The Connections Between the Lvov-Warsaw School and the University in Poznań

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.010.17701

Keywords:

the Lvov-Warsaw School, the University in Poznań, logic, philosophy, methodology

Abstract

The Lvov-Warsaw School in Philosophy – as the very name suggests – was connected mainly with two academic centers: universities in Lvov and Warsaw. However, it had a broader impact. The members of this school were active also at other universities, in particular in Cracow, Vilnius and Poznań. The aim of the paper is to present and analyze the connections of Lvov-Warsaw School with the university in Poznań.

Author Biography

Roman Murawski, Adam Mickiewicz University in Poznań

-

References

Ajdukiewicz K. 1947: Logika i doświadczenie. Przegląd Filozoficzny 43, z. 1–4, pp. 3–21.

Ajdukiewicz, K., 1948a: Zmiana i sprzeczność. Myśli Współczesna nr 8/9, pp. 35–52.

Ajdukiewicz, K., 1948b: Epistemiologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny 44, pp. 336–347.

Ajdukiewicz, K., 1948c: Metodologia i metanauka. Życie Nauki 6, pp. 4–15.

Ajdukiewicz K., 1949: Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka. Warszawa: Czytelnik; second edition: Warszawa: Czytelnik, 1983; third edition: Kęty–Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 2004.

Ajdukiewicz, K., 1951: On the notion of existence. Studia Philosophica 4, pp. 7–22.

Ajdukiewicz, K., 1953: W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. Myśl Filozoficzna 2, pp. 292–334.

Ajdukiewicz, K., 1955: Klasyfikacja rozumowań. Studia Logica 2, pp. 278–300.

Ajdukiewicz K., 1957: Zarys logiki, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Feferman A.B., Feferman S. 2004: Alfred Tarski. Life and Logic, Cambridge: Cambridge University Press. Polish translation: Alfred Tarski. Życie i logika. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Jordan, Z.A. 1937: O matematycznych podstawach systemu Platona: z historii racjonalizmu. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Konstańczak, S. 2010: Zbigniew Jordan (1911–1977) – szkic do filozoficznej biografii. Studia z Filozofii Polskiej 5, pp. 35–52.

Łuszczewska-Romahnowa, S., 1948: Wieloznaczność a język nauki. Kwartalnik Filozoficzny 17, pp. 47–58. Reprinted in: Pelc, J. (ed.), 1971: Semiotyka polska 1894–1969. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łuszczewska-Romahnowa, S. 1953: Analiza i uogólnienie metody sprawdzania formuł logicznych przy pomocy diagramów Venna. Studia Logica 1, pp. 185–213.

Łuszczewska-Romahnowa, S. 1957: Indukcja a prawdopodobieństwo. Studia Logica 5, pp. 71–90.

Łuszczewska-Romahnowa, S. 1961: Classification as a kind of distance function. Natural classifications, Studia Logica 12, pp. 41–81. Reprinted in: Przełecki, M,,Wójcicki , R. (eds.), 1977: Twenty-Five Years of Logical Methodology in Poland. Warszawa-Dordrecht: D. Reidel, pp. 341–373.

Łuszczewska-Romahnowa, S., 1962: Pewne pojęcie poprawnej inferencji i pragmatyczne pojęcie wynikania. Studia Logica 13, pp. 203–208. Reprinted in: Pawłowski T. (ed.), 1966: Logiczna teoria nauki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 163–167.

Łuszczewska-Romahnowa, S., 1964: Z teorii racjonalnej dyskusji. [In:] Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 163–167. Wydawnictw Szkolnych.

Łuszczewska-Romahnowa, S., Batóg, T. 1965a: A generalized theory of classificatios I. Studia Logica 16, pp. 53–74.

Łuszczewska-Romahnowa, S., Batóg, T. 1965b: A generalized theory of classificatios II. Studia Logica 17, pp. 7–30.

Malewski, A. 1957: ABC porządnego myślenia, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Murawski, R. 2010: Philosophy of mathematics in the Warsaw Mathematical School, Axiomathes 20, pp. 279–293. Reprinted in: Murawski, R. 2011: Lógos and Máthēma. Studies in the Philosophy of Mathematics and History of Logic, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, pp. 227–241.

Murawski, R., Pogonowski, J. 2008: Logical investigations at the University of Poznań in 1945–1955, in: Methodisches Denken im Kontext, eds. P. Bernhard und V. Peckhaus, Paderborn: mentis Verlag, pp. 239–254. Reprinted in: Murawski, R.: 2011: Lógos and Máthēma. Studies in the Philosophy of Mathematics and History of Logic, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, pp. 283–294.

Murawski, R., Pogonowski, J. 2018: Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, in: Garrido, A., Wybraniec-Skardowska, U. (eds.), Lvov-Warsaw School. Past and Present, Basel,:Birkhäuser Verlag, pp. 241–247.

Sierpowski, S., Malinowski, J. (eds.), 2014: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, vol. I: Okres międzywojenny, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Suszko, R. (1951), Canonic axiomatic systems, Studia Philosophica IV, pp. 301–330.

Suszko, R. 1952, Aksjomat, analityczność i aprioryzm, Myśl Filozoficzna 4 (6), pp. 129–161.

Twardowski, K. 1933: O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań: Uniwersytet Poznański.

Twardowski, K. 1997: Dzienniki, red. Jadczak, R., tom I: 1915–1927, tom II: 1928–1936, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Twardowski, K. 2011: O dostojeństwie uniwersytetu, reprint, Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Woleński, J. 1985: Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J. 1989: Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Dordrecht−Boston−London: Kluwer Academic Publishers.

Woleński, J. 1995: Mathematical logic in Poland 1900–1939: People, circles, institutions, ideas, Modern Logic 4, pp. 363–405. Reprinted in: Woleński, J. 1999: Essays in the History of Logic and Logical Philosophy, Kraków: Jagiellonian University Press, 1999, pp. 59–84.

Zawirski, Z. 1923–1924: Metoda aksjomatyczna a przyrodo¬znawstwo, Kwartalnik Filozoficzny 1, pp. 508–555; Kwartalnik Filozoficzny 2, pp. 1–58 and 129–157.

Zawirski, Z. 1927a: Stosunek logiki do matematyki w świetle badań współ¬czesnych, in: Księga pamiątkowa ku czci Profesora W. Heinricha. Kraków: Skład Główny: Księgarnia Jagiellońska, pp. 171–206.

Zawirski, Z. 1927b: Próby aksjomatyzacji fizyki i ich znaczenie filo¬zoficzne. Przegląd Filozoficzny 30, pp. 289–290.

Zawirski, Z. 1936: L’Evolution de la notion du temps. Cracovie: Academie Polonaise des Sciences et des Lettres.

Zawirski, Z. 1938a: Logika teoretyczna, script. Kraków.

Zawirski, Z. 1938b: Doniosłość badań logicznych i semantycznych dla fi¬zyki współczesnej. Przegląd Filozoficzny 41, pp. 25–30.

Zawirski, Z. 1948: Uwagi o metodzie nauk przyrodniczych. Przegląd Filozoficzny 44, pp. 315–318.

Downloads

Published

05-10-2023

How to Cite

Murawski, R. . (2023). The Connections Between the Lvov-Warsaw School and the University in Poznań. Studia Historiae Scientiarum, 22, 379–396. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.010.17701

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND