Manuscript template and text formatting – modified guidelines / Szablon i formatowanie tekstu ― zmodyfikowane wskazówki

12-06-2023

(Polska wersja podana jest poniżej.)

In order to minimize authors time devoted to the preparation of manuscripts that will not be finally accepted for publication in the journal, two stages of the manuscript evaluation are introduced: preliminary and proper.

At the preliminary stage, it is acceptable that the formatting of bibliographies and footnotes, which take up the most time for authors, should be prepared in any bibliographic style.

Then the editors decide whether the text is rejected or submitted for substantive review (proper evaluation).

After receiving positive reviews, authors are obliged to format the manuscript in accordance with the formatting rules adopted in the journal.

Please see:

  • text template - download: [.docx];
  • detailed information on text formatting - download: [.pdf], [.docx].

 

Aby zminimalizować czas autorów poświęcony na przygotowanie manuskryptów, które nie zostaną ostatecznie zaakceptowane do druku w czasopiśmie, wprowadza się dwa etapy oceny tekstów: wstępny i właściwy.

Na etapie wstępnym dopuszcza się, aby formatowanie bibliografii i przypisów, które zabierają autorom najwięcej czasu, były przygotowane w dowolnym zapisie bibliograficznym.

Następnie redakcja podejmuje decyzję czy tekst zostaje odrzucony czy też przekazany do recenzji merytorycznej (oceny właściwej).

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji autorzy mają obowiązek dokonać formatowania tekstu zgodnie z zasadami formatowania przyjętymi w czasopiśmie.

Proszę zob.:

  • szablon tekstu ― pobierz: [.docx];
  • szczegółowe informacje na temat formatowania tekstu ― pobierz: [.pdf], [.docx].