The groundbreaking achievements of Lviv philologists in the study of Polish Romanticism until 1939

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.005.14036

Keywords:

University of Lviv, Jan Kazimierz University, Lviv Polish Studies, Juliusz Kleiner, Eugeniusz Kucharski, monographs of the three poet-prophets, Polish Romanticism, study of Romanticism, Polish literary studies until 1939, history of literature

Abstract

The aim of the article is to show the exceptional merits of Polish Lviv-affiliated literary scholars in the study of Romanticism against the background of the achievements of scholars from other Polish universities. The analyzed problem covers the period until 1939, as this was when the Polish university in Lviv ceased to function. Interest in native Romanticism, especially in the three poet-prophets: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Zygmunt Krasiński, was central to the work of positivist, Young-Poland and interwar-period philologists. The comparison of the achievements of Lviv with the “rest of Poland” includes monographs by the greatest authors along with their evaluation, dissertations and articles, as well as the methodology used in the research. During the Partitions of Poland (that is, until 1918), Polish studies experts from Lviv competed mainly with those from Kraków (Jagiellonian University) and several others from Warsaw. Most of the monographs on the three poet-prophets were written in Kraków, but it was in Lviv where Juliusz Kleiner wrote the best of them (on Krasiński). Kraków philologists would rely on an outdated methodology (they assessed literature on the basis of the ideological views of writers, without interpreting the works themselves). Meanwhile in Lviv, it was the text of the literary works and its artistic value that were mainly explored. Before 1914, Juliusz Kleiner developed a modern methodology (a literary work in the center of interest) and formulated the concept of the period of Romanticism that was later adopted by other scholars. Kleiner’s views became the basis for research into interwar literature.

In the Second Polish Republic (1919–1939), there were six active universities: in Lviv, Kraków, Warsaw, Vilnius, Lublin, and Poznań. At that time, the field of Polish studies in Lviv was at its zenith, owing largely to the further outstanding achievements of Juliusz Kleiner, which were considered the best in Poland and timeless. They include, among others: two extensive monographs on Słowacki and Mickiewicz, the excellently compiled Complete Works of Juliusz Słowacki (most volumes), or the history of Polish literature released in Polish and German. In addition, Lviv was the place of work for Eugeniusz Kucharski, prominent expert on Aleksander Fredro in Poland, as well as for Konstanty Wojciechowski and Zygmunt Szweykowski, both eminent specialists in Polish novels. The city was also the place where the Adam Mickiewicz Literary Society was active since 1886 (it branched out into other cities after 1919) and the place of publication of Pamiętnik Literacki, the most distinguished literary research journal. Compared to other cities, Lviv gathered the largest group of scholars who studied Polish Romanticism and who devoted the greatest number of publications to it.

References

ZBIORY ARCHIWALNE

Dierżawnyj Archiw Lwiwskoji Obłasti (DALO) fond (dalej: f.) 26, opis (dalej: op.) 5, sprawa (dalej: spr.) 848: druga teczka osobowa Juliusza Kleinera, karta (dalej: k.) 104.

DALO f. 26, op. 5, spr. 1028: teczka osobowa Eugeniusza Kucharskiego, k. 90.

DALO f. 26, op. 7, spr. 903, k. 55–59: Rada Wydziału Humanistycznego UJK do Ministerstwa WRiOP w sprawie nominacji Eugeniusza Kucharskiego, 21 lipca 1921 r.

ŹRÓDŁA

Badecki, Karol 1910: Aleksander Fredro a Zygmunt Krasiński.

Bańkowski, Piotr 1909: Adam Mickiewicz i romantycy warszawscy. (Pierwsze płody poezji romantycznej w świetle krytyki Mickiewicza). Przegląd Narodowy, ss. 338-359

Bańkowski, Piotr 1910: Norwidowe poglądy na sztukę. Przegląd Narodowy, nr 2, ss. 194-215.

Bańkowski, Piotr 1913: Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego. Kraków

Biegeleisen, Henryk 1884: „Pan Tadeusz” Mickiewicza. Studium estetyczno-literackie. Warszawa.

Biegeleisen, Henryk 1885a: Atak Mickiewicza na obóz klasyków. Dodatek Miesięcznika Przegląd Tygodniowy, t. 1.

Biegeleisen, Henryk 1885b: Echa walki romantyków z klasykami. Tygodnik Ilustrowany, nr 110–116.

Biegeleisen, Henryk 1885d: Tło ludowe ballady „Ucieczka” A. Mickiewicza. Świt, ss. 75-76, 82–83, 90–91, 99–100, 108–109, 123.

Biegeleisen, Henryk 1885e: Wpływ rodziny na Słowackiego. Muzeum, ss. 169–179, 271–282, 335–344, 445–450.

Biegeleisen, Henryk 1887: Adam Mickiewicz jako rewolucjonista. Ruch, nr 1–3.

Biegeleisen, Henryk 1891a: Motywy ludowe w balladzie Mickiewicza „Lilie”. Wisła 5, ss. 62–103, 393–397.

Bieleleisen, Henryk 1891b: Wrażenia z podróży J. Słowackiego. Biblioteka Warszawska 4, ss. 336–353.

Biegeleisen, Henryk 1892: Z nieznanego pamiętnika A. Fredry. Biblioteka Warszawska 2, ss. 223–247.

Biegeleisen, Henryk 1893: Juliusz Słowacki i Maria Wodzińska. Biblioteka Warszawska 4, ss. 201–220.

Biegeleisen, Henryk 1895a: Juliusz Słowacki, t. 1–2. Lwów.

Biegeleisen, Henryk 1895b: Kobiety w życiu Słowackiego, Przedświt. Dwutygodnik dla kobiet 3(4–9).

Biegeleisen, Henryk 1896: Komedia Nieboska w świetle współczesnej krytyki. Biblioteka Warszawska 1, ss. 114–150.

Biegeleisen, Henryk 1898: Myśl społeczna „Irydiona”. Słowo Polskie, nr 1.

Biegeleisen, Henryk 1901: Nieznany pamiętnik Wincentego Pola. Świat, ss. 1059–1060, 1092–1095, 1119–1122, 1154–1156, 1182–1183, 1212–1214.

Biegeleisen, Henryk 1906: Nieznany dziennik podróży do Ziemi Świętej J. Słowackiego. Biblioteka Warszawska 4, ss. 466–492.

Biegeleisen, Henryk 1907: Do genezy Nieboskiej. Rocznik Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie, ss. 84–128.

Biegeleisen, Henryk 1913: Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieło w świetle nieznanej korespondencji poety. Kraków.

Bluth, Rafał Marceli 1925: Psychogeneza „Snu w Dreźnie”. Przegląd Współczesny 13(37), ss. 288–300; 14(39), ss. 97–111.

Blüth, Rafał Marceli 1925/1926: Mickiewicz wobec ruchu literackiego w Rosji w okresie 1826–1829. Pamiętnik Literacki 22/23, ss. 403–417.

Bluth, Rafał Marceli 1927a: Do przyjaciół Moskali. Ruch Literacki 1, ss. 11–15; 2, ss. 39–44.

Bluth, Rafał Marceli 1927b: Mickiewicz i Rylejew pod pomnikiem Piotra Wielkiego.

Rocznik Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 43–59.

Bluth, Rafał Marceli 1928: Adam Mickiewicz a Teodor Tiutczew. Ruch Literacki nr 6, ss. 163–166.

Bluth, Rafał Marceli 1929: Chrześcijański Prometeusz. Wpływ Boehmego na koncepcję III cz. „Dziadów”. [W:] Z dziejów literatury polskiej XIX wieku. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, ss. 178–211.

Borowy, Wacław 1921: Ze studiów nad Fredrą: O „Pawle i Gawle”; „Trzy po trzy”; Akcja „Zemsty”. Kraków. Z Historii i Literatury, nr 9.

Borowy, Wacław 1922: Zagadkowość w kompozycji „Dziadów” i próba jej wyjaśnienia. Przegląd Współczesny, nr 3, ss. 1–29.

Borowy, Wacław 1925: Nowogródczyzna mickiewiczowska. Ziemia 10/12, ss. 239–254.

Borowy, Wacław 1925: Norwidiana 1921–1924. Pamiętnik Literacki 1924/1924, ss. 474–486.

Borowy, Wacław 1930: Norwidiana 1925–1929. Pamiętnik Literacki 1930, ss. 170–185.

Borowy, Wacław 1937: Norwidiana 1930–1935. Pamiętnik Literacki 1936, ss. 989–1011; 1937, ss. 315–357.

Borowy, Wacław 1936: Spory o Norwida. Życie i Myśl 1952 (7/9), ss. 246–253 [powst. 1936, ale druk 1952].

