Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Kwartalnik „ZARZĄDZANIE MEDIAMI”

40 pkt. na liścieMNiSW

Szablon artykułu: plik do pobrania 

Szablon artykułu w języku angielskim: plik do pobrania 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów stylu naukowego i standardów publikowania w naszym czasopiśmie.

1. Typy publikacji w Zarządzaniu Mediami

Publikujemy następujące rodzaje artykułów zgodne z klasyfikacją PBN:

A. Oryginalny artykuł naukowy[1]

B. Artykuł przeglądowy[2]

C. Studium przypadku (case study)

D. Komentarz prawniczy

E. Recenzja naukowa

 

2. Struktura i zawartość nadsyłanych tekstów

W zgłoszonym do Zarządzania Mediami tekście muszą znajdować się następujące elementy:

·         Imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów

·         Tytuł artykułu w języku polskim

·         Abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu

·         słowa klucze w języku polskim i angielskim

·         krótka nota z informacjami o autorze/autorach

Nadsyłane do czasopisma Zarządzanie Mediami teksty powinny spełniać kryteria stylu akademickiego.

Artykuł (zwłaszcza zawierający wyniki badań empirycznych) powinien zawierać[3]:

-wprowadzenie wraz z informacją o celu/celach artykułu

-informację o zastosowanych metodach badawczych wraz z pyt. badawczymi ew. hipotezami

- opis przebiegu badania i jego rezultaty

- wnioski i podsumowanie, wraz z opisem znaczenia uzyskanych wyników w kontekście wcześniejszych badań (tzw. discussion)

 

3. Przygotowywanie abstraktu i słów-kluczy

Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Należy pamiętać, że nie jest on wprowadzeniem do artykułu, a jego streszczeniem – powinien zatem zawierać skrótową i skondensowaną informację o:

-przedmiocie badania/refleksji

-przyczynach zainteresowania przedstawionym w tekście problemem

-celach (na jakie pytania szukano odpowiedzi)

-zastosowanych metodach

-najważniejszych wynikach


[1] Jest to artykuł prezentujący niepublikowane wcześniej wyniki oryginalnych badań empirycznych, także nowatorskie ujęcie teoretyczne. Do tej kategorii zalicza się eseje naukowe, pod warunkiem, że prezentują nowe ujęcie danego zagadnienia.

[2] Jest to tekst, który nie musi zawierać wyników oryginalnych badań, a przegląd literatury z pewnego zakresy tematycznego.

[3] Preferowana tzw. struktura IMRAD.

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. See: Privacy policy