"Archeion"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.
  • Prosimy o staranne przygotowanie artykułów pod względem językowym i zgodnie z wymaganiami formalnymi (patrz plik „Wymagania techniczne”). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).
  • Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. W wypadku reprografii (skanów) dokumentów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych należy podać pełną sygnaturę archiwalną dokumentu (patrz plik „Wymagania techniczne”)
  • Teksty artykułów naukowych nie powinny być krótsze niż 20 000 i dłuższe niż 80 000 znaków (2 arkusze autorskie) liczonych ze spacjami oraz przypisami i bibliografią. Komunikaty naukowe są ograniczone do 20 000 znaków (włącznie z bibliografią).
  • Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Archeionie" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/
  • Uznanie autorstwa powinno być oparte wyłącznie na faktycznym wkładzie w tworzeniu przesłanego tekstu, tzn. udziału w: 1) planowaniu badań, pozyskiwaniu danych i analizie lub interpretacji danych, 2) opracowywaniu treści tekstu, wykonywaniu ważnych korekt, 3) ostatecznym zatwierdzeniu, 4) uzgodnieniu odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy. Obowiązkiem autora jest udzielenie odpowiedzi na recenzje i korekty redakcyjne. Celem recenzji i korekt redakcyjnych jest konstruktywna krytyka wszystkich aspektów zgłoszonego artykułu, która ma służyć poprawieniu jego formy edytorskiej i językowej, wzmocnieniu podstawy faktograficznej, pogłębieniu głoszonych tez czy formułowanych rozumowań. Autorzy zobowiązani są do jak najlepszego wykorzystania otrzymanych recenzji (patrz zakładka Procedura recenzyjna) i korekt redakcyjnych.
  • W wypadku autorów grupowych artykułu należy wymienić poszczególne przyczynki (zarówno opisowo, jak i procentowo) każdego autora. Autorzy mogą na przykład sformułować następującą deklarację o wkładzie poszczególnych autorów w badaniach: „Deklaracja dotycząca wkładu poszczególnych autorów w badaniach: a) planowanie badań: pierwszy autor (100%); b) pozyskiwanie danych i analiza lub interpretacja danych: drugi autor (100%); c) napisanie tekstu, wprowadzanie poprawek i ostateczne zatwierdzenie: pierwszy autor i drugi autor (100%).”
  • Każda zmiana autorstwa lub kolejności autorów nieopublikowanego artykułu wymaga: a) podania przez autora-korespondenta jasnego uzasadnienia takiej zmiany i b) zgody wszystkich autorów na taką zmianę przesłaną indywidualnie pocztą elektroniczną do redaktora naczelnego. Jeśli zmiana autorstwa lub kolejności autorów dotyczy opublikowanego artykułu, na łamach czasopisma zostanie opublikowana odpowiednia informacja.
  • Przyczynki osób, które spełniają co najwyżej dwa z kryteriów autorstwa wymienionych powyżej, powinny być wymienione w podziękowaniach, ale ich nazwiska wolno podać tylko wtedy, gdy wyrażą oni na to zgodę.
  • Autorzy artykułu powinni poinformować czytelników: a) kto sfinansował badania i b) czy darczyńcy odegrali jakąkolwiek rolę w badaniach i opublikowaniu artykułu.

Wytyczne dla autorów

Zasady redakcyjne dla Autorów

1. Tekst artykułu należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego (patrz zakładka „Wskazówki dla Autorów”).

2. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.

3.  Artykuły powinny być przygotowane starannie pod względem językowym oraz zgodnie z wymaganiami formalnymi (patrz „Wymagania techniczne”). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).

4. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. W wypadku reprografii (skanów) dokumentów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych należy podać pełną sygnaturę archiwalną dokumentu (patrz „Wymagania techniczne”).

5. Teksty artykułów naukowych nie powinny być dłuższe niż 80 000 znaków (2 arkusze autorskie) liczonych ze spacjami oraz przypisami i bibliografią.

6. Autorzy otrzymują do wglądu 2 recenzje naukowe, a tekst należy poprawić w terminie ustalonym  z Redakcją, a następnie odesłać do Redakcji. Recenzje wysyłane są przez panel redakcyjny bądź drogą e-mailową. W wypadkach uzasadnionych Redakcja zamawia trzecią recenzję (patrz zakładka „Procedura recenzyjna”).

7. Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji tekst po korekcie redakcyjnej, który należy po  wprowadzeniu uwag redakcyjnych odesłać niezwłocznie za pomocą panelu redakcyjnego.

8. Po zaakceptowaniu tekstu artykułu do druku, Autor udziela Wydawnictwu licencji autorskiej w formie „Oświadczenia autora tekstu do czasopisma” (patrz zakładka „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”). Udzielenie licencji oznacza jednocześnie zgodę na umieszczenie tekstu na Portalu Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu). 

