On Symmetry in Physical Phenomena, Symmetry of an Electric Field and a Magnetic Field

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.002.17693

Keywords:

symmetry, dissymmetry, limit point groups, symmetry of causes and effects, symmetry of physical fields, characteristic symmetry of phenomenon, characteristic symmetry of medium

Abstract

In the work, the classical concept of symmetry limited to geometric objects (figures, solids), which originated from ancient Greece, has been extended to allow for symmetry studies in other types of objects. By introducing concepts of limit point groups and kinematic elements, which characterize a studied object, it was determined what types of symmetries an electric field and a magnetic field exhibit. It was established that, in order for a phenomenon to occur, a characteristic symmetry of a medium must be consistent with the characteristic symmetry of the phenomenon occurring in it. It was also determined that elements of symmetry of causes must be reflected in the symmetry of the induced effects.

Author Biographies

Pierre Curie, Faculty of Science

-

Andrzej Ziółkowski , Institute of Fundamental Technological Research

-

References

Abraham, M.H. 1893: Sur le dimensions de la température absolue. Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences (Sprawozdania z posiedzeń Akademii Nauk) CXVI, ss. 1123–1124. URL: https://www.biodiversitylibrary.org/item/23725#page/375/mode/1up (dostęp: marzec 2023).

Bravais, August 1866: Études cristallographiques (Badania krystalograficzne). Paris, 1866. URL: https://archive.org/details/tudescristallog00bravgoog/page/n9/mode/2up (dostęp: marzec 2023).

Curie, Pierre 1884: Sur les questions d’ordre (O problemie porządku). Bulletin de la Société française de minéralogie 7(3–4), ss. 89–111. URL: https://www.persee.fr/docAsPDF/bulmi_0150-9640_1884_num_7_3_2342.pdf.

Curie, Pierre 1884: Sur la symétrie (O symetrii). Bulletin de la Société française de minéralogie 7(8–9), ss. 418–457. URL: https://www.persee.fr/docAsPDF/bulmi_0150-9640_1884_num_7_8_1888.pdf (dostęp: marzec 2023).

Curie, Pierre 1893: À propos des Éléments de Cristallographie physique de M. Ch. Soret. Notes bibliographiques et remarques sur la cristallographie. Archives des sciences physiques et naturelles. 29(3), ss. 337–354. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k299099j/f344.item (dostęp: marzec 2023).

Fedorow, Jewgraf Stiepanowicz 1891: Simmetrija pravil’nykh sistem figur (Symetria regularnych układów figur). Zapiski Imperatorskogo Sant-Petersburgskogo Mineralogicheskogo Obshchestva 28, ss. 1–146.

Fedorow, E. [Jewgraf Stiepanowicz] 1892: Zusammenstellung der krystallographischen Resultate des Herrn Schoenflies und der meinigen. Zeitschriff für Krystallographie und Mineralogie 20, ss. 25–75. DOI: 10.1524/zkri.1892.20.1.25.

Jordan, Camille 1868a: Mémoire sur les groupes de mouvements (Rozprawa o grupach ruchów). Annali di Matematica Pura ed Applicata 2(1), ss. 167–215. DOI: 10.1007/BF02419610.

Jordan, Camille 1868b: Mémoire sur les groupes de mouvements. Annali di Matematica Pura ed Applicata 2(1), ss. 322–345. DOI: 10.1007/BF02419622. [Przyp. red.: P. Curie podał błędnie datę 1869].

Liebisch, Theodor 1891: Physikalische Krystallographie (Krystalografia fizyczna). Leipzig: Verlag von Veit.

Mallard, (François) Ernest 1879, 1884: Traité de cristallographie géométrique et physique (Traktat o krystalografii geometrycznej i fizycznej), tom 1, Paryż 1879 (Krystalografia geometryczna, teoria sieci, i morfologia).

URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633225j/f9.item.texteImage (dostęp: marzec 2023); tom 2, Paryż, 1884 (Krystalografia fizyczna).

URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96306628/f9.item.texteImage (dostęp: marzec 2023).

Riecke, Eduard, Voigt, Woldemar 1892: Die Piëzoelectrischen Constanten des Quarzes und Turmalines (Stałe piezoelektryczne kwarcu i turmalinu). Annalen der Physik und Chemie XLV, ss. 523–552.

URL: https://archive.org/details/sim_annalen-der-physik_1892_45_3/page/522/mode/2up (dostęp: marzec 2023).

Schœnflies, Arthur 1891: Krystallsysteme und Krystallstruktur (Układy krystaliczne i struktura krystaliczna), Leipzig.

URL: https://archive.org/details/krystallsysteme00schogoog (dostęp: marzec 2023).

Soret, Charles 1893: Éléments de cristallographie physique (Elementy Krystalografii Fizycznej), Paris.

URL: https://books.google.pl/books?id=FMdKa_CkqFkC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (dostęp: marzec 2023).

Soret, Charles 1893: De la conductibilité calorifique dans les cristaux (Przewodnictwo cieplne w kryształach), Journal de Physique, t. II, 2e serie, ss. 241–259.

Thomson, William 1882: Mathematical and Physical Papers, t. I, s. 281.

URL: https://archive.org/details/mathematicaland01kelvgoog/page/280/mode/2up (dostęp: marzec 2023).

