Zoon Politikon, 2022/1, 13/2022

Zoon Politikon

Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Publikacja w czasopiśmie Zoon Politikon nie wiąże się z żadnymi opłatami od autorów.  

WWW: https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/

ISSN 2082-7806  |  e-ISSN 2543-408X
Właściel i wydawca czasopisma: Collegium Civitas, Warszawa, Polska
Punkty MEiN: 20