Boy-Żeleński, Tadeusz 192: Ludzie żywi. Warszawa.

Boy-Żeleński, Tadeusz 1931: Brązownicy. Warszawa.

Bruchnalski, Wilhelm 1889a: „Grażyna”. Według autografu znajdującego się w posiadaniu Konstantego hr. Przezdzieckiego. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, t. 3, ss. 215–256.

Bruchnalski, Wilhelm 1889b: Reminiscencje w „Panu Tadeuszu” z Homera, Wergiliusza i Tassa. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 2, ss. 95–121.

Bruchnalski, Wilhelm 1889c: Źródła historyczne „Konrada Wallenroda”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 3, ss. 102–119.

Bruchnalski, Wilhelm 1891a: Mickiewicz a Moore. Przyczynek do genezy „Konrada Wallenroda”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 5, ss. 143–164

Bruchnalski, Wilhelm 1891b: Sąd Galicjanina o Mickiewiczu z lat 1822–1824 Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 5, ss. 214–219.

Bruchnalski, Wilhelm 1894: Pierwsze utwory Mickiewicza naśladowane w literaturze galicyjskiej 1822–1830. [W:] Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za r. 1894. Lwów, ss. 45–62.

Bruchnalski, Wilhelm 1898a: Sonety Mickiewicza w literaturze galicyjskiej w latach 1827–1828. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, ss. 184–214

Bruchnalski, Wilhelm 1898b: Z tradycji galicyjskiej o dziełach Mickiewicza.

Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, ss. 284–288

Bruchnalski, Wilhelm 1907: Mickiewicz – Niemcewicz. Studium historycznoliterackie. 1. Twórczość Mickiewicza do roku 1824. Lwów, ss. 132.

Bruchnalski, Wilhelm 1910: O przyczynki do genezy „Dziadów” wileńskich. Pamiętnik Literacki, ss. 231–250.

Bruchnalski, Wilhelm 1912: Przyczynek do genezy „Upiora” i drugiej części „Dziadów”. Wyimek z większej całości. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250. Rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego, t. 1. Lwów, ss. 1–18.

Bruchnalski, Wilhelm 1925: Mickiewicza „Dziady” wileńskie wobec Chateaubrianda powieści „Atala” i „René”. [W:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1. Lwów, ss. 89–104.

Bruchnalski, Wilhelm 1928: Romeo i Julia” – „Konrad Wallenrod”. Motyw pieśni porannej. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 30-letniej pracy naukowej i nauczycielskiej Stanisława Dobrzyckiego. Poznań, ss. 1–17.

Bruchnalski, Wilhelm 1936: Paralele niektóre między „Panem Tadeuszem” a „Męczennikami” Chateaubrianda. [W:] Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, t. 1. Lwów, ss. 121–131.

Chlebowski, Bronisław 1907: Idea, układ i artyzm „Dziadów” kowieńskich i „Fragmentów” pośmiertnych. Myśl Polska, nr 24–25.

Chlebowski, Bronisław 1908: Słowacki i Szekspir. [W:] Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej, t. 4. Warszawa.

Chlebowski, Bronisław 1911: Jak powstawały „Dziady” kowieńskie. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Języka i Literatury, R. 4, z. 4

Chmielowski, Piotr 1873: Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Studium literackie. Warszawa, ss. 240.

Chmielowski, Piotr 1876: Zygmunt Kaczkowski. Jego życie i działalność literacka. Niwa, t. 10, nr 45–48, ss. 654–662, 736–756, 821–848, 887–916.

Chmielowski, Piotr 1884: Odczyty Mickiewicza w Lozannie. Wędrowiec, nr 13–27.

Chmielowski, Piotr 1886: Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Gebethnera I Wolffa, ss. 466 + 482.

Chmielowski, Piotr 1887, 1895: Nasi powieściopisarze. Zarysy literackie. Kraków: Księgarnia J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna.

Chmielowski, Piotr 1888–1898: Estetyczno-krytyczne poglądy Adama Mickiewicza. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1888, R. 2, ss. 3–34; 1889, R. 3, ss. 3–40; 1891, R. 5, ss. 3–42; 1898, R. 6, ss. 161–183.

Chmielowski, Piotr 1890–1892: Józef Korzeniowski. Charakterystyka pisarza i dzieł jego. Tygodnik Ilustrowany 1890, seria V, t. 1; 1891, seria V, t. 4; 1892, seria V, t. 6.

Chmielowski, Piotr 1897–1898: Filozoficzne poglądy Mickiewicza. Przegląd Filozoficzny 1897, ss. 1–43; 1898, ss. 1–71.

Chmielowski, Piotr 1899–1900: Historii literatury polskiej, t. 1–6. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych.

Chmielowski, Piotr 1903a: Album Mickiewicza. Kurier Lwowski, nr 331.

Chmielowski, Piotr 1903b: Kazimierz Brodziński. Złoczów: Biblioteka Powszechna.

Chmielowski, Piotr 1903c: Młodość ducha i Mickiewicz. Słowo Polskie, nr 600.

Chrzanowski, Ignacy 1917: O komediach Aleksandra Fredry. Kraków.

Chrzanowski, Ignacy 1918: Z epoki romantyzmu. Studia i szkice. Kraków.

Chrzanowski, Ignacy 1919: „Oda do młodości” na tle epoki. Tygodnik Ilustrowany, nr 1–2.

Chrzanowski, Ignacy 1920: „Przedświt” a prelekcje paryskie. Przegląd Narodowy, nr 3, ss. 354–393.

Chrzanowski, Ignacy 1921: Mickiewicz wobec Kościoła w ostatnim kursie prelekcji paryskich. Przegląd Narodowy, nr 1, ss. 73–103.

Chrzanowski, Ignacy 1922: „Godzina myśli”. (Z wykładów o Słowackim). Przegląd Humanistyczny, ss. 285–297.

Chrzanowski, Ignacy 1924: Czy „Lilla Weneda” jest arcydziełem dramatu? Przegląd Warszawski, nr 36, ss. 263–289.

Chrzanowski, Ignacy 1925: Uwagi nad prologiem „Kordiana”. Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, nr 7.

Chrzanowski, Ignacy 1928: Poezja Krasińskiego. Próba syntezy. Pamiętnik Literacki, ss. 10–38, 238–251.

Chrzanowski, Ignacy 1934: Wzniosłość w „Panu Tadeuszu”. Pamiętnik Literacki, ss. 13–28.

Cywiński, Stanisław 1909: O Cyprianie Norwidzie słów kilka. Łan Młodzieży, nr 9–12.

Cywiński, Stanisław 1914a: Ewolucja w literaturze. Kurier Wileński, nr 64, 72.

Cywiński, Stanisław 1914b: Romantyzm a mesjanizm. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911/1914, t. 5, ss. 238–315.

Cywiński, Stanisław 1923: Syrokomla. Człowiek i twórczość. [W:] W. Syrokomla, Wybór poezji, t. 1–2. Do druku przygotował, przypisami i posłowiem zaopatrzył S. Cywiński. Wilno.

Cywiński, Stanisław 1925a: Norwid w szkole dramatycznej. Tygodnik Wileński, nr 1.

Cywiński, Stanisław 1925b: Słowacki o rewolucji w Rosji. Tygodnik Wileński, nr 4, ss. 2–4.

Cywiński, Stanisław 1925c: Psyche – Prometeanka. Symbolika III rapsodu „Króla-Ducha”. Tygodnik Wileński, nr 2, ss. 4–5.

Cywiński, Stanisław 1926a: Norwid o Chopinie. Dziennik Wileński, R. 10, nr 263.

Cywiński, Stanisław 1926b: Walka z romantyzmem. Dziennik Wileński, z. 2.

Cywiński, Stanisław 1927a: Bezdroża samotnego człowieka. Myśl Narodowa, R. 7, nr 2, ss. 22–25; nr 4, ss. 45–47.

Cywiński, Stanisław 1927b: Norwid o Słowackim. Dziennik Wileński, R. 11, nr 144.

Cywiński, Stanisław 1928a: Barokowe tendencje u Słowackiego. Myśl Narodowa, R. 8, nr 16, ss. 247–249; nr 18, ss. 269–271.

Cywiński, Stanisław 1928b: Konwenans romantyczny w literaturze. Myśl Narodowa, nr 6, ss. 67–69.

Cywiński, Stanisław 1928c: Norwid w kl. 8-ej gimnazjalnej. Przegląd Pedagogiczny, R. 47, nr 26, ss. 641–646.

Cywiński, Stanisław 1928d: Stan badań nad Norwidem oraz postulaty na przyszłość. Ruch Literacki, R. 3, nr 1, ss. 7–13.