PLIKI DO POBRANIA   

Wymagania techniczne dla Autorów         WORD IKONA PDF IKONA

Wskazówki dla Autorów

Aby dodać propozycję artykułu do czasopisma należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ na stronie czasopisma „Archeion” wybierając zakładkę w menu głównym „Panel Redakcyjny”, a następnie wybrać opcję „Rejestracja: autora/recenzenta” i wypełnić formularz. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta można udać się na stronę logowania, na którą również można przejść przez wybranie zakładki „Panel Redakcyjny” w menu głównym strony czasopisma „Archeion”.

DODAWANIE NOWEGO ARTYKUŁU

Krok 1: po zalogowaniu się do Panelu Redakcyjnego czasopisma „Archeion” należy wybrać opcję „Dodaj nowy artykuł” („Make a new submission”), która aktywuje panel zgłaszania tekstu.

Krok 1 Start – należy wybrać język artykułu, dział do którego zostanie zgłoszony tekst, potwierdzić zapoznanie się z wymaganiami wobec zgłaszanego tekstu poprzez zaznaczenie pól checklisty przy każdej pozycji. Jeśli autor odczuwa potrzebę to może również napisać wiadomość dla redaktora w dedykowanym polu. W polu „prześlij jako” należy wybrać opcję „Autor”. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z oświadczenie dotyczące praw autorskich poprzez zaznaczenie pól checklisty. Wszystkie pola w formularzu opatrzone znakiem „*” są obowiązkowe. Krok 2: Prześlij plik –  po przejściu do tego kroku pojawi się okno umożliwiające przesłanie pliku zgłoszenia. W polu „Prześlij plik” należy wybrać z listy wyboru element odpowiedni dla zgłaszanego tekstu (np. tekst artykułu) oraz dodać plik z tekstem. Następnie w okienku „Przejrzyj szczegóły” pojawią się szczegóły dotyczące nazwy, rozmiaru i rozszerzenia dodanego pliku po czym należy wybrać kontynuuj. W okienku „Potwierdź” można powtórzyć proces dodawania dodatkowych plików (np. materiałów ilustracyjnych). Jeśli proces dodawania plików jest skończony należy w okienku potwierdź należy nacisnąć przycisk dokończ. Kiedy w oknie „Prześlij plik” pojawi się dodany plik należy nacisnąć przycisk „Zapisz i kontynuuj”.

Krok 3: Wprowadź metadane – należy podać tytuł artykułu oraz ewentualnie jego podtytuł, abstrakt w języku polskim Jeśli jest taka potrzeba należy podać dane współautorów artykułu. Następnie należy podać język publikacji, słowa kluczowe oraz ewentualnie informacje o instytucjach finansujących – informacje te należy podać w wersji polskiej i angielskiej. Na koniec należy w wyznaczonym polu umieścić bibliografię artykułu, zgodną z „Wymaganiami technicznymi dla Autorów” (dostępne na stronie Zasady redakcyjne dla autorów). Wszystkie pola w formularzu opatrzone znakiem „*” są obowiązkowe.

Krok 4: Potwierdź – naciskając przycisk „Zakończ proces zgłaszania tekstu”, aby przesłać zgłoszenie do redakcji.

Krok 5: Następne kroki – w tym kroku znajdują się informacje o zakończeniu procedury zgłaszania tekstu oraz linki do: podglądu tego zgłoszenia, utworzenia nowego zgłoszenia oraz powrotu do pulpitu nawigacyjnego.

PODSUMOWANIE

Wszystkie wprowadzone informacje można sprawdzić podczas dodawania artykułu. Informacje podane w kolejnych krokach można edytować przed dokonaniem zgłoszenia przechodząc do odpowiednich zakładek. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne prosimy zatwierdzić artykuł za pomocą przycisku „Zakończ proces zgłaszania tekstu”.

Wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane, a artykuł zostanie przesłany do Redakcji czasopisma.

Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Redakcji czasopisma. Wszystkie informacje dotyczące danego zgłoszenia są dostępne po zalogowaniu się na Panel Redakcyjny przez autora. Dodatkowo jeżeli artykuł zostanie zakwalifikowany do czasopisma zostanie przesłane powiadomienie na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku odrzucenia artykułu zostanie wysłane powiadomienie z podaniem przyczyny odrzucenia artykułu.

UWAGA! Prosimy nie zamieszczać w artykule swoich danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja i adres mailowy), a także usunięcie informacji o autorze dokumentu z metadanych pliku poprzez wybranie właściwości pliku, przejście do zakładki „Szczegóły” i naciśnięciu na opcję „Usuń właściwości oraz informacje osobiste”. W nowym oknie należy zaznaczyć „Usuń następujące właściwości tego pliku” i w polu pochodzenie zaznaczyć pola gdzie pojawiają się informacje o autorze.

ORCID
Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Archeionie" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/


Studia i materiały

Studia i materiały (prace badawcze, artykuły z zakresu warsztatu archiwisty i praktyki archiwalnej) 

Omówienia i recenzje

Omówienia i recenzje (omówienia  zagranicznych czasopism archiwalnych,  najważniejszych polskich i zagranicznych publikacji zwartych i serii wydawniczych z zakresu archiwistyki)

Kronika naukowa

Kronika naukowa  (informacje i sprawozdania konferencyjne, informacje o działalności naukowej i edukacyjnej archiwów państwowych)

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności.

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.