazwisko, X. Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł raportu (nr reportu). Nazwa wydawcy raportu. adres strony internetowej
 • normy
  Nazwa organizacji wyznaczającej standardy. (rok). Tytuł normy (standardowy numer normy).

Każdy z autorów zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania na adres redakcji oświadczenia o wkła­dzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wzór oświadczenia patrz: Umowy, formularze).

Odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia spoczywa na autorze zgłaszającym tekst. Formularz jest wyrazem braku akceptacji redakcji wobec wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, takich jak ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą ujawniane, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i językach obcych. Autorom, którzy dostarczą tekst w języku polskim wypłacane jest honorarium autorskie według stawek za arkusz autorski, obowiązujących w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych. Teksty dostarczone w językach obcych są nieodpłatnie tłumaczone na język polski. 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych, bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule imion, nazwisk, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyraża zgodę na jego publikację i zgadza się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

 

Nadesłane teksty, po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych, będących członkami redakcji, podlegają recenzji.

 

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów wynosi ok. 16 dni.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów  wynosi ok. 15 dni.

Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi ok. 129 dni.

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.