Cywiński, Stanisław 1928e: Sto lat walki z „Konradem Wallenrodem”. Źródła Mocy, nr 4, ss. 19–31.

Cywiński, Stanisław 1933: „Kleopatra” Norwida jako dramat ponadszekspirowski. Przegląd Współczesny, R. 12, t. 46, ss. 79–94.

Cywiński, Stanisław 1935: O gwiaździsty diament Norwida. Wilno.

Czerny, Zygmunt 1912: Krasiński w literaturze francuskiej. Pamiętnik Literacki, R. 11, ss. 430–453.

Dobrzycki, Stanisław 1934: Rodowód Telimeny. Warszawa: Ultima Thule.

Gostomski, Walery 1894: Arcydzieło poezji polskiej. A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Studium krytyczne. Kraków: Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej.

Górski, Konrad 1921: Czym miał być „Pan Tadeusz” dla emigracji. Przegląd Narodowy, R. 10, nr 2, ss. 191–210; nr 3, ss. 320–346.

Górski, Konrad 1922: Racjonalizm i mistyka Improwizacji Konrada. Przegląd Warszawski, nr 12, ss. 340–361.

Górski, Konrad 1925: Pogląd na świat młodego Mickiewicza 1815–1823. Warszawa. Zakłady Drukarskie Wacława Piekarniaka. Drukarz.

Górski, Konrad 1926: Mickiewicz jako historyk i krytyk literatury czeskiej. Pamiętnik Literacki 1925/1926, ss. 286–316.

Górski, Konrad 1934: „Dziady” drezdeńskie a „Prometeusz” Ajschylosa. [W:] II Międzynarodowy Zjazd Slawistów. Księga referatów. Sekcja 2. Warszawa.

Grabowski, Tadeusz 1909–1912: Juliusz Słowacki. Jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki, t. 1–2, Kraków: nakł. autora.

Grabowski, Tadeusz 1912: Zygmunt Krasiński. Jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki. Poznań: nakł. i dr. „Praca”.

Gubrynowicz, Bronisław 1893: Piast Dantyszek. Karta z twórczości poetyckiej J. Słowackiego. Sprawozdanie z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za 1893. Lwów, ss. 47–63.

Gubrynowicz, Bronisław 1898: Juliusz Słowacki w świetle najnowszej krytyki. Rec. Ferdynand Hoesick, Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki (1809–1849, t. 1–3). Kraków 1896–1897. Kwartalnik Historyczny, ss. 48–87.

Gubrynowicz, Bronisław 1910: Stan dotychczasowych badań nad Słowackim. [W:] Pamiętnik zjazdu historycznoliterackiego im. J. Słowackiego we Lwowie. Lwów: nakł. uczestników Zjazdu, ss. 23–32.

Gubrynowicz, Bronisław 1917: Kazimierz Brodziński. Życie i dzieła. Cz. I. Lwów: Gubrynowicz i Syn.

Hahn, Wiktor 1909a: Cyprian Norwid o Słowackim. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 37, ss. 37–45.

Hahn, Wiktor 1909b: O życiu i dziełach Juliusza Słowackiego. Brody: nakł. i druk Księgarni F. Westa.

Hahn, Wiktor 1909c: Szkice literackie o Juliuszu Słowackim. Brody: nakł. i druk Księgarni F. Westa.

Hahn, Wiktor 1910a: O tzw. bluszczowatości Słowackiego. [W:] Pamiętnik zjazdu historycznoliterackiego im. J. Słowackiego we Lwowie. Lwów: nakł. Uczestników Zjazdu, ss. 56–61.

Hahn, Wiktor (red.) 1910b: Pamiętnik Zjazdu Historycznoliterackiego im. Juliusza Słowackiego we Lwowie. Lwów: nakł. uczestników Zjazdu.

Hoesick, Ferdynand 1895a: „Anhelli” i „Trzy poematy”. Przyczynki do dziejów twórczości Juliusza Słowackiego. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 9, ss. 212–291.

Hoesick, Ferdynand 1895b: O Słowackim, Krasińskim i Mickiewiczu. Studia historycznoliterackie. Kraków: G. Gebethner i Spółka, nakł. Autora.

Hoesick, Ferdynand 1896–1897: Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki (1809–1849). Biografia psychologiczna, t. 1–3. Kraków: G. Gebethner i Spółka.

Hoesick, Ferdynand 1899: Fryderyk Chopin. Zarys biograficzny. Petersburg: nakł. K. Grendyszyńskiego.

Hoesick, Ferdynand 1902–1903a: Nad jeziora włoskim brzegiem. Wspomnienie z życia Zygmunta Krasińskiego. Warszawa: nakł. i drukiem M. Arcta.

Hoesick, Ferdynand 1902–1903b: Nad wodą wielką i czystą. Z życia poetów nad Lemanem. Warszawa: nakł. i drukiem M. Arcta.

Hoesick, Ferdynand 1909: Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hoesick, Ferdynand 1918: „Siła fatalna” poezji Słowackiego. Przyczynek do sławy pośmiertnej poety. Przewodnik Naukowy i Literacki, z. 1–7.

Jarecki, Kazimierz 1901: Juliusz Słowacki i poemat „W Szwajcarii”. Biblioteka Warszawska, R. 61, t. 2, ss. 89–117, 317–345.

Jarecki, Kazimierz 1903a: Do genezy „Mazepy”. Biblioteka Warszawska, R. 63, t. 3, ss. 174–178.

Jarecki, Kazimierz 1903b: Kiedy powstał „Wacław” Słowackiego?. Pamiętnik Literacki, R. 2, z. 3, ss. 442–445.

Jarecki, Kazimierz 1904a: Idee historiozoficzne Woronicza a mesjanizm polski. Pamiętnik Literacki, R. 3, z. 3, ss. 414–427.

Jarecki, Kazimierz 1904b: Słowackiego „Beatrix Cenci”. Biblioteka Warszawska, R. 64, t. 3, ss. 130–165.

Jarecki, Kazimierz 1904c: Śp. Karol Baykowski i towianizm. Słowo Polskie, R. 10, nr 476, 496.

Jarecki, Kazimierz 1909: Testament mój. Kurier Warszawski, nr 1, s. 16.

Kallenbach, Józef 1897: Adam Mickiewicz, t. 1–2. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.

Kallenbach, Józef 1904: Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych, t. 1–2. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego.

Kallenbach, Józef 1906: Lata szkolne Zygmunta Krasińskiego. Nowe materiały. Muzeum, t. 2, ss. 345–360.

Kallenbach, Józef 1908: Filologia Adama Mickiewicza. [W:] Stromata in honorem Casimiri Morawski. Kraków, ss. 223–231.

Kallenbach, Józef 1908/1909: Archiwum filomatów. Goniec Wileński 1908, nr 99; 1909, nr 136/137.

Kallenbach, Józef 1909: O nieznanych utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza („Mieszko”, „Pani Aniela”, „Darczanka”, „Kartofla”, „Warcaby”). Pamiętnik Literacki, R. 7 (1908), ss. 75–89, 482–514. Odb. Lwów 1909.

Kallenbach, Józef 1910: Lata uniwersyteckie Adama Mickiewicza (1815–1819). Biblioteka Warszawska, R. 70, t. 1, ss. 228–249, 457–473.

Kallenbach, Józef 1911a: Mickiewicz w Kownie. 1. Pierwszy rok szkolny. Biblioteka Warszawska, t. 1, ss. 68–108.

Kallenbach, Józef 1911b: Tradycja domowa w „Panu Tadeuszu”. Czas, nr 276.

Kallenbach, Józef 1914a: Do genezy „Przedświtu”. Kurier Warszawski, R. 94, nr 1.

Kallenbach, Józef 1914b: Ród filomatów. Na podstawie Archiwum Filomatów. Biblioteka Warszawska, t. 1, ss. 193–239.

Kallenbach, Józef 1916: „Anhelli” i „Ostatni”. Przegląd Powszechny, t. 130, ss. 172–188.

Kamykowski, Ludwik 1926: „Romantyczność” Mickiewicza. [W:] Ignacemu Chrzanowskiemu uczniowie lubliniacy. Lublin, ss. 43–86.

Kamykowski, Ludwik 1932a: Do źródeł mesjanizmu J.P. Woronicza. Pamiętnik Literacki, R. 29, z. 3/4, ss. 319–348.

Kamykowski, Ludwik 1932b: „Ty śpisz Eneaszu”. Z dziejów jednego motywu („Podróż do Ziemi Świętej…” Słowackiego). Ruch Literacki, R. 7, nr 6, ss. 160–175.

Kasprowicz, Jan 1890: Pojęcia społeczno-polityczne Mickiewicza. Kurier Lwowski, nr 183.

