The Portraits of Foreign Institutions Supporting Scientific and Cultural Activity on the Pages of a Yearbook “Science and Letters in Poland” and National Culture Fund

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.012.17703

Keywords:

National Culture Fund, science, culture, institution, Science and Letters in Poland, Stanisław Michalski

Abstract

In 1928, the National Culture Fund was established in Poland. It was a public institution, established at the instigation of the respected educational and scientific activist Stanisław Michalski, and supported by Józef Piłsudski and the President of the Republic of Poland, Ignacy Mościcki.

The article presents specific portraits: the analyses of foreign institutions, supporting scientific and cultural creativity, which were published in the yearbook “Nauka Polska”. The article shows the similarities and differences between the Polish Fund and the foreign institutions in terms of organisation and practice.

Author Biography

Mateusz Hübner, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

-

References

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie

AN PAN i PAU – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

AZLZ – Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego

BJ – Biblioteka Jagiellońska

BN PAU i PAN – Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

BPP – Biblioteka Polska w Paryżu

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PRM – Prezydium Rady Ministrów

AAN, PRM, sygn. 99-27. Statut Funduszu Kultury Narodowej.

AAN, PRM, sygn. 99-27. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. w sprawie utworzenia Funduszu Kultury Narodowej.

AAN, PRM, sygn. 99-43. Statut Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.

AN PAN i PAU, PAU I-233a. List Stanisława Michalskiego do Stanisława Kutrzeby z 14 IV 1932.

APAN, Kasa im. J. Mianowskiego, sygn. 47. Artur Śliwiński. Ze wspomnień osobistych o Stanisławie Michalskim.

BJ, Korespondencja Władysława Semkowicza z władzami państwowymi w sprawach organizacji i finansowania prac naukowych oraz oceny książek i pomocy naukowych. sygn. 9572 IV. List Stanisława Michalskiego do Władysława Semkowicza z 13 XI 1929.

BN PAU i PAN, Jan Hulewicz: Materiały i notaty odnoszące się do biografii i działalności Stanisława Michalskiego, rkps 10310. Bolesław Hryniewiecki, „Szturm do Funduszu Kultury Narodowej”.

BPP, AZLZ, Działalność Zygmunta Lubicz Zaleskiego jako Delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego we Francji. Koordynacja działań Funduszu Kultury Narodowej, sygn. 3863. List Stanisława Michalskiego do Zygmunta Lubicz Zaleskiego z 5 III 1931.

Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas. Legislación 1931–1934, Madryt [b. r.].

Fundusz Kultury Narodowej 1937: Fundusz Kultury Narodowej (1928–1937). Zarys działalności, Warszawa 1937.

Kultūras Fonds 1928: Kultūras Fonds 1920–1928, Ryga 1928.

Pierwsze sprawozdanie 1931: Pierwsze sprawozdanie Funduszu Kultury Narodowej 1/III 1928 – 1/IV 1931, Warszawa 1931.

Drugie sprawozdanie 1934: Drugie sprawozdanie Funduszu Kultury Narodowej, Warszawa 1934.

Trzecie sprawozdanie 1937: Trzecie sprawozdanie Funduszu Kultury Narodowej, Warszawa 1937.

Michalski, S. 1933: Michalski S., Ś. p. Władysław Lichtarowicz (1863–1932). Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy 18(4), ss. 62–65.

Broch, Olaf 1930: Kilka uwag o organizacji nauki w Norwegji, oprac. I. Lunde. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XIII, ss. 107–125.

Frankowski, Eugeniusz 1931: Organizacja nauki w Hiszpanji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XIV, ss. 213–262.

Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas w Madrycie 1936: Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas w Madrycie. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XXI, ss. 344–346.

Górski, Konrad 1925: Organizacja nauki w Czechosłowacji, Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój V, ss. 350–373.

Kridl, Manfred 1929: Kilka uwag o organizacji nauki w Belgji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XI, ss. 174–202.

Kronika zagraniczna 1931: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XIV, ss. 292, 306–314, 319.

Kronika zagraniczna 1932: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XV, ss. 356–367, 390–392.

Kronika zagraniczna 1932: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XVI, ss. 123–137.

