Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Szczegółowe informacje dla Autorów, dotyczące wymagań redakcyjnych, jakie powinny spełniać nadsyłane do redakcji teksty, zawierają Instrukcja dla autorów pisma „Wolność i Solidarność”.

Prosimy Autorki i Autorów, by przysyłając tekst do Redakcji załączyli oświadczenie, że praca jest ich własnym dziełem, nie była dotąd nigdzie publikowana w całości, a inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez naszą redakcję procedury kwalifikacyjnej.

Prosimy osoby nadsyłające artykuły do publikacji o przesłanie wypełnionego Oświadczenia o autorstwie.

„Wolność i Solidarność” jest rocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 (CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami zawartymi w procedurze recenzowania.

Zapraszamy też do zapoznania się z Formularzem recenzji.