Kasprowicz, Jan 1893: Lirnik mazowiecki. Lwów: Towarzystwo im. S. Staszica we Lwowie

Kasprowicz, Jan 1898a: Pod znakiem Mickiewicza. Kurier Lwowski, nr 1.

Kasprowicz, Jan 1898b: Wieś mazowiecka a poezja Lenartowicza. Tydzień. Dodatek do Kuriera Lwowskiego, nr 24, s. 190.

Kasprowicz, Jan 1899: Słowacki i poezja najnowsza. Goniec Wielkopolski, 1899, nr 293–297; 1900, nr 3–6.

Kasprowicz, Jan 1904: Pod pomnikiem Mickiewicza. Słowo Polskie, R. 9, nr 510.

Kasprowicz, Jan 1905: Liryka Teofila Lenartowicza. Pamiętnik Literacki, R. 4, ss. 149–204.

Kawyn, Stefan 1937: Ideologię stronnictw politycznych wobec Mickiewicza 1890–1898. Lwów: nakł. „Filomaty”.

Kawyn, Stefan 1938: Cyganeria warszawska. Warszawa. Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki.

Kleiner, Juliusz 1906a: Bohaterka „Króla-Ducha”. Słowo Polskie, nr 166, ss. 1–2; nr 168, ss. 1–2; nr 170, ss. 1–2.

Kleiner, Juliusz 1906b: Książę Michał Twerski. Czwarte wcielenie Króla-Ducha. Tygodnik Ilustrowany, R. 47, nr 48, ss. 1042–1043.

Kleiner, Juliusz 1912: Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. 1–2. Lwów: nakł. Towarzystwa Wydawniczego Warszawa – E. Wende i Spółka.

Kleiner, Juliusz 1913: Charakter i przedmiot badań literackich. Biblioteka Warszawska, R. 73, t. 1, 447–465.

Kleiner, Juliusz 1914: Z Zagadnień metodologii literackiej. Analiza dzieła. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 42, ss. 361–369.

Kleiner, Juliusz 1919–1927: Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1–4. Warszawa: Gebetner i Wolff, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kleiner, Juliusz 1925: O „Panu Tadeuszu” – książce budującej. Pamiętnik Warszawski, R. 5, t. 1, nr 42, ss. 259–270.

Kleiner, Juliusz 1928a: Her w zaświatach (Z komentarza rapsodu I „Króla-Ducha”). Przegląd Współczesny, R. 7, t. 27, nr 79, ss. 205–223.

Kleiner, Juliusz 1928b: Kompozycja „Dziadów” części III. [W:] Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Dobrzyckiego. Poznań, ss. 137–144.

Kleiner, Juliusz 1928c: Z badań nad poezją wielkich romantyków. 1. „Grażyna” jako poemat polityczny. 2. Ojciec i syn w „Irydionie”. Tygodnik Ilustrowany, R. 70, nr 52, s. 962. Dostęp online: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/311/edition/180/content.

Kleiner, Juliusz 1929a: Die polnische Literatur. [W:] Handbuch der Literaturwissenschaft, red. Oskar Walzel. Berlin.

Kleiner, Juliusz 1929b: Imię «czterdzieści i cztery» czy nazwanie czterdziestką i czwórką. Ruch Literacki, R. 4, ss. 295–299.

Kleiner, Juliusz 1929c: Mickiewicz na tle literatury światowej. Tygodnik Ilustrowany, R. 71, nr 18, ss. 348–350. Dostęp online: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/315/edition/183/content.

Kleiner, Juliusz 1931: Polska mistyka romantyczna wobec koncepcji paralelizmu światów. [W:] Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 12 II 1904 – 12 II 1929. Lwów, ss. 291–301.

Kleiner, Juliusz 1932: Zarys dziejów literatury polskiej, t. 1–2. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kleiner, Juliusz 1934a: Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kleiner, Juliusz 1934b: Miltonowski motyw bóstw uchodzących w „Królu-Duchu”. Ruch Literacki, R. 9, nr 4, ss. 108–109.

Kleiner, Juliusz 1935: Mickiewicz et son épopée nationale. Revue bimensuelle des cours et conférences, R. 36, nr 11, ss. 103–205.

Kleiner, Juliusz 1938: Słowacki. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych Kleiner, Juliusz 1948–1949: Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kolbuszewski, Kazimierz 1909a: Czasy barskie w poezji Słowackiego. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, t. 2. Lwów, ss. 3–43 [oddzielna paginacja].

Kolbuszewski, Kazimierz 1909b: Ludwika Śniadecka w rzeczywistości i w poezji Słowackiego. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, t. 2. Lwów, ss. 1–24 [oddzielna paginacja].

Kolbuszewski, Kazimierz 1912a: Napoleonizm w twórczości Krasińskiego. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, t. 2. Lwów: Gubrynowicz i Syn, ss. 3–23 [oddzielna paginacja].

Kolbuszewski, Kazimierz 1912b: Zygmunta Krasińskiego twórczość w stosunku do literatury niemieckiej. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, t. 2. Lwów: Gubrynowicz i Syn, ss. 3–73 [oddzielna paginacja].

Kolbuszewski, Kazimierz 1913: Książę Józef w powieści polskiej. Kronika Powszechna, R. 4, nr 43, ss. 715–716.

Kołaczkowski, Stefan 1934: Dwa studia. Fredro-Norwid. Warszawa: Wydawnictwo Droga.

Kowalski, Jerzy 1926a: Czy zginie dla Polski? O wykładach lozańskich Mickiewicza. Ruch Literacki, R. 1, nr 3, ss. 68–75.

Kowalski, Jerzy 1926b : Note sur la première édition monographique des leçons de Mickiewicz à Lausanne. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, t. 31, ss. 90–93.

Kowalski, Jerzy 1927 : Adam Mickiewicz à Lausanne (1839–1840). Eos, R. 30, ss. 417–427

Kridl, Manfred 1909a: Mickiewicz i Lamennais. Studium porównawcze. Warszawa: E. Wende, T. Hiż i A. Turkuł.

Kridl, Manfred 1909b: Walka Słowackiego z Mickiewiczem. (Próba uzasadnienia końcowego ustępu V pieśni „Beniowskiego”) . [W:] Cieniom Juliusza Słowackiego. Lwów: Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta.

Kridl, Manfred 1910a: Mickiewicz w świetle nieznanych pism. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Językoznawstwa i Literatury, z. 6, s. 25–72.

Kridl, Manfred 1910b: Z dziejów stosunku Słowackiego do Mickiewicza. Streszczenie. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Językoznawstwa i Literatury, z. 6, ss. 25–72.

Kridl, Manfred 1911: Ustęp z „Kursu literatury polskiej w. XIX”. Wychowanie w Domu i Szkole, z. 4, ss. 344–360; z. 5, ss. 463–473.

Kridl, Manfred 1925: Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Kridl, Manfred 1933: O lirykach Norwida. Droga, R. 12, nr 11, ss. 1135–1143.

Kridl, Manfred 1936: Poezja polska w latach 1795–1863. [W:] Dzieje literatury pięknej w Polsce (PAU. Encyklopedia Polski), cz. 2, wyd. 2. Kraków, ss. 1–44.

Krzyżanowski, Julian 1923: Masynissa i jego rola w „Irydionie”. Przegląd Humanistyczny, z. 2, ss. 176–202.

Krzyżanowski, Julian 1928: Mickiewicz and Pushkin. The Slavonic Review. Londyn, nr 18, ss. 635–645.

Krzyżanowski, Julian 1939: Zagadka „Jermoły” (Kraszewski i George Eliot). [W:] Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Łuck, ss. 141–159.

Kucharski, Eugeniusz 1909a: Strofy osobiste w „Beniowskim”. I. Geneza. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, t. 3. Lwów, ss. 3–27 [oddzielna paginacja].

Kucharski, Eugeniusz 1909b: U źródeł duszy” (Słowackiego „Genezis z Ducha”).

Kurier Stanisławski, nr 1258; Słowo Polskie, R. 14, nr 425, ss. 7.

Kucharski, Eugeniusz 1911: Romantyzm w komediach Fredry. Biblioteka Warszawska, t. 1, ss. 252–307.

Kucharski, Eugeniusz 1912: Do genezy „Snu” w I części „Nie-Boskiej” Zygmunta Krasińskiego. Pamiętnik Literacki, R. 11, ss. 157–174.

Kucharski, Eugeniusz 1919: „Wychowanka” Fredry a Goldoniego „La Pamela” i „Pamela maritata”. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 47, ss. 585–604.

