Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii – Panel Redakcyjny | Editorial Panel

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Zasady publikacji prac

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjmuje w języku polskim i angielskim:
prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej, recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych, listy do Redakcji. Autor powinien podać, do jakiej kategorii zalicza tekst nadesłanej pracy.

Składanie prac

Prace należy przesyłać do Redakcji wyłącznie za pośrednictwem panelu Editorial System dostępnego na https://ojs.ejournals.eu/AMSiK/about/submissions.
Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach. Oprócz zanonimizowanego pliku z właściwą treścią pracy, w tym tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi, prosimy o załączeniu odrębnego pliku – strony tytułowej – zawierającej dane autorów wraz z ich afiliacjami i numerami ORCID, a także dane autora korespondencyjnego.  

Wskazówki szczegółowe

Układ tekstu. Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na:
– wprowadzenie,
– cel pracy,
– materiał i metody,
– wyniki,
– omówienie i wnioski.
Opisy przypadków powinny zawierać:
– wprowadzenie,
– opis przypadku,
– wnioski.

Streszczenie w pracach oryginalnych powinno zawierać od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; w pracach kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 6 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings – MESH).

W pracy można stosować tylko standardowe skróty. Należy unikać skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary.

Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza, ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych zamieszcza się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).
Objętość całości (wraz z rycinami, tabelami, piśmiennictwem i streszczeniem) prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron (jedna strona – 1800 znaków), kazuistycznych 7 i innych 5. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku pracę obszerniejszą.
Plik z artykułem nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (double-blind review proces).

Tabela i ryciny

Tabele i/lub ryciny należy zamieszczać w liczbie koniecznej do zrozumienia tekstu. Podpisy pod rycinami i ich oznaczenia oraz tytuły tabel wraz z objaśnieniami należy podawać w języku polskim i angielskim.
Tabele oraz ryciny powinny być dołączone w postaci oddzielnych plików, pochodzących z powszechnie używanych programów biurowych i graficznych.
Tabele należy ponumerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
Ryciny (wykresy i fotografie) należy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Wielkość rycin powinna być taka, aby były one czytelne po zmniejszeniu ich podstawy do 120 mm. Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie.
Tabele i ryciny drukowane są w skali szarości. Jeśli autor życzy sobie wydrukowania elementów pracy w kolorze, powinien skontaktować się w tej sprawie z Redakcją. Wymagane jest pokrycie różnicy kosztów druku pomiędzy drukiem standardowym a kolorowym (różne w zależności od zajęcia liczby arkuszy wydawniczych czy wkładki). W podobny sposób możliwe jest dołączenie do archiwum płyty CD z plikami przydatnymi do ilustracji wydrukowanej pracy.

Piśmiennictwo

Prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Piśmiennictwo w pracy oryginalnej nie powinno obejmować więcej niż 20 pozycji, w doniesieniu kazuistycznym 15, a w pracy poglądowej 30. Każda pozycja musi zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów), tytuł pracy, tytuł czasopisma według skrótów używanych w lndex Medicus (w czasopismach pisanych cyrylicą przyjąć transkrypcję obowiązującą w Polsce) oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy:
Konopka T, Strona M, Księżniak-Baran D, Wojton D. Uduszenie workiem foliowym w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Arch Med Sąd Kryminol 2013; 63: 93-8.
W przypadku pozycji książkowych należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania:
Butler JM. Sample collection, DNA extraction, and DNA quantitation. In: Butler JM. Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. Elsevier, Burlington – London 2005; 33-62.

Oświadczenia

- oświadczenie autorów (DOC)
- informacja o zakresie pracy (DOC)
- deklaracja konfliktu interesów (DOC)

O przekazaniu praw autorskich, istnieniu konfliktu interesów, finansowaniu badań
Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, o przekazaniu Polskiemu Towarzystwu Medycyny Sądowej i Kryminologii praw autorskich i wydawniczych, oraz że praca nie była już publikowana (w całości lub fragmentach) lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie. 
Konieczne jest również przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma (https://www.ejournals.eu/AMSiK/menu/1254/). Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń wymagane jest ich załączenie (skan) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym systemie zgłoszeniowym.
Jednocześnie redakcja przejmuje na siebie obowiązek bezstronności w kwalifikacji pracy do druku.

O zakresie pracy autorów

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej czasopisma (https://www.ejournals.eu/AMSiK/menu/1254/).
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób lub podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

Zgoda komisji ds. etyki w nauce

W przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem osób żyjących, na zwłokach lub na zwierzętach wymagana jest zgoda właściwej komisji bioetycznej. Zgoda taka jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 roku). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby żyjącej biorącej udział w badaniu. Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych osób.

Proces recenzowania

Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Prace nieodpowiadające Regulaminowi nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym.
Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
Zasady recenzowania prac są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma; są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).

Autoryzacja

Autoryzacji tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów drogą elektroniczną lub faksem w ciągu 4 dni od jego otrzymania. W przypadku braku przesłania autoryzacji, po 7 dniach po upływie ww. terminu Redakcja przyjmuje, że autorzy akceptują tekst w istniejącej formie.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, w tym stylistycznych i skrótów – bez porozumienia z autorem.
Honoraria autorskie za publikowane prace nie będą wypłacane. Autorzy nie otrzymują wersji drukowanej pracy: artykuł jest dostępny w pliku PDF na stronie czasopisma w dokładnie takiej formie, w jakiej został wydrukowany.

Copyright: © 2015 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.