Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Zaproszenie do publikowania

Redakcja czasopisma Zeszyty Pracy Socjalnej zaprasza do zgłaszania tekstów teoretycznych, empirycznych i metodologicznych, które mają charakter przeglądowy, stanowią krytyczną refleksję nad współczesnymi zagadnieniami pracy socjalnej i problemów społecznych tak o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Artykuły o objętości 20,000-40,000 znaków ze spacjami powinny zawierać wstęp, przegląd dotychczasowych ustaleń na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Inspiracją do dyskusji oraz pogłębionych badań mogą być również recenzje książek i artykułów o objętości nie większej niż 15,000 znaków ze spacjami- dotyczące m.in. zagadnień zdrowia i choroby, wzorów życia małżeńsko- rodzinnego, starzenia się społeczeństwa oraz praktyk społecznych realizowanych w sektorach: pomocy społecznej, struktur samorządowych, NGO lub otwartego rynku pracy.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się w zakładce Zasady publikowania.

Zeszyty Pracy Socjalnej ukazują się cztery razy do roku, a ich pierwotną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Zasady publikowania

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje do publikacji prace teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, odnoszące się do obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych, uprzednio niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie.

Publikowane są teksty, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
  2. b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
  3. c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
  4. d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
  5. e) są edycjami źródłowymi.

Redakcja może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

Artykuły powinny być nadesłane w wersji anonimowej z osobną stroną, na której znajduje się imię i nazwisko autora/autorki, afiliacja, pełny adres korespondencyjny (miejsce pracy), adres e-mail oraz krótka notka (około 300 znaków wraz ze spacjami) wskazująca stopień (tytuł) naukowy autora/autorki, aktualnie pełnione funkcje oraz zainteresowania naukowe.

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20,000-40,000 znaków ze spacjami, natomiast objętość recenzji nie powinna przekraczać 15,000 znaków ze spacjami

Redakcja przyjmuje artykuły w formatach tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, rtf. Ilustracje, grafiki, zdjęcia bądź inne obrazy znajdujące się w tekście należy przysyłać jako osobne pliki (w formatach: JPEG, TIF, GIF, BMP) oznaczone i przyporządkowane numerami do określonych miejsc w tekście.

Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Struktura pracy i wzór bibliografii

Na pierwszej stronie (osobnej) artykułu powinny znajdować się informacje dotyczące Autora publikacji – jego afiliacji, a także pełny adres korespondencyjny (miejsce pracy), adres e-mail oraz krótka notka (około 300 znaków wraz ze spacjami) wskazująca stopień (tytuł) naukowy autora/autorki, aktualnie pełnione funkcje oraz zainteresowania naukowe.

Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe (3-5) oraz streszczenie - w języku polskim i angielskim.

Struktura artykułów powinna uwzględniać wprowadzenie dotyczące inspiracji teoretycznych, część metodologiczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny, wnioski.

Tekst artykułu powinien zostać przygotowany w następujący sposób: czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.

Powołania wewnątrz tekstu powinny zostać sporządzone według poniższych reguł:

(Crawford i in. 2010: 5)

(Biley, Galvin 2007: 806)

(Garden 2015; Greaves, Evans 2000)

(Rogers, Pilgrim 2014: 11‒12; Humphries 2008: 87)

(Charmaz 2009; Konecki 2000: 148)

(Collins 2006; Charmaz 2009: 166‒167)

Wszystkie publikacje, na które autor artykułu się powołuje, powinny być umieszczone w bibliografii na końcu pracy, ułożone w kolejności alfabetycznej. Pierwszym elementem opisu powinno być nazwisko autora, następnie imię (nieoddzielone przecinkiem), kropka, rok wydania w nawiasie, kropka, tytuł pracy kursywą oraz po kropce miejsce wydania i po przecinku nazwa wydawcy.

Błędy gramatyczne i ortograficzne oraz bibliografia niespełniająca podanych wymagań są podstawą do odrzucenia tekstu.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania artykułu znajdują się w zakładce Umowy, formularze.

Redakcja zachęca również do zapoznania się z  Instrukcją dla Autorów.

Procedura Recenzowania

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście recenzji wewnętrznej kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i przesłania go do recenzentów zewnętrznych.

Każdy nadesłany artykuł jest przekazywany dwóm niezależnym recenzentom.Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady poufności i anonimowości (double-blind review).

Autor pracy otrzymuje treść recenzji w formie elektronicznej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/odrzucenia artykułu. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek w terminie podanym przez Redakcję. Przesłanie artykułu do publikacji następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu będą szczególnie brane pod uwagę następujące kwestie:

- Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem pisma (m.in. czy odnosi się do problemów społecznych i pracy socjalnej)?

- Czy treść tekstu jest zgodna z tytułem?

- Czy tekst napisany jest odpowiednim stylem, nie ma błędów ortograficznych; czy jest czytelny?

- Czy artykuł wnosi jakieś nowe spojrzenie na opisywany temat?

- Czy tekst jest zgodny z wymogami prawa autorskiego (m.in. czy ilustracje, grafiki, zdjęcia zostały odpowiednio opisane)?

- Czy odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji? Czy zawiera odniesienia do klasyki literatury danego tematu? Czy zakres wykorzystanych materiałów jest wyczerpujący?

- Czy tekst może sprawić, że pismo będzie bardziej ciekawe? Czy jest interesujący, kontrowersyjny, ważny, czy też w inny sposób może zainspirować dyskusję lub dalsze badania?

Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego dzieła nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.

Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.

Szczegółowe kryteria oceny artykułu można znaleźć w zakładce Umowy, formularze. Wzór recenzji znajduje się tutaj Formularz recenzencki (plik do pobrania)

Umowy, formularze

Aktualne wzory umów i formularzy są dostepna na stronie www czasopisma.

Zasady etyczne

Zasady etyczne dotyczące publikowania tekstów

Czasopismo Zeszyty Pracy Socjalnej jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu redakcyjnego. 

Przesłane do Redakcji teksty muszą reprezentować oryginalne prace, teksty uprzednio nie publikowane i nie przedłożone wydawcy innego czasopisma oraz takie, które nie były wcześniej nigdzie upublicznianie.

Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" oraz "guest authorship", autorzy zgłaszanej pracy deklarują w oświadczeniu wkład każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod). 

Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł wsparcia finansowego, które przyczyniły się do powstania publikacji.

Redakcja jednocześnie informuje, że praktyki "ghostwriting" i "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Zasady etyczne i odpowiedzialność recenzentów

Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności na wszystkich etapach procesu recenzyjnego; do niezwłocznego poinformowania Redakcji czasopisma o mogących wystąpić konfliktach interesu, które mogą wpłynąć na bezstronność recenzji i – jeśli uznają za stosowne – złożenia rezygnacji z jej przygotowania; do zachowania uczciwości i  bezstronności.

Polityka prywatności

Dane i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom. Zobacz: Polityka prywatności