Kronika zagraniczna 1933: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XVII, ss. 240–257, 270–272, 289–291.

Kronika zagraniczna 1934: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XIX, ss. 429–436.

Kronika zagraniczna 1937: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XXII, ss. 254–257.

Kronika zagraniczna 1938: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XXIII, ss. 243–245.

Kronika zagraniczna 1939: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XXIV, ss. 337–348.

Kruszewska, Felicja 1935: Działalność Fundacyj Rockefellerowskich na polu popierania nauki. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XX, ss. 168–206.

Kutrzeba, Stanisław 1920: Nauka a państwo. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój III, ss. 83–97.

Lichtarowicz, Władysław 1929: Fundusz Kultury w Łotwie. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XI, ss. 288–328.

Małkowski (oprac.), Stanisław 1919: Ankieta poświęcona przyszłości nauki we Francji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój II, ss. 610–613.

Nowicki, Brunon 1937: Fundusz Kultury w Łotwie. Polska Zbrojna w Kulturę. Dodatek niedzielny Polski Zbrojnej 1 (13), s. 4.

Pollak, Roman 1925: Organizacja nauki we Włoszech (Luźne uwagi). Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój V, s. 307–333.

Pollak, Roman 1929: Nowe usiłowania na polu popierania nauki we Włoszech. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XI, ss. 261–266.

„Polska Zachodnia”, nr 88: 28 III 1928.

Sergescu, Petre 1934: Obecny stan nauki w Rumunji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, ss. 200–224.

Stan materjalny nauki i nauczania w Finlandji 1925: Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój V, ss. 374–384.

Stemann, Ingeborg 1925: Organizacja nauki w Danji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój V, ss. 334–349.

Suchodolski, Bogdan 1929: Opieka nad nauką w Niemczech, Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XI, ss. 203–257.

Suchodolski, Bogdan 1929b: Z dziedziny organizacji popierania nauki w Szwajcarii, Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XI, ss. 258–260.

Tomcsányi, János 1927: Dzisiejsza organizacja nauki węgierskiej i jej warunki materjalne (Na podstawie danych z roku 1922/23, 1923/24 i 1924/25), Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój 1927 VI, ss. 332–348.

Tomcsányi, János 1931: Dzisiejsza organizacja nauki węgierskiej i jej warunki materjalne. Na podstawie danych z lat ostatnich, Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój 1931 XIV, ss. 177–185.

Tretiak, Andrzej 1927: Nauka w Anglji. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój VI, ss. 276–312.

van Wijk, Nikolas 1927: Organizacja nauki w Holandji, Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój VI, ss. 314–315, 324–325.

Wojciechowski, Jan 1925: Anglja. Współpraca państwa i przemysłu na polu badań naukowych. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój V, ss. 385–392.

Znaniecki, Florian 1923: Organizacja nauki zagranicą: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój IV, ss. 487–504.

Dz.U. 1928 nr 43 poz. 420. Ustawa z dnia 31 marca 1928 r. o nadzwyczajnych inwestycjach państwowych.

Dz.U. 1937 nr 55 poz. 424. Ustawa z dnia 16 lipca 1937 r. o Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.

Cultural Endowment 2021: History – Cultural Endowment of Estonia. URL: https://www.kulka.ee/about-us/history (dostęp: 30.08. 2021).

Jaczewski, Bohdan 1930: L’organisation des fonds pour favoriser la science en Europe au cours des vingtiemes années de l’entre – deux – guerres, „Etudes L’Histoire de la sciences et de la technique”.

Jaczewski, Bohdan 1971: Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jaczewski, Bohdan 1978: Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Linguerri, Sandra 2000: La Società Italiana per il Progresso delle Scienze: 1907–1930, „Nuncius. Annali di Storia della Scienza” XV (I), ss. 51–78.

Piskurewicz, Jan 1993: W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865–1949). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki. ISBN 83-900891-0-6.

Published

05-10-2023

How to Cite

Hübner, M. (2023). The Portraits of Foreign Institutions Supporting Scientific and Cultural Activity on the Pages of a Yearbook “Science and Letters in Poland” and National Culture Fund. Studia Historiae Scientiarum, 22, 433–471. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.012.17703

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND