"Sztuka Leczenia"
Submission Panel | Panel Redakcyjny

Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Wskazówki dla autorów

1. Redakcja czasopisma Sztuka Leczenia przyjmuje do druku prace z zakresu takich dziedzin nauki jak: medycyna, psychologia, socjologia, filozofia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i pedagogika, dotyczące promocji i opieki nad zdrowiem, psychospołecznych aspektów diagnozy i leczenia oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Redakcja przyjmuje prace oryginalne (teoretyczne, badawcze, kliniczne, doświadczalne), a także opisy przypadków i doniesienia z badań, sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, wspomnienia pośmiertne, komunikaty, recenzje książek i listy do redakcji.

2. Czasopismo naukowe Sztuka Leczenia ma następujące działy:

 • Artykuły teoretyczne i przeglądowe.
 • Prace empiryczne i doniesienia z badań.
 • Recenzje i sprawozdania.
 • Listy do redakcji, polemiki i wspomnienia.

3. Tekst pracy należy podzielić na kolejne części:

  • dla prac empirycznych: wprowadzenie, cel pracy, opis grupy badanej, metoda i narzędzia, wyniki, dyskusja i wnioski;
  • pracach teoretycznych: wprowadzenie, cel pracy, rozwinięcie, dyskusja (lub podsumowanie) i wnioski.

4. Redakcja przyjmuje prace przygotowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Teksty przesłane w dwóch wersjach językowych będą publikowane w pierwszej kolejności.

5. Pierwszą stronę pracy należy przygotować wg. wytycznych:
imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliacja (podanie miejsca pracy: uczelnia, instytut, ewentualnie katedra, zakład, klinika), tytuł artykułu w języku polskim (wytłuszczony, 14 punktów) oraz tytuł w języku angielskim.

Na dole pierwszej strony należy zamieścić adres do korespondencji zawierający: imię i nazwisko Autora: e-mail, nr ORCID oraz informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Jeżeli nie ma, należy wpisać: „Brak źródeł finansowania”. Do pracy niezależnie należy załączyć, na osobnej kartce, imię i nazwisko Autora poprzedzone tytułami naukowymi oraz telefon do wiadomości redakcji – w celu usprawnienia komunikacji.

6. Na kolejnej stronie należy zamieścić streszczenia w języku polskim i angielskim (nie więcej niż po 150 słów). Prosimy także o zamieszczenie 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, bezpośrednio związanych z treścią pracy. Do tekstu pracy/artykułu należy dołączyć piśmiennictwo, uporządkowane alfabetycznie według kolejności nazwisk autorów, z uwzględnieniem reguł zawartych w punkcie 9.

7. Całkowita objętość pracy, łącznie z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem, nie powinna przekraczać dla prac badawczych 16 stron, a dla przeglądowych 18 stron znormalizowanego maszynopisu formatu A4, z uwzględnieniem parametrów zawartych w punkcie 9.

8. Redakcja publikuje teksty nadsyłane elektronicznie e-mailem (na adres redakcji) w formacie dokumentów programu Word. Prosimy o ustawienie następujących parametrów: czcionka Times New Roman 12 punktów, podwójny odstęp między wierszami, bez wyrównywania (justyfikacji). Wyróżnień w tekście dokonuje się za pomocą kursywy i/lub pogrubienia (prosimy nie stosować podkreśleń ani r o z s t r z e l e n i a).

Redakcja dopasowuje szatę formalną zgodnie z jednolitym stylem graficznym pisma. Ryciny (Ryc. 1) i tabele (Tabela 1) będą reprodukowane w takiej formie, w jakiej zostały nadesłane, po dostosowaniu do formatu pisma. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość i staranność przesyłanych rycin, zdjęć, tabel i schematów oraz towarzyszących im opisów i legend. W wypełnieniach wykresów i rycin nie należy używać kolorów, a jedynie odcienie szarości lub czarno-białe wzory. Tytuły i podtytuły winne być pisane pismem tekstowym (nie wersalikami). W liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkami, nie kropkami. Opisane powyżej graficzne elementy tekstu powinny być zamieszczone na końcu pracy (po piśmiennictwie) lub w oddzielnym pliku, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich wklejenia.

9. Redakcja prosi o zamieszczanie alfabetycznego wykazu piśmiennictwa wyłącznie cytowanego w artykule, przy czym w tekście należy podać Autora (Autorów) i datę wydania w nawiasie okrągłym np.: (Strelau, 2003).

