Support for scientific journals 2019-2020 / Wsparcie dla czasopism naukowych 2019-2020

17-04-2019

(Polska wersja podana jest poniżej.)

We are pleased to announce that the journal "Studia Historiae Scientiarum" has been awarded funding in the competition "Support for scientific journals 2019-2020" organized by the Ministry of Science and Higher Education in Poland.

This means that the journal will appear on the ministerial list of scientific journals – currently under review – and according to the "Bill 2.0", articles published in the journal can be taken into account as credits regarding scientific degrees and professorship in Poland.

Additionally, it is worth mentioning that our journal received the maximum number of points (100 out of 100).

The numerical result aside, our journal received a positive opinion of the ministerial expert:

"The periodical «Studia Historiae Scientiarum» is an exceptional journal devoted to the history of science, known for many years on the Polish publishing market of scientific journals. Already the current level of this periodical places it high among Polish scientific journals. [...] The reviewed periodical «Studia Historiae Scientiarum» is an interdisciplinary journal par excellence due to its research profile. If we strive both in Polish and global science for an ever greater interdisciplinarity, then we can say with a high degree of probability that the activity of this type of periodical is a very important contribution to this kind of effort. When assessing the «Studia Historiae Scientiarum», it is necessary to emphasize the high scientific level of the texts published in the journal, proving its international significance and prestige. [...]. Both the current and planned activities of the applicant in this respect are promising in the raise of the visibility of the journal and its range on the international arena. The high level of the journal is a guarantee of the journal's significant impact on the development of the humanities, including the disciplines of history and philosophy."

The words of the ministerial expert about our journal are not only a great honour to us, but also a commitment to further diligent work.

We therefore encourage readers to publish interesting and original articles in our journal (in Polish or English). Before submitting articles for printing, please read carefully our journal website.

 

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Studia Historiae Scientiarum”, zostało laureatem konkursu MNiSWWsparcie dla czasopism naukowych 2019-2020”.

Oznacza to, że czasopismo znajdzie się na tworzonej obecnie ministerialnej liście czasopism naukowych i zgodnie z „ustawą 2.0” artykuły opublikowane w tym czasopiśmie będzie można uwzględniać w dorobku na stopnie naukowe i tytuł profesorski.

Warto tu dodatkowo poinformować Czytelników naszego czasopisma, że w ocenie wniosku konkursowego nasze czasopismo otrzymało 100 punktów na 100 możliwych.

Poza samym wynikiem liczbowym, warto zacytować opinię ministerialnego eksperta o naszym czasopiśmie:

„Periodyk «Studia Historiae Scientiarum» to czasopismo wyjątkowe, poświęcone dziejom nauki, od lat znane na polskim rynku wydawniczym czasopism naukowych. Już dotychczasowy poziom tego periodyku sytuuje go wysoko wśród polskich czasopism naukowych. […] Recenzowany periodyk «Studia Historiae Scientiarum» z racji swego profilu badawczego jest czasopismem par excellence interdyscyplinarnym. Jeżeli dążymy zarówno w nauce polskiej jak i światowej do coraz większej interdyscyplinarności, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że działalność tego typu periodyku jest bardzo istotnym wkładem na rzecz tego rodzaju starań. Oceniając «Studia Historiae Scientiarum» należy podkreślić wysoki poziom naukowy zamieszczanych w czasopismie tekstów, świadczących o jego międzynarodowym znaczeniu i prestiżu. […]. Zarówno dotychczasowe, jak i planowane przez wnioskodawcę działania w tym zakresie zapowiadają podniesienie rozpoznawalności czasopisma i jego zasięgu na arenie międzynarodowej. Wysoki poziom naukowy czasopisma jest gwarantem znaczącego wpływu czasopisma na rozwój nauk humanistycznych, w tym dyscypliny historia i filozofia.”

Takie słowa ministerialnego eksperta na temat naszego czasopisma są dla nas wielkim wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do dalszej rzetelnej pracy.

Zapraszamy więc Czytelników do publikowania (po polsku lub po angielsku) w naszym czasopiśmie interesujących, oryginalnych artykułów. Przed złożeniem artykułów do druku prosimy o uważną lekturę treści strony internetowej naszego czasopisma.