Panel Redakcyjny czasopisma „Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security”

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Zgłoszenie powinno składać się z co najmniej dwóch plików:

 1. pliku zatytułowanego "Manuskrypt" (plik powinien być w pełni zanonimizowany i nie zawierać informacji, pozwalających na identyfikację autora)
 2. pliku "Strona tytułowa" z następującymi danymi:

- imię i nazwisko autora (autorów) oraz instytucjonalne afiliacje;

- adres e-mail (ewentualnie numer tel. autorów);

- wskazanie autora do korespondencji;

- numer(y) ORCID autora (autorów);

- tytuł artykułu;

- podziękowania (jeśli dotyczy).

 

Podstawowe zasady przygotowania tekstu:

 1. format pliku – .rtf, .doc lub .docx
 2. formatowanie strony:
 • marginesy górny i lewy: 2 cm; marginesy dolny i prawy: 4 cm
 • strony numerowane w prawym górnym rogu
 • brak nagłówków i stopek innych niż numer strony
 1. formatowanie tekstu:
 • czcionka Times New Roman, 12 punktów dla całego tekstu, łącznie z tytułami i śródtytułami oraz przypisami
 • interlinia: 1,5 wiersza
 • justowanie
 • podkreślenie dla fragmentów, które będą miały zostać wyróżnione w składzie
 • tekst nie powinien zawierać boldów, kapitalików, wcięć akapitowych, zwłaszcza robionych za pomocą tabulatora, odstępów międzyakapitowych, wcięć wyróżniających bloki cytatów. Akapity tworzyć wyłącznie przy użyciu klawisza Enter.
 • hierarchia tytułów powinna być oznaczona za pomocą numeracji: I, II, III, IV itd. dla tytułów pierwszego stopnia; 1, 2, 3, 4 itd. dla tytułów drugiego stopnia; a, b, c, d itd. dla tytułów trzeciego stopnia (przyjęcie powyższych oznaczeń jest wyłącznie robocze – ostateczne ukształtowanie typograficzne tytułów zależy od projektu graficznego)
 • tekst powinien być oczyszczony z wielokrotnych spacji

 

 • nie należy używać dzielenia wyrazów (ani ręcznego, ani automatycznego)
 • nie należy używać tzw. twardej spacji
 1. do artykułu należy dołączyć: streszczenie w języku angielskim (poprzedzone angielską wersją tytułu) i polskim (każdy tekst maksymalnie 1200 znaków ze spacjami), słowa klucze w języku polskim i angielskim (maksymalnie 5)
 2. Bibliografia powinna być sporządzona zgodnie z wytycznymi APA7
 3. Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających, umieszczanych na dole strony, ograniczyć do minimum
 4. Materiały uzupełniające
 • Tabele: powinny mieć wyraźną i czytelną dla odbiorcy strukturę; treści w kolumnach i wierszach nie należy ustawiać za pomocą klawisza spacji; należy pamiętać o umieszczeniu tytułu nad tabelą.
 • Wykresy itp.: wszystkie tego typu materiały należy opatrywać tytułami; powinny mieć wyraźną i czytelną dla odbiorcy strukturę.
 • Ilustracje: należy dołączać do materiały w osobnych plikach, pamiętając o precyzyjnych nazwach plików; w tekście miejsca, gdzie mają się znaleźć ilustracje należy oznaczać tytułem pliku, umieszczając te informacje w nawiasie kwadratowym; pliki powinny być dostarczane w formatach: jpg, tiff, png, bmp, pdf; minimalna rozdzielczość plików 300 DPI. Należy podawać źródło i właściciela praw do ilustracji. Ostateczny wybór ilustracji należy do wydawcy.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności.

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.