Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu Microsoft Word - doc. lub docx.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Zalecenia dla Autorów

Redakcja czasopisma „Media Biznes Kultura”przyjmuje do opublikowania oryginalne (niepublikowane wcześniej) artykuły teoretyczne i empiryczne zgodne z profilem tematycznym czasopisma oraz recenzje i sprawozdania właściwe dla obszaru dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Teksty mogą być zgłaszane w j. angielskim i w j. polskim. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane przez uznanych naukowców z zachowaniem dobrych praktyk oraz przy poszanowaniu obiektywnych zasad określonych w formularzu dla recenzentów czasopisma Media Biznes Kultura (formularz). Warunkiem publikacji artykułu w czasopiśmiejest uzyskanie przez autora dwóch pozytywnych recenzji oraz złożenie oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne opublikowanie artykułu oraz indeksowanie go w bazach danych. Przyjęte artykuły sytuowane są przez redakcje w poszczególnych działach tematycznych poszczególnych numerów czasopisma.

Terminarz nadsyłania tekstów

Jako półrocznik, czasopismo ukazuje się dwa razy w ciągu roku, jesienią i wiosną, w wersji papierowej (referencyjnej) oraz w wersji elektronicznej. Terminy nadsyłania artykułów do poszczególnych numerów upływają 15 stycznia (pierwszy numer w danym roku), 15 kwietnia (drugi numer w danym roku).

Wymagania redakcyjne

Prosimy o składanie tekstów drogą elektroniczną poprzez panel redakcyjny: https://ojs.ejournals.eu/MBK/about/submissions.

Prosimy o uwzględnienie podczas pisania tekstu następujących wytycznych:

 1. Objętość tekstu: od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami

 2. Edytor tekstu: Word format doc. lub docx

 3. Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 12 pkt

 4. Interlinia – 1,5; wyjustowanie tekstu

 5. Marginesy – 2,5 cm

 6. Układ tekstu:
  • autor, stopień naukowy, afiliacja, ORCID
  • tytuł (w językach polskim i angielskim) – pogrubiony (14 pkt)
  • słowa kluczowe (5) w językach polskim i angielskim (10 pkt)
  • streszczenie w językach polskim i angielskim (10 pkt)
  • podział tekstu (wprowadzenie, podrozdziały, podsumowanie)
  • przypisy tradycyjne na dole strony zgodnie z zamieszczonym dalej wzorem
  • bibliografia z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu (układ alfabetyczny – 10 pkt)

 7. Tabele, wykresy, fotografie:
  • numeracja ciągła w obrębie tekstu, osobna dla wykresów, rysunków i fotografii
  • tytuły tabel nad obiektem (12 pkt)
  • tytuły wykresów, rysunków i fotografii pod obiektem (10 pkt)
  • rysunki w postaci grafiki rastrowej (BMP, JPG, TIFF) powinny być wykonane w rozdzielczości minimum 600 dpi, a fotografie kontrastowe i ostre; referowana jest grafika wektorowa.
  • Autorzy są zobowiązani do rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp. W przypadku wykorzystania w swojej pracy utworów zapożyczonych powinni załączyć do przesłanych materiałów zgodę na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu od osób czy instytucji, które posiadają prawa do przedruku.abele, wykresy, fotografie.

 8. Bibliografia – alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

Książki

Monografie polskie

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

 

Rozdziały z książek

Chojka J., Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

 

Artykuły z czasopism

Szczepański D., Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno--Demokratycznego (1983–1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

 

Źródła internetowe

Tobolska K., Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

 1. Przypisy wg wzoru:

Książki

Monografie polskie

Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone

McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Rozdziały z książek

Chojka, Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Artykuły z czasopism

Szczepański, Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

Źródła internetowe

Tobolska, Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.