Kucharski, Eugeniusz 1920a: Glosy do „Kordiana”. Tygodnik Ilustrowany, R. 67, t. 2, nr 50, ss. 923; nr 52, ss. 959–960.

Kucharski, Eugeniusz 1920b: Źródła i podstawy niektórych pomysłów i wątków fredrowskich. Pamiętnik Literacki 1920, R. 17/18, ss. 38–55; 1921, R. 19, ss. 76–106.

Kucharski, Eugeniusz 1921a: Fredro a komedia obca. Stosunek do komedii włoskiej. Kraków: Krakowska Spółka wydawnicza.

Kucharski, Eugeniusz 1921b: Jabłoń z gwiazd w „Anhellim”. Przegląd Warszawski, R. 1, t. 1, nr 1, ss. 39–51.

Kucharski, Eugeniusz 1921c: O narodowości Geldhaba. Rzeczpospolita, nr 189–190.

Kucharski, Eugeniusz 1922: Epoka Fredry i jej wizerunek w komedii 1815–1848. Przegląd Warszawski, R. 2, t. 1, nr 4, 185–201.

Kucharski, Eugeniusz 1923a: Chronologia komedyj i niektórych pomniejszych utworów Al. Fredry. Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, t. 61, nr 3.

Kucharski, Eugeniusz 1923b: Kilka uwag o życiu i pismach A. Malczewskiego. Pamiętnik Literacki, R. 20, ss. 289–306.

Kucharski, Eugeniusz 1926: Milczenie Fredry. Słowo Polskie, nr 198.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1910: Kobieta i kobiecość w poezji J. Słowackiego. Przegląd Narodowy, z. 7–9, ss. 88–104, 226–236, 315–348.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1912: Zygmunt Krasiński. O dziełach i życiu poety w setną rocznicę urodzin. Warszawa: Wydawnictwo im. Mieczysława Brzezińskiego.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1913: Stosunki A. Mickiewicza z E. Quinetem wg nieznanych świadectw i listów. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, z. 2, ss. 23–26.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1927: Jules Słowacki, l’Ouvrier de Dieu. Mercure de France (Paryż), nr 695.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1928: Michelet, Mickiewicz et la Pologne. Revue de Littérature Comparée (Paryż), nr 3, ss. 433–488.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1929: Adam Mickiewicz, poéte et dictateur moral de Pologne. Revue de Paris, nr 9, ss. 176–189.

Lubicz-Zaleski, Zygmunt 1936: Wartości żywe mesjanizmu polskiego. [W:] Prace historycznoliterackie ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków, ss. 444–455.

Łempicki, Stanisław 1925: Miłość dantejska w poemacie „W Szwajcarii”. Pamiętnik Literacki 1924/1925, R. 21, ss. 155–182.

Łempicki, Stanisław 1926: Przyjaciel Horsztyńskiego. Słowo Polskie, R. 31, nr 72, s. 6; nr 73, s. 6; nr 76, s. 6.

Łempicki, Stanisław 1928a: Nowa interpretacja sonetu Mickiewicza „Ajudah”. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, z. 2, ss. 67–98.

Łempicki, Stanisław 1928b: Wigilie Słowackiego. Słowo Polskie, R. 33, nr 356, s. 12.

Łempicki, Stanisław 1929: Nieznany najdawniejszy przekład „Dziadów” wileńskich na język niemiecki. Pamiętnik Literacki, R. 20, ss. 194–213.

Łempicki, Stanisław 1934a: „Glosy do „Pana Tadeusza”. Pamiętnik Literacki, R. 31, ss. 113–127, 408–446.

Łempicki, Stanisław 1934b: O „Panu Tadeuszu” w stulecie ukazania się arcydzieła. Lwów: nakładem Macierzy Polskiej.

Makowiecki, Tadeusz 1927: Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę. Pamiętnik Literacki, R. 24, ss. 24–85.

Makowiecki, Tadeusz 1928a: „Promethidion” Norwida a „Dworzanin” Górnickiego. Pamiętnik Literacki, R. 3, nr 2, ss. 40–55.

Makowiecki, Tadeusz 1928b: T.T. Jeż a Norwid. Pamiętnik Literacki, R. 3, nr 8, ss. 254–255.

Makowiecki, Tadeusz 1929a: Listy Cypriana Norwida z roku 1863. Pamiętnik Literacki, R. 26, R. 26, z. 4, ss. 680–724.

Makowiecki, Tadeusz 1929b: Norwid wobec powstania styczniowego. Pamiętnik Literacki, R. 26, z. 4, ss. 564–581.

Makowiecki, Tadeusz 1935/1936: Z batalii o Norwida. Marchołt 1935/1936, R. 2, z. 2, ss. 331–339.

Małecki, Antoni 1866–1867: Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 1–2. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, nakładem autora.

Matuszewski, Ignacy 1902: Słowacki i nowa sztuka. Warszawa: Gebethner i Wolff. Pawlikowski, Jan Gwalbert 1899: O mistycyzmie Słowackiego. Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki, nr 119, 120.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1904: Ze studiów nad „Królem-Duchem”. Popiel. Słowo Polskie, R. 9, nr 68, ss. 1–2; nr 70, ss. 1–2; nr 72, ss. 1–2; nr 79, ss. 1–2; nr 81, ss. 1–2.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1906: Z komentarzy do „Króla-Ducha”. Sen anhelliczny Mieczysława o dwunastu aniołach. Pamiętnik Literacki, R. 5, ss. 464–472.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1909: Studiów nad «Królem-Duchem» cz. I. Mistyka Słowackiego. Lwów: nakł. księgarni H. Altenberga.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1921: O układzie dialogów genezyjskich Słowackiego. Pamiętnik Literacki, R. 19, ss. 64–75.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1922: Z genezy kompozycji „Króla-Ducha” („Król-Duch” a „Beniowski”). Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, R. 2, nr 1, ss. 3–8.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1927: Chronologia pism genezyjskich i rozwój genezyjskich pomysłów Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1927, R. 24, z. 3–4, ss. 265–290; 1928, R. 25, z. 4, s. 523–537.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1928: Na marginesie pism genezyjskich Słowackiego (Zawartość przyrodnicza „Genezis z Ducha”). Rozprawy Towarzystwa Naukowego we Lwowie, R. 28, nr 2.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1930: Społeczno-polityczne idee Słowackiego w dobie mistycyzmu. Myśl Narodowa, R. 10, nr 28, ss. 434–437; nr 29, ss. 449–452; nr 30, ss. 465–469; nr 31, ss. 479–483; nr 32, ss. 499–501; nr 33, ss. 513–517.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1932: O tzw. „Teogonii” Juliusza Słowackiego. Pamiętnik Literacki, R. 29, ss. 423–448.

Pawlikowski, Jan Gwalbert 1938: O potrzebie krytycznego wydania pism genezyjskich Słowackiego. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 2, ss. 74–78.

Petzold, Emil 1902a: Motywy Mickiewiczowskie. Pamiętnik Literacki 1902, R. 1, ss. 632–634; 1903, R. 2, ss. 71–83, 618–621.

Petzold, Emil 1902b: Przyczynek do genezy „Romantyczności” Mickiewicza. Pamiętnik Literacki, R. 1, ss. 446–448.

Petzold, Emil 1905: O „Czatach” Mickiewicza. Sprawozdania Gimnazjum IV we Lwowie, ss. 3–18.

Petzold, Emil 1906: Reminiscencje z Tiecka w „Dziadach”. Sprawozdania Gimnazjum IV we Lwowie, ss. 3–14.

Petzold, Emil 1910: Ballada Mickiewicza a Goethego. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 38, ss. 289–304, 385–400, 481–495.

Pigoń, Stanisław 1911: O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” A. Mickiewicza. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Pigoń, Stanisław 1920: Idee St. Martina w „Księgach narodu i pielgrzymstwa”. Przegląd Narodowy, nr 6, ss. 917–940.

Pigoń, Stanisław 1921a: Cela Konrada. Przyczynek do topografii „Dziadów” części III. Rzeczpospolita, nr 127–132.

Pigoń, Stanisław 1921b: Z niedrukowanej korespondencji Norwida. Kurier Poznański, nr 33.

Pigoń, Stanisław 1922: „Z epoki Mickiewicza”. Studia i szkice. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Pigoń, Stanisław 1924: Głosy sprzed wieku. Szkice z dziejów procesu filareckiego. Wilno: Wydawnictwo Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego.

Pigoń, Stanisław 1925a: Norwid o „Panu Tadeuszu”. Głos Narodu, nr 171.

Pigoń, Stanisław 1925b: S. Goszczyńskiego nieznana powieść poetycka o Wernyhorze. Przegląd Współczesny, t. 13, ss. 213–223.

