Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

Wytyczne redakcyjne

1. Artykuły nadsyłane do czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG powinny być napisane zwięźle, syntetycznie i przygotowane w edytorze tekstów MS Word.

2. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczne, projektowe i empiryczne, które są oryginalnymi, autorskimi, wcześniej nigdzie niepublikowanymi pracami.

3. Do czasopisma można kierować artykuły, notatki, sprawozdani i recenzje. Akceptowane są artykuły do 8000 wyrazów (wraz ze spisem bibliograficznym, ewentualnymi przypisami, streszczeniem, słowami kluczowymi, rycinami i tabelami), notatki, recenzje i sprawozdania do 1200 wyrazów.

4. Autorzy nadsyłający teksty w języku angielskim proszeni są o uprzednią weryfikację tekstów przez korektora (native speaker).

5. Redakcja przyjmuje teksty przygotowane na formatce dostępnej na stronie internetowej czasopisma i spełniające wszystkie wymagania redakcyjne.

6. Do artykułu powinno być dołączone oświadczenie o oryginalności tekstu, które dostępne jest na stronie czasopisma.

7. Artykuł powinien zostać przygotowany według wytycznych dostępnych na stronie czasopisma.


Procedura redakcyjna

1. Autor kieruje tekst do Redakcji przez pocztę elektroniczną na adres podany w dziale Kontakt.

2. Po wpłynięciu tekstu Autor otrzymuje zwrotnie informację z potwierdzeniem przyjęcia artykułu.

3. W ciągu dwóch tygodni Redakcja akceptuje lub nie akceptuje przesłanego tekstu. Brak akceptacji może mieć dwojaki charakter – całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy (Redakcja może zasugerować niezbędne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu Autor może ponownie skierować tekst).

4. Redakcja wyznacza dwóch recenzentów (szczegółowo opisane w dziale Procedura recenzowania).

5. Po otrzymaniu obu recenzji zostają one niezwłocznie przekazane Autorowi wraz z ewentualnymi uwagami naniesionymi w tekście.

6. Autor uwzględnia lub ustosunkowuje się do otrzymanych recenzji. Na każdą uwagę, która nie została uwzględniona Autor musi odpowiedzieć.

7. Autor nanosi poprawki do tekstu w trybie śledź zmiany zaznaczając wszystkie zmienione fragmenty w odniesieniu do recenzji.

8. Redakcja wyznacza termin na odesłanie artykułu. Po jego otrzymaniu następują prace redakcyjne i Autor otrzymuje ostateczną wersję pracy do akceptacji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów oraz do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.

10. Po zakończeniu prac redakcyjnych artykuł zostaje skierowany do Wydawnictwa. Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji w formacie PDF wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa).

11. Wraz z przesłaniem artykułu do Redakcji Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG Autor uznaje i akceptuje powyższy schemat postepowania.

 

Pliki dla Autorów są dostepne do pobrania na stronie internetowej Czasopisma: https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/menu/711/

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym podmiotom ani żadnej innej stronie. Zobacz: Polityka prywatności: Polityka prywatności

Podane dane osobowe oraz adresy mailowe recenzentów będą dostepne  do wyszukania w systemie OJS i widoczne dla członków Redakcji czasopisma i admistratora systemu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z redakcją czasopisma lub administratorem systemu: ojs[at]wuj.pl.