Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Do artykułu prosimy dołączyć następujące informacje:

  • afiliacja;
  • adres korespondencyjny, także elektroniczny;
  • krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków każde);
  • słowa kluczowe (również w obu językach).

Objętość artykułów nie powinna przekraczać  40 000 znaków. Prosimy o przygotowanie go zgodnie z poniższymi wytycznymi edytorskimi:

  • czcionka Times New Roman 12 punktów,  interlinia 1,5 wiersza, justowanie obustronne
  • cytaty w tekście zaznaczone za pomocą cudzysłowu
  • streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, zamieszczone na końcu tekstu (do 1000 znaków)
  • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, zamieszczone przed tekstem, po tytule w języku polskim (do 1000 znaków)
  • przypisy i bibliografia przygotowana w stylu Chicago (wzór poniżej)

Zgłoszenie artykułu do Rocznika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w wersji elektronicznej (pierwotnej wersji Rocznika, dostępnej na stronie: www. ejournals.eu/pmp) oraz papierowej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.


Przypisy dolne: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1, styl Chicago, według wzoru

Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003), 59–65.

- rozdział w pracy zbiorowej:

Zbigniew Kwieciński, „Mimikra czy sternik. Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego”, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska (Warszawa: PTP 1994), 20-25.

- artykuł w czasopiśmie:

Wiesław Theiss, „Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia”. Pedagogika Społeczna 2 (2013): 47–71.

- powoływanie się na pozycję znajdującą się powyżej (bezpośrednio):

Tamże, 71.

- powoływanie się na pozycję obecną w tekście:

Gutek, Filozoficzne, 59–65.

Theiss, „Katolicka, 47–71.


Bibliografia: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1,  styl Chicago, według wzoru:

- monografia:

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

- rozdział w pracy zbiorowej: 

Kostkiewicz, Janina. „Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców”. W Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, 335-367. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

- artykuł w czasopiśmie:

Horowski, Jarosław. „Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu”.  Kwartalnik Pedagogiczny 2 (2011): 29-61.

- w przypadku publikacji o większej liczbie autorów (tu przykład monografii, proszę zwrócić uwagę na zapis imion i nazwisk: nazwisko autora 1, przecinek, imię autora 1, imię autora 2, nazwisko autora 2, przecinek, imię autora 3, nazwisko autora 3, kropka)

Denek, Kazimierz, Kazimierz Przyszczypkowski, Ryszard Urbański-Korcz. Aksjologiczne podstawy edukacji. Poznań – Toruń: EDYTOR, 2001.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.