Panel Redakcyjny czasopisma „Polonia Maior Orientalis”

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów:

Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 11 p. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego. Nie należy tekstu formatować.


Teksty do kolejnych tomów redakcja przyjmuje do dnia końca roku poprzedzającego ukazanie się tomu (np. do tomu III (2016) do 31 grudnia 2015, do tomu IV (2017) do 31 grudnia 2016, itd).


Do tekstu artykułu należy dołączyć:

  • Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje)
  • Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.


Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.


Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach dolnych, numerowanych dla całego artykułu.


Przykłady przypisów:


Przypis do książki autorskiej

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.


Przypis do pracy zbiorowej

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 99.


Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznychi kulturalnych (1975-1995), [w:] Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 110.


Przypis do artykułu w czasopiśmie

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100,s. 218-219.


Przypis do strony internetowej

M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 14.03.2011] http://www.firma.7finanse.pl 


Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.


W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże, taż, itp.


Wszystkie artykuły publikowane w „POLONIA MAIOR ORIENTALIS” są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.


Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem “ghostwritting” oraz “guest authorship”


Przesłany do redakcji POLONIA MAIOR ORIENTALIS tekst musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca Autora.


W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie Autora/Autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting.


Autorzy mogą być także poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.