Pigoń, Stanisław 1926: Adoracja Towiańskiego. Przegląd Współczesny, t. 16, ss. 213–230, 353–368.

Pigoń, Stanisław 1927: Uwagi o prologu „Kordiana”. Przegląd Współczesny, t. 20, ss. 96–107.

Pigoń, Stanisław 1928a: S. Goszczyński w sporze z kołem „Sprawy”. Kartka z dziejów towianizmu. Przegląd Współczesny, t. 25, ss. 23–38, 245–269.

Pigoń, Stanisław 1928b: Ze studiów nad tekstem „Pana Tadeusza”. Trzy notatki. Kraków.

Pigoń, Stanisław 1929a: Uwagi o genezie i zakroju „Kościeliska” S. Goszczyńskiego. Pamiętnik Literacki, ss. 23–43.

Pigoń, Stanisław 1929b: Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie. Wilno: Wydawnictwo Magistratu Miasta Wilna.

Pigoń, Stanisław 1930: Do źródeł „Dziadów” wileńsko-kowieńskich. Wilno: Biblioteka „Źródeł Mocy” nr 3.

Pigoń, Stanisław 1932a: Adam Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej. Warszawa.

Pigoń, Stanisław 1932b: Towiański na Litwie. Przegląd Współczesny, t. 42, ss. 66–77.

Pigoń, Stanisław 1934a: „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Warszawa: Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego.

Pigoń, Stanisław 1934b: Sąd nad Polską w Panu Tadeuszu”. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1933/1934, ss. 118–139.

Pigoń, Stanisław 1936a: Na wyżynach romantyzmu. Studia historycznoliterackie. Kraków: Kasa im. Mianowskiego.

Pigoń, Stanisław 1936b: Oratorium wieszcze S. Goszczyńskiego. [W:] Prace historycznoliterackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków, ss. 411–443.

Pigoń, Stanisław 1937: Krasiński w „Zwolonie” Norwida. Myśl Narodowa, nr 6–8.

Pigoń, Stanisław 1947: Z Komborni w świat. Kraków: Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś”

Pigoń, Stanisław 1960: Zawsze o Nim. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pilat, Roman 1888: Geneza „Farysa”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 2, ss. 125–134.

Pilat, Roman 1889: Głosy publicystyki emigracyjnej o pierwszych wykładach Mickiewicza w Collège de France. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 3, ss. 67–101.

Pilat, Roman 1890a: Nieznana rozprawka Mickiewicza o Karpińskim. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 4, ss. 173–185.

Pilat, Roman 1890b: Opis „matecznika” w trzech redakcjach. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 4, ss. 154–168 .

Pilat, Roman 1891: Autografy pierwszych trzech ksiąg „Pana Tadeusza”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 5, ss. 75–140.

Pilat, Roman 1899: Opis gry Wojskiego w „Panu Tadeuszu” według autografu. [W:] Rok Mickiewiczowski. Księga pamiątkowa, t. 2. Lwów: księgarnia H. Altenberga, ss. 278–283

Pini, Tadeusz 1895: Zygmunta Krasińskiego tak zwany „Niedokończony poemat”. Przewodnik Naukowy i Literacki, ss. 1016–1031, 1091–1112.

Pini, Tadeusz 1898a: Mickiewicz jako wydawca poezji Garczyńskiego. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 6, ss. 435–480.

Pini, Tadeusz 1898b: Stefan Garczyński. Szkic biograficzno-literacki. Przewodnik Naukowy i Literacki, ss. 463–483, 573–593, 676–696.

Pini, Tadeusz 1899a: Garczyński i Krasiński. Szkic literacki. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za rok 1900, ss. 3–31.

Pini, Tadeusz 1899b: Studium nad genezą „Irydiona” Zygmunta Krasińskiego. Kwartalnik Historyczny, z. 3, rozdz. 2.

Pini, Tadeusz 1901: Władysław Syrokomla i jego utwory. Lwów: Biblioteka Macierzy Polskiej nr 10.

Pini, Tadeusz 1928: Krasiński. Życie i twórczość. Poznań: Wydawnictwo Polskie R. Wegner

Pini, Tadeusz 1933: „Dziady” a Maryla. Pamiętnik Literacki, R. 30, z. 2.

Porębowicz, Edward 1893: Urywek pierwszego brulionu „Pana Tadeusza”. Świat, R. 6, nr 12, ss. 265–267.

Porębowicz, Edward 1896: Jeszcze „Beatrix Cenci”. Ateneum, t. 2, ss. 466–471.

Porębowicz, Edward 1898a: Gdzie jest źródło wiary Mickiewicza w godność proroczą poety?. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 6, ss. 310–315.

Porębowicz, Edward 1898b: Przyczynek do pojęcia „romantyczność” u Mickiewicza. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 6, 276–280.

Porębowicz, Edward 1898c: Słówko o motywie ballady „Powrót taty”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 6, 288–290.

Porębowicz, Edward 1900: Triady Zygmunta Krasińskiego. [W:] Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pięćsetnej rocznicy fundacji jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego. Lwów: Senat Uniwersytetu Lwowskiego, ss. 1–34 [osobna paginacja].

Porębowicz, Edward 1917: Glosa do „Genezis z Ducha”. Zdrój, t. 1, z. 5, ss. 132–135.

Skulski, Ryszard 1934a: „Pan Tadeusz” jako książka szkolna. Lwów: Okręg lwowski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych.

Skulski, Ryszard 1934b: Pierwsze ślady recepcji Mickiewicza w szkole polskiej. Pamiętnik Literacki, R. 31, ss. 446–463.

Skwarczyńska, Stefania 1925a: Ewolucja obrazów u Słowackiego. Lwów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skwarczyńska, Stefania 1925b: Przyczynek do badań nad mistyką Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1925/1926, R. 22/23, ss. 460–467.

Skwarczyńska, Stefania 1930: „Genezis z Ducha” Słowackiego wobec „Confessiones” św. Augustyna. Pamiętnik Literacki, ss. 114–121.

Skwarczyńska, Stefania 1932a: Słowacki i Chateaubriand. Ruch Literacki, nr 4.

Skwarczyńska, Stefania 1932b: Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą. Pamiętnik Literacki, R. 29, z. 3/4.

Skwarczyńska, Stefania 1934: Rozwój wątków i obrazów w twórczości Mickiewicza. Lwów: nakładem Przeglądu Humanistycznego.

Skwarczyńska, Stefania 1939: Struktura tragizmu „W Szwajcarii” Słowackiego. Prace Polonistyczne, S. 3, ss. 89–129.

Szmydtowa, Zofia 1918: Lenartowicz w wykładzie szkolnym. Przegląd Pedagogiczny, R. 37, nr 7/8, ss. 402–421.

Szmydtowa, Zofia 1919: Idea wyzwolenia narodu w „Wallenrodzie”. Pochodnia, nr 3, ss. 148–159.

Szmydtowa, Zofia 1920: Bajka o chłopie i żmii w opracowaniu Mickiewicza. Pamiętnik Literacki, R. 17/18, ss. 142–148.

Szmydtowa, Zofia 1922: Teofil Lenartowicz. W setną rocznicę urodzin. Przegląd Warszawski, t. 2, nr 8, ss. 163–179.

Szmydtowa, Zofia 1923: Norwida przekład ody Horacego „Ad Pompeium”. Pamiętnik Literacki, ss. 109–125.

Szmydtowa, Zofia 1925a: Norwid a Kochanowski. Bluszcz, R. 58, nr 16.

Szmydtowa, Zofia 1925b: Norwid wobec tradycji literackiej. Sprawozdania Gimnazjum Żeńskiego im. C. Plater-Zyberkówny, ss. 77–111.

Szmydtowa, Zofia 1929a: Dante a romantyzm polski. [Dante and Polish Romanticism]. The Slavonic and East European Review, t. 8, nr 23, ss. 292–304.

Szmydtowa, Zofia 1929b: Norwid jako tłumacz Homera. [W:] Z dziejów literatury polskiej XIX wieku. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, ss. 99–115.

Szmydtowa, Zofia 1933: „Dziady” wileńskie w świetle dialogów Platona. Przegląd Humanistyczny, ss. 203–216.

Szmydtowa, Zofia 1934a: Mazowsze w poezji Lenartowicza. Ziemia, R. 24, nr 10, ss. 248–252.

Szmydtowa, Zofia 1934b: Osobowość Mickiewicza. Marchołt 1934/1935, nr 4, ss. 26–33.

Szmydtowa, Zofia 1935: Twórczość dramatyczna Norwida. Pamiętnik Literacki, ss. 199–208.

Szmydtowa, Zofia 1936: Platon w twórczości Norwida. Prace historycznoliterackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków, ss. 365–386.

