Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest zgodny ze stylistycznymi i bibliograficznymi wymogami określonymi w Wytycznych dla Autorów.
  • Zgłaszany tekst nie został wcześniej opublikowany, ani nie jest przedmiotem zgłoszenia w innym czasopiśmie (lub zostało to wyraźnie wskazane w w komentarzach do redakcji).

Kwartalnik „ZARZĄDZANIE MEDIAMI”

40 pkt. na liście MNiSW

Szablon artykułu: plik do pobrania Szablon artykułu

Szablon artykułu w języku angielskim: plik do pobrania Article Template

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów stylu naukowego i standardów publikowania w naszym czasopiśmie.

 

1. Typy publikacji w Zarządzaniu Mediami

Publikujemy następujące rodzaje artykułów zgodne z klasyfikacją PBN:

  A. Oryginalny artykuł naukowy[1]

  B. Artykuł przeglądowy[2]

  C. Studium przypadku (case study)

  D. Komentarz prawniczy

  E. Recenzja naukowa

 

2. Struktura i zawartość nadsyłanych tekstów

W zgłoszonym do Zarządzania Mediami tekście muszą znajdować się następujące elementy:

·  Imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów

·  Tytuł artykułu w języku polskim

·  Abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu

·  Słowa klucze w języku polskim i angielskim

·  Krótka nota z informacjami o autorze/autorach

Nadsyłane do czasopisma Zarządzanie Mediami teksty powinny spełniać kryteria stylu akademickiego.

Artykuł (zwłaszcza zawierający wyniki badań empirycznych) powinien zawierać[3]:

·  Wprowadzenie wraz z informacją o celu/celach artykułu

·  Informację o zastosowanych metodach badawczych wraz z pyt. badawczymi ew. hipotezami

·  Opis przebiegu badania i jego rezultaty

·  Wnioski i podsumowanie, wraz z opisem znaczenia uzyskanych wyników w kontekście wcześniejszych badań (tzw. discussion)

 

3. Przygotowywanie abstraktu i słów-kluczy

Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Należy pamiętać, że nie jest on wprowadzeniem do artykułu, a jego streszczeniem – powinien zatem zawierać skrótową i skondensowaną informację o:

·  Przedmiocie badania/refleksji

·  Przyczynach zainteresowania przedstawionym w tekście problemem

·  Celach (na jakie pytania szukano odpowiedzi)

·  Zastosowanych metodach

·  Najważniejszych wynikach


[1] Jest to artykuł prezentujący niepublikowane wcześniej wyniki oryginalnych badań empirycznych, także nowatorskie ujęcie teoretyczne. Do tej kategorii zalicza się eseje naukowe, pod warunkiem, że prezentują nowe ujęcie danego zagadnienia.

[2] Jest to tekst, który nie musi zawierać wyników oryginalnych badań, a przegląd literatury z pewnego zakresy tematycznego.

[3] Preferowana tzw. struktura IMRAD.