Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych
Panel Redakcyjny  |  Submission Panel

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma.
  • Artykuł został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo „Problems of Forensic Sciences” / „Z Zagadnień Nauk Sądowych” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wszystkie nadesłane prace poddawane są ocenie dwóch recenzentów (patrz: Procedura recenzowania). Zamieszczone w czasopiśmie prace dostępne są również nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.ejournals.eu/PFS/. Podstawowym językiem czasopisma jest język angielski.

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe zasady:

 

1.  Format nadsyłanych prac. Prace do publikacji w Problems of Forensic Sciences należy złożyć poprzez Panel Redakcyjny (https://ojs.ejournals.eu/PFS/about/submissions)  w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.doc lub *.docx, ryciny – patrz pkt. 4c). W treści wiadomości załączonej do zgłoszenia powinna znaleźć się również lista co najmniej czterech sugerowanych recenzentów danej pracy (specjalistów w danej dziedzinie) wraz z ich danymi kontaktowymi.

 

2.  Dziedzina i język pracy:

–   redakcja przyjmuje prace doświadczalne i poglądowe, kazuistyczne, metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje) z zakresu szeroko rozumianych nauk sądowych, m.in. toksykologii, genetyki sądowej, medycyny sądowej, kryminalistyki, psychologii i psychiatrii sądowej, badania wypadków drogowych oraz prace z zakresu nauk pokrewnych;

–   prace muszą być napisane w języku angielskim lub polskim, a po uzyskaniu pozytywnej recenzji drukowane są w języku angielskim i polskim. Przekładu dokonuje redakcja.

 

3.  Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków wraz ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku prace obszerniejsze.

 

4.  Artykuł powinien zawierać:

a.  Informację o autorach. Autorzy powinni zamieścić:

–   imię i nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy;

–   afiliację;

–   adres e-mail;

–   numer telefonu;

–   pełne dane do korespondencji.

b.  Streszczenie. Autorzy zobowiązani są do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku angielskim o objętości nie większej niż 20 wersów, zawierającego 6 obowiązkowych elementów::

–   cel artykułu;

–   rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego;

–   główne wyniki badań/analiz;

–   implikacje praktyczne dla nauk sądowych;

–   3–6 słów kluczowych.

c.  Ryciny i tabele dołączane do artykułu muszą spełniać następujące warunki:

–   akceptujemy pliki: graficzne w formatach *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów takich, jak: Corel Draw, Excel, itp.;

–   numery tabel oraz rycin oznacza się cyframi arabskimi;

–   zarówno ryciny, jak i tabele powinny być opisane w języku angielskim;

–   ryciny i tabele publikowane są wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu.

d.  Literaturę cytowaną. Odsyłacze w tekście do cytowanych prac powinny być zgodne ze standardami systemu vancouverskiego (Vancouver system), a więc:

– Format cytowań

Cytowania są ponumerowane w kolejności występowania w tekście, oznaczane są cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych [1]. Imiona autorów skracane są do maksymalnie dwóch inicjałów.

– Artykuły w czasopismach

• Leurs R, Church MK, Taglialatela M. H1-antihistamines: inverse agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clin Exp Allergy. 2002 Apr;32(4):489-98.

Jeśli czasopismo prowadzi ciągła numerację stron w całej objętości, miesiące i numer może zostać pominięty:

• Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs – the triple whammy. Med J Aust. 2000;172:184–185.

Jeśli artykuł został napisany przez więcej niż sześciu autorów po szóstym wpisywane jest et al.:

• Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger DT, Boehmer SJ, Szefler SJ, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med. 11 May 2006;354(19):1985–97.

– Książki

• Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.

Jeśli autorzy są redaktorami:

• Beers MH, Porter RS, Jones TV, Kaplan JL, Berkwits M, editors. The Merck manual of diagnosis and therapy. 18th ed. Whitehouse Station (NJ): Merck Research Laboratories; 2006.

Jeśli cytowanie dotyczy rozdziału w redagowanej publikacji:

• Glennon RA, Dukat M. Serotonin receptors and drugs affecting serotonergic neurotransmission. In: Williams DA, Lemke TL, editors. Foye's principles of medicinal chemistry. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

– Materiały elektroniczne

• World Health Organization (WHO). Mortality country fact sheet 2006 [internet]. Geneva: WHO; 2006. Available from: www.who.int/whosis/mort_emro_pak_pakistan.pdf.

Wykaz piśmiennictwa publikowany jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu.

 

5.  Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za publikowane teksty.

 

6.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule nazwisk, imion, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

 

7.  Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców i wszystkie takie artykuły, a także inne, nadesłane w przyszłości przez tego samego autora (autorów), będą odsyłane. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyrażają zgodę na jego publikację i zgadzają się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez Wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

 

8.  Nadesłane teksty po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych będących członkami Komitetu Redakcyjnego podlegają recenzji (patrz: Procedura recenzowania) przez dwóch recenzentów według formularza, który zawiera pytania dotyczące wartości naukowej pracy, istotnych elementów nowości, poprawnego i zadowalającego przedstawienia metodologii, rzetelności i klarowności przedstawienia wyników oraz ich interpretacji i wniosków, a także właściwego i zawierającego niezbędne pozycje doboru literatury.

Polityka prywatności

The names, surnames and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. See: Privacy policy

The provided names, surnames and e-mail addresses of the reviewers will be available for search in the OJS system and visible to journal editorial offices members of journals using the OJS system and system administrators. This search is used to find reviewers in order to request a review. The list of journals using the system is available at: https://ojs.ejournals.eu/

If you have any questions, please contact the a) Journal's Editorial Office and/or b) System Administrator: ojs[at]wuj.pl.