Szmydtowa, Zofia 1938: Nowele Norwida. Przegląd Współczesny, nr 8/9, ss. 80–97.

Szpotański, Stanisław 1910: Maurycy Mochnacki. Kraków: Akademia Umiejętności.

Szpotański, Stanisław 1921–1923: Adam Mickiewicz i jego epoka, t. 1–3. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze.

Szyjkowski, Marian 1935a: Kazimierz Brodziński w Czechach. Slavia Occidentalis, t. 14, ss. 1–44.

Szyjkowski, Marian 1935b: Mickiewicz jedzie do Pragi. Pamiętnik Literacki, z. 3/4, ss. 440–480.

Szyjkowski, Marian 1935c: Wileńscy filomaci w Pradze. Pamiętnik Literacki, z. 1/2, ss. 209–223.

Szyjkowski, Marian 1936: Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów. Od Augusta Mocnego do Adama Mickiewicza. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska.

Szyjkowski, Marian 1939: Pierwsza recepcja Mickiewicza w czeskiej literaturze. (Zagadnienie ballady). Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, t. 44, nr 2, ss. 54–56.

Tarnowski, Stanisław 1867: Profesora Małeckiego „Juliusz Słowacki”. Przegląd Polski, R. 2, t. 2, 3–55, 218–285, 381–430.

Tarnowski, Stanisław 1876: Komedie Aleksandra Fredry. Biblioteka Warszawska, t. 2, ss. 249–260, 437–455; t. 3, ss. 1–18.

Tarnowski, Stanisław 1887: Henryk Rzewuski: z odczytów publicznych odbytych we Lwowie w roku 1887. Lwów: Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego.

Tarnowski, Stanisław 1895–1896: Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX. Rozprawy i sprawozdania, t. 1–4. Kraków: nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej.

Tarnowski, Stanisław 1903: Czyściec Słowackiego. Wiedeń: nakładem Manza cesarskiej i królewskiej nadwornej i uniwersyteckiej księgarni.

Tarnowski, Stanisław 1905: Mickiewicz Adam. „Pan Tadeusz”. Uwagi. Brody: F. West, Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy, t. 35.

Tretiak, Józef 1884: Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja, t. 1–3. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt.

Tretiak, Józef 1893: Kornel Ujejski i jego poezja. Czas, nr 218–220; Gazeta Lwowska, nr 218–220.

Tretiak, Józef 1896: Szkice literackie. Seria I. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.

Tretiak, Józef 1898: Młodość Mickiewicza (1798–1824). Życie i poezja, t. 1–2. Petersburg: księgarnia K. Grendyszyńskiego.

Tretiak, Józef 1904: Juliusz Słowacki. Kraków: Akademia Umiejętności

Tretiak, Józef 1906: Mickiewicz i Puszkin. Studia i szkice. Warszawa: E. Wende i Spółka.

Tretiak, Józef 1911–1914: Bohdan Zaleski, t. 1–2. Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej.

Tyszyński, Aleksander 1871: Dwie Świtezianki, czyli rzut oka na ostatni okres poezji polskiej. Biblioteka Warszawska 1870, t. 2, ss. 1–30 [odb. 1871. Warszawa].

Tyszyński, Aleksander 1875: Wizerunki polskie. Zbiór szkiców literackich. Warszawa: nakład i druk S. Lewentala.

Tyszyński, Aleksander 1877: Józef Ignacy Kraszewski i jego powieści historyczne. Ateneum, R. 2, t. 3, s. 1–21.

Ujejski, Józef 1909: Juliusza Słowackiego „Kordian”. Sprawozdania Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, ss. 1–63.

Ujejski, Józef 1915: Ogólny rzut oka na prądy religijno-społeczne wśród emigracji po r. 1831. Sprawozdania Akademii Umiejętności, nr 4, ss. 2–13.

Ujejski, Józef 1916: Główne idee w „Anhellim” Słowackiego. Kraków: nakładem Akademii Umiejętności

Ujejski, Józef 1921: Antoni Malczewski. Poeta i poemat. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Ujejski, Józef 1923: Byronizm i skottyzm w „Konradzie Wallenrodzie”. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.

Ujejski, Józef 1924: Król Nowego Izraela. Kartka z dziejów mistyki wieku oświeconego. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego: Instytut Popierania Polskiej twórczości Naukowej.

Ujejski, Józef 1925: O cenę absolutu. Rzecz o Hoene-Wrońskim. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Ujejski, Józef 1927: Słowacki jako poeta dumy. Przemówienie na Akademii zorganizowanej w Warszawie dla uczczenia uroczystości sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego z Paryża przez Warszawę do Krakowa na Wawel w roku 1927. Warszawa [druk ulotny].

Ujejski, Józef 1931: Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ujejski, Józef 1937: W stulecie „Irydiona”. Kultura i Nauka, ss. 231–247.

Vrtel-Wierczyński, Stefan 1912: Przyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskiego. Lwów: nakładem c.k. Rady Szkolnej Krajowej: Gubrynowicz i Syn.

Vrtel-Wierczyński, Stefan 1914: Do dziejów satyry na Emigracji po r. 1831. Pamiętnik Literacki, ss. 188–205.

Vrtel-Wierczyński, Stefan 1916: „Rycerz Lud” Słowackiego. Pamiętnik Literacki, ss. 5–32.

Wasylewski, Stanisław (red.) 1909: Cieniom Juliusza Słowackiego. Książka zbiorowa uczniów Wszechnicy Lwowskiej. Lwów: Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta.

Werner, Richard Maria 1887a: Wiersz Uhlanda do Mickiewicza. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 1, ss. 138–139.

Werner, Richard Maria 1887b: Wspomnienie Alfreda Meissnera o Mickiewiczu. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 1, ss. 192–193.

Werner, Richard Maria 1891: Niemiecki nekrolog Mickiewicza. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 5, ss. 201–202.

Werner, Richard Maria 1898: Parę uwag o motywie zasadniczym „Alpuhary”. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. 6, ss. 257–261.

Windakiewicz, Stanisław 1910: Badania źródłowe nad twórczością Słowackiego. Kraków: nakładem autora.

Windakiewicz, Stanisław 1914: Walter Scott i Lord Byron w odniesieniu do polskiej poezji romantycznej. Kraków: G. Gebethner i Spółka.

Windakiewicz, Stanisław 1918: Prolegomena do „Pana Tadeusza”. Kraków: księgarnia G. Gebethnera i Spółki; Warszawa: Gebethner i Wolff.

Windakiewicz, Stanisław 1933: Próby i pomysły dramatyczne Mickiewicza. Pamiętnik Literacki, R. 30, z. 1, ss. 61–69.

Windakiewicz, Stanisław 1935: Adam Mickiewicz. Życie i dzieła. Kraków: Gebethner i Wolff.

Windakiewicz, Stanisław 1937: Romantyzm w Polsce. Kraków: Gebethner i Wolff.

Wojciechowski, Konstanty 1900: Hrabia w „Panu Tadeuszu” a „Don Kichot”. Sprawozdanie Gimnazjum w Stryju za rok 1900.

Wojciechowski, Konstanty 1919a: Motywy „Wawerleya” W. Scotta w „Grażynie” i w „Konradzie Wallenrodzie”: Halban jako postać kierownicza. Pamiętnik Literacki, R. 17, ss. 289–301.

Wojciechowski, Konstanty 1919b: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza a romans Waltera Scotta. Kraków: nakładem Akademii Umiejętności.

Zdziechowski, Marian 1912: Wizja Krasińskiego. Ze studiów nad literaturą i filozofią polską. Kraków: S.A. Krzyżanowski.

Zdziechowski, Marian 1916: Mesjanizm polski a mesjanizm włoski. Kłosy Ukraińskie, nr 19–20.

Życzyński, Henryk 1920a: Estetyka Zygmunta Krasińskiego. Pamiętnik Literacki, R. 17/18, ss. 56–92.

Życzyński, Henryk 1920b: Pojęcie tragizmu u Słowackiego. Kurier Lwowski, R. 38, nr 89–91.

Życzyński, Henryk 1922a: Brodziński i Mickiewicz wobec „Laokoona” Lessinga. Lwów: nakładem Towarzystwa Naukowego.

Życzyński, Henryk 1922b: Idea państwowo-twórcza w ujęciu Słowackiego. Słowo Polskie, R. 28, nr 299.

Życzyński, Henryk 1923a: Apolliński i dionizyjski żywioł w poemacie Słowackiego W Szwajcarii”. Dziennik Cieszyński, nr 169

Życzyński, Henryk 1923b: Z estetyki Mickiewicza. Cieszyn: nakładem Księgarni „Kresy”

Życzyński, Henryk 1924a: Rozbiór koncertu Jankiela A. Mickiewicza. Miesięcznik Pedagogiczny, R. 33, ss. 168–185.