Jeśli autor cytuje dosłownie innych autorów, to dodatkowo umieszcza numer cytowanej strony np. (Strelau, 2003, s. 58).

Każda pozycja piśmiennictwa podana w bibliografii powinna być pisana od nowej linii. Pozycja piśmiennictwa powinna zawierać:

 • w przypadku artykułów: nazwiska autorów i pierwsze litery imion, rok wydania (w nawiasie) (kropka), tytuł artykułu (kropka), tytuł czasopisma (przecinek), tom, numer, stronę początkową i końcową, np.:
  Starosta W., Kowalski J. (1995). Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 5-6, 74-87.

 • w przypadku pozycji zwartych: nazwisko autora(ów), inicjały imion, rok wydania (w nawiasie) (kropka), tytuł (kropka), miejsce wydania (dwukropek), wydawnictwo, np.:
  Staquet M. J., Hays R. D., Fayers P. M. (1998). Quality of life assessment in clinical trials. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press.

 • w przypadku prac zawartych w wydaniach zbiorowych: nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania (w nawiasie) (kropka), tytuł pracy (kropka), nazwiska i inicjały imion redaktorów (red.) – w nawiasie (przecinek), tytuł wydania zbiorowego (kropka), miejsce wydania (dwukropek), wydawnictwo (przecinek), strony, np.:
  Berzon R. A. (1998). Understanding and using health-related quality of life instruments within clinical research studies. In: Staquet M.J., Hays R.D., Fayer P. (ed.), Quality of life assessment in clinical trials. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 3-15.

10. Jeśli w tekście pracy znajdują się przypisy, powinny być umieszczone na dole strony, której dotyczą.

11. Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie, że nie była ona nigdzie publikowana ani nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie, jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy oraz oświadczenie o automatycznym i nieodpłatnym przeniesieniu wszelkich praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów (we wszystkich znanych formach i na wszystkich polach eksploatacji) na wydawcę (stosownie do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, włączając techniki multimedialne i rozpowszechnienie teleinformatyczne), pod warunkiem że praca zostanie zaakceptowana do publikacji. Druk oświadczenia znajduje się na stronie internetowej czasopisma: https://www.ejournals.eu/SL/menu/1355/ , w zakładce "Umowy, formularze" lub na końcu niniejszej Instrukcji.

12. Po nadesłaniu pracy Autor otrzymuje zawiadomienie pocztą elektroniczną o jej nadejściu do redakcji, co nie jest równoznaczne z przyjęciem pracy do druku

13. Każda praca podlega recenzji wewnętrznej, a następnie jest recenzowana przez dwóch recenzentów z zapewnieniem anonimowości Autorom artykułów. Po pozytywnej opinii obu anonimowych recenzentów oraz ewentualnych poprawkach autora – tekst zostaje przyjęty do publikacji.

14. Autorzy prac są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych i powiązań z firmami, których produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. W tekście pracy badawczej, klinicznej bądź doświadczalnej Autorzy powinni zawrzeć informację dotyczącą świadomej zgody osób poddanych badaniom z powołaniem odnośnej decyzji komisji etycznej. Odpowiedzialność za rzetelność podanych informacji spada na autora zgłaszającego tekst do publikacji. Redakcja nie ponosi również odpowiedzialności za poglądy prezentowane przez autorów.

15. Redakcja informuje, że zjawiska takie jak „ghostwriting” i „guest authorship” traktowane są jako przejaw nierzetelności naukowej.

16. Redakcja zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek stylistycznych oraz dokonywania niezbędnych skrótów i korekt bez porozumienia z Autorem.

17. Artykuły w czasopiśmie Sztuka Leczenia publikowane są nieodpłatnie.

 

Pliki do pobrania:

 

Wskazówki dla autorów (plik PDF)  

Wskazówki dla autorów (plik .docx) 

Oświadczenie dla autorów (plik .docx) 

Formularz Recenzji (plik .docx) 

Nadsyłanie zgłoszeń

Propozycje tekstów nalezy przesyłać drogą mailową na adres: sztuka.leczenia@uj.edu.pl  lub złożyć za pomocą Panelu redakcyjnego.

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane Imiona, nazwiska i adresy e-mail recenzentów będą dostepne do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopism korzystających systemu OJS  i admistratorów systemu. Wyszukiwanie to służy wyszukiwainu recenzentów w celu wysłania prośby o wykonanie recenzji.  Lista czaospism korzystających z systemu jest dostepna pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.