Voigt, Woldemar 1890: Allgemeine Theorie der piezo- und pyroelectrischen Erscheinungen an Krystallen (Ogólna teoria zjawisk piezoelektrycznych i piroelektrycznych w kryształach), Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Vol. 36, Göttingen, ss. 1–99. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Abh-koeng-Gesellsch-Wiss-Goettingen_36_0001-0099.pdf (dostęp: marzec 2023).

Anonim 2022: Free Textbook for College-Level Mineralogy Courses (Bezpłatny podręcznik Mineralogii dla Szkół Wyższych). II wyd., szczególnie rozdziały 10, 11 i 13. URL: https://opengeology.org/Mineralogy/ (dostęp: marzec 2023).

Blinowski, Andrzej; Ostrowska-Maciejewska, Janina; Rychlewski, Jan 1996: Two-dimensional Hooke’s tensors−isotropic decomposition, effective symmetry criteria (Dwuwymiarowe tensory Hooke’a − rozkład izotropowy, efektywne kryteria symetrii). Archiwum Mechaniki 48(2), ss. 325–345.

URL: https://am.ippt.pan.pl/am/article/view/v48p325 (dostęp: marzec 2023).

Forte Sandra, Vianello Maurizio 1996: Symmetry Classes for Elasticity Tensors (Klasy symetrii tensorów sprężystości). Journal of Elasticity 43, ss. 81–108.

Główka, Marek (Przew. Kom. Red.) 2003: Słownik terminów krystalograficznych angielsko-polski. Łódź. Praca Zbiorowa. URL: http://www.krystalografia.us.edu.pl/stk.pdf (dostęp: marzec 2023).

Hahn, Theo; Klapper, Helmut; Müller, Uwe; Aroyo, Mois Ilia 2016: Section 3.2.1 Point groups and crystal classes (Grupy punktowe i klasy kryształów). International Tables for Crystallography vol. A, ss. 720–737. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/iucr/itc/Ac/ch3o2v0001/ch3o2.pdf (dostęp: marzec 2023).

Lord Kelvin–Thomson, William 1894: The molecular tactics of a crystal (Molekularna taktyka kryształu). Oxford: Clarendon Press. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/54976/pg54976-images.html (dostęp: marzec 2023).

Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna; Ostrowska-Maciejewska, Janina 2009: Review on Spectral Decomposition of Hooke’s Tensor for All Symmetry Groups of Linear Elastic Material (Przegląd dotyczący spektralnego rozkładu tensora Hooke’a dla wszystkich grup symetrii liniowego materiału sprężystego). Engineering Transactions 57 (3–4), ss. 145–183. URL: https://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/172 (dostęp: marzec 2023).

Nelson, Stephen 2017: Mineralogy, Lecture Notes (Kurs mineralogii. Notatki do wykładów). URL: https://www2.tulane.edu/~sanelson/eens211/#LectureNotes (dostęp: marzec, 2023).

Ostrowska-Maciejewska, Janina 2007: Podstawy i zastosowania rachunku tensorowego. Raporty IPPT. Warszawa. URL: http://prace.ippt.gov.pl/IFTR_Reports_1_2007.pdf (dostęp: marzec 2023).

Paufler, Peter; Filatov, Stanislav 2020; E.S. Fedorov Promoting the Russian-German Scientific Interrelationship. Minerals 10(2), 181. DOI: 10.3390/min10020181. URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/181 (dostęp: marzec 2023).

Rychlewski, Jan 1991a: Symetria przyczyn i skutków. Warszawa: PWN.

Rychlewski, Jan 1991b: Wymiary i podobieństwo. Warszawa: PWN.

Rychlewski, Jan 1991c: Dodatek B. Symetria. [W:] Jan Rychlewski, Wymiary i podobieństwo. Warszawa: PWN, ss. 171–184.

Scholz, Erhard 1989: Die Symmetriekonzepte der Kristallographie und ihre Beziehungen zur Algebra des 19. Jahrhunderts. [In:] Symmetrie, Gruppe, Dualität. Science Networks Historical Studies, vol. 1. Birkhäuser Basel. DOI: 10.1007/978-3-0348-9267-4_2.

Skrzypek, Stanisław, Przybyłowicz, Karol (red.) 2019: Inżynieria metali i technologie materiałowe. Warszawa: PWN. URL: https://home.agh.edu.pl/~krystal/file.pdf (dostęp: marzec 2023).

Szubnikov (Shubnikov) Aleksiej Wasiljewicz 1956/1988: O rabotah Pera Kjuri w Obłasti Simmetrii. Uspekhi Fizicheskikh Nauk 59, ss. 591–602. Angielskie tłumaczenie rosyjskiego oryginału: On the Works of Pierre Curie on Symmetry. Modern Applied Mathematics and Computer Science 16(5–8), ss. 357–364. (Tłum. L.I. Man). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0898122188902258 (dostęp: marzec 2023).

Weyl, Hermann 1952: Symmetry. Princeton: Princeton University Press.

Published

05-10-2023

How to Cite

Curie, P., & Ziółkowski , A. . (2023). On Symmetry in Physical Phenomena, Symmetry of an Electric Field and a Magnetic Field. Studia Historiae Scientiarum, 22, 23–67. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.002.17693

Issue

Section

TRANSLATIONS