Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

Zamysłem Redakcji jest stworzenie forum umożliwiającego wymianę myśli, publikację wyników badań, a także wniosków z przeprowadzonych obserwacji i analiz dotyczących mediów w Polsce i na świecie. Umożliwi to obustronny transfer wiedzy pomiędzy teoretykami, a praktykami mediów. Obecnie dynamika zmian jest coraz większa, wymusza to konieczność ciągłego monitorowania trendów na rynku i dostosowanie się do nowych wymagań, a przede wszystkim korzystanie z wielu kanałów dystrybucji usług. Zachęcamy do podjęcia problematyki nowego definiowania mediów i specyfiki zarządzania nimi, a także źródeł ich finansowania. Osobnym istotnym zagadnieniem badawczym są »zasoby ludzkie« w mediach, w tym status i zadania zawodu dziennikarza. Naszym zdaniem zarządzanie mediami we współczesnym świecie to także paląca potrzeba badania norm i wartości, wedle których te media działają oraz wskazywanie postaw i działań nieetycznych.

Redakcja zaprasza do współpracy autorów polskich i zagranicznych, zarówno praktyków, jak i teoretyków mediów. Teksty będziemy publikować w języku polskim i angielskim.

Głowna strona WWW czasopisma | e-ISSN 2354-0214 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MNISW: 40