Życzyński, Henryk 1924b: Słowacki – Wyspiański a jutro narodu. Dziennik Cieszyński, nr 22.

Życzyński, Henryk 1924c: Studia estetyczno-literackie. Cieszyn: nakładem Księgarni „Kresy”.

Życzyński, Henryk 1926: J. Słowackiego „Godzina myśli”. (Jej geneza i znaczenie w rozwoju twórczości). Pamiętnik Literacki 1925/1926, R. 22/23, ss. 241–251.

Życzyński, Henryk 1928: Kompozycja i styl „Dziadów” wileńskich. [W:] Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Dobrzyckiego. Poznań, ss. 368379.

Życzyński, Henryk 1930: Charakterystyka poezji K. Brodzińskiego. Pamiętnik Lubelski, t. 1, ss. 215–239.

Życzyński, Henryk 1932: „Dziady” drezdeńskie Mickiewicza w setną rocznicę: Lublin, Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Życzyński, Henryk 1934a: Brodziński – teoretyk sielanki. Prąd, R. 21, z. 12, ss. 224–233.

Życzyński, Henryk 1934b: Mickiewicz w Odessie. Uwagi w związku z dyskusją zapoczątkowaną przez D. Fiłosofowa. Głos Lubelski, nr 109–111.

Życzyński, Henryk 1934c: Mickiewicz w oświetleniu Odyńca. Pamiętnik Lubelski, t. 2, ss. 24–44.

Życzyński, Henryk 1935: Spór o Norwida. Prąd, R. 22, t. 28, z. 4, ss. 205–210.

Życzyński, Henryk 1937: Norwida „Zwolon”. Prąd, R. 24, t. 33, z. 2, ss. 115–126.

Życzyński, Henryk 1939: Autentyczność ks. Piotra. Prąd, R. 26, z. 5/6, ss. 263–282.

OPRACOWANIA

Aleksandrowska, Elżbieta et al. (red.) 1969: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm. Oprac. zespół pod kierownictwem Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Aleksandrowska, Elżbieta et al. (red.) 1970–1983: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13–16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Oprac. Zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 83-06-00104-4.

Araszkiewicz, Feliks (red.) 1961: Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Blüth, Rafał Marceli 1928: Niesprawiedliwa monografia. Polska Zbrojna nr 251, s. 5.

Całek, Anita 2012: Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-233-3248-0.

Chrostek, Mariusz 2016: Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 978-83-7996-274-7.

Chrzanowski, Ignacy 1917: Charakterystyka romantyzmu. (Dwa odczyty publiczne, wygłoszone we Lwowie w r. 1916). [W:] idem, Z epoki romantyzmu. Studia i szkice. Kraków, ss. 1–69.

Dybiec, Julian 2000: Uniwersytet Jagielloński 1918–1939. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

Finkel, Ludwik; Starzyński, Stanisław 1894: Historia Uniwersytetu Lwowskiego, cz. I–II. Lwów.

Finkel, Ludwik; Chlamtacz, Marceli (oprac.) 1899: Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, cz. I (1894/95–1897/98). Lwów.

Górski, Konrad 1961: Juliusz Kleiner jako historyk literatury. [W:] Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności, red. Feliks Araszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 11–38.

Hahn, Wiktor (oprac.) 1912: Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, cz. II (1898/99–1909/10). Lwów.

Janion, Maria 1965: Rozwój marksistowskiej koncepcji romantyzmu w Polsce. [W:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, red. Stefan Żółkiewski et al., t. 3: Literatura Polski Ludowej, red. tomu Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 366– 398.

Janion, Maria 1986: Badania nad romantyzmem polskim. [W:] Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Opracował i wstępem opatrzył Janusz Maciejewski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISBN 83-07-01340-2, ss. 116–147.

Kamiński, Leszek 1981: Romantyzm i polityka dwudziestolecia. [W:] Problemy polskiego romantyzmu. Seria trzecia. Praca zbiorowa pod red. Marii Żmigrodzkiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-00745-2, ss. 353–383.

Kawyn, Stefan 1967: Juliusz Kleiner (1886–1957). Roczniki Biblioteczne, R. XI, z. 1–2, ss. 47–54.

Kijas, Juliusz 1966: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Stanisława Tarnowskiego (1871–1909). [W:] Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny, red. Tadeusz Ulewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 111–163.

Kleiner, Juliusz 1912: rec. Tadeusz Grabowski, Juliusz słowacki. Jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki, t. 1–2. Kraków 1909–1912. Pamiętnik Literacki, z. 1, ss. 631–636.

Korzeniewska, Ewa (red). 1963–1964: Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 1–3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kridl, Manfred 1928: rec. Tadeusz Pini, Krasiński. Życie i twórczość. Poznań 1928, ss. 323. Pamiętnik Literacki R. XXV, z. 2, ss. 338–344.

Kulczycka-Saloni, Janina 1964: Piotr Chmielowski (1848–1904). [W:] Z dziejów polonistyki warszawskiej, red. Janina Kulczycka-Saloni et al. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 209–231.

Kulczycka-Saloni, Janina et al. (red.) 1964: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Libera, Zdzisław 1964: Józef Ujejski (1883–1937). [W:] Z dziejów polonistyki warszawskiej, red. Janina Kulczycka-Saloni et al. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 281–295.

Maciejewski, Jarosław 1992: Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842–1988. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. ISBN 83-232-0415-2.

Markiewicz, Henryk 1977: Słowo wstępne. [W:] Stanisław Tarnowski, O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i opracowanie Henryk Markiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B: Literaturoznawstwo pod red. Tadeusza Ulewicza), ss. 5–39.

Markiewicz, Henryk 1987: Nauka o literaturze. [W:] Historia nauki polskiej, red. Bogdan Suchodolski, t. IV: 1863–1918, cz. III, red. tomu Zofia Skubała-Tokarska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 83-04-02800-X, ss. 703–725.

Markiewicz, Henryk 2000: Juliusz Kleiner (1886–1857). [W:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filologicznego, red. J. Michalik, W. Walecki. Kraków: Księgarnia Akademicka. ISBN 83-7188-298-X; 978-83-7188-298-2 (seria Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego), ss. 343–353.

Maślanka, Julian 1985: Słowo wstępne. [W:] Stanisław Pigoń, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury, wybór i opracowanie Julian Maślanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-01-04990-1 (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B: Literaturoznawstwo pod red. Tadeusza Ulewicza), ss. 6–28.

Matracki, Zygmunt 1975: Biografistyka literacka Kleinera. [W:] Biografia – geografia – kultura literacka, red. Jerzy Ziomek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. XL), ss. 139–169.

Mikulski, Tadeusz 1976: Miniatury krytyczne, przedmowa Wiktor Weintraub. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Skwarczyńska, Stefania 1961: Juliusz Kleiner jako metodolog i teoretyk literatury. [W:] Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności, red. Feliks Araszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 39–95.

Starnawski, Jerzy (red) 1994–2009: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 1–10. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. ISBN 978-83-60655-23-8.

Starnawski, Jerzy 1997a: Sylwetki lwowskich historyków literatury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-037-2.

Starnawski, Jerzy 1997b: Sylwetki wileńskich historyków literatury. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy. ISBN 83-907732-3-6 (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości, seria B, nr 15).

Starnawski, Jerzy 1999: Juliusz Kleiner jako badacz i wydawca Słowackiego. [W:] Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1: Twórczość młodzieńcza, wstęp i oprac. Jerzy Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 83-08-03423-3, ss. 5–34.

Starnawski, Jerzy 2009: Biegeleisen Henryk. [W:] Słownik badaczy literatury polskiej, t. 10, red. Jerzy Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. ISBN 978-83-60655-23-8, ss. 27–32.

Ulewicz, Tadeusz (red.) 1966: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Waśko, Andrzej 2014: Wstęp. [W:] Stanisław Tarnowski, Zygmunt Krasiński. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej. ISBN 978-83-62628-50-6, ss. VII–XXVI.

Wyka, Kazimierz 1951: Stan badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu polskiego. [W:] O sytuacji w historii literatury polskiej. Wybór referatów wygłoszonych na zjeździe polonistów w dniach od 8 do 12 maja 1950 r., red. Jan Baculewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 186–211.

Published

13-09-2021

How to Cite

Chrostek, M. (2021). The groundbreaking achievements of Lviv philologists in the study of Polish Romanticism until 1939. Studia Historiae Scientiarum, 20, 87–166. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.005.14036

Issue

Section

SCIENCE IN POLAND