O czasopiśmie

Rocznik Polska Myśl Pedagogiczna jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak: a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach; b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością; c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres; d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym. Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je w otwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

Strona WWW w Portalu Czasopism Naukowych  |  ISSN 2450-4572  |  e-ISSN 2450-4564  |  Częstotliwość rocznik  |  Punkty MEiN: 70