Transkuturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do Transkulturowej historii literatury

  • Katarzyna Deja
Słowa kluczowe: transkulturowość, literatura światowa, Weltliteratur, transkulturowa historia literatury

Abstrakt

Transculturality: from the idea of Wolfgang Welsch to transcultural literary history

The article focuses on the problem of transculturality and the manner in which it can be adapted as a method of literary analysis. The article presents Wolfgang Welsch’s original idea of transculturality, the shifting attitude towards Weltliteratur and Anders Pettersson’s proposal of a transcultural view on literary history. All of these ideas can be sum up as attempts to find a new, global approach to literature, one that would be free of previous eurocentric thinking and open towards other cultures and literary traditions.

Bibliografia

Appadurai A., Nowoczesność bez granic, przeł. Z. Pucek, Kraków 2005.

Bolton J,, Interkulturowa kompetencja, przekł. i wprow. B. Andrzejewski, Poznań 2006.

Burszta A., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Casanova P., The World Republic of Letters, b.m. 2007.

Clifford J., Kłopoty z kulturą, przeł. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa,

S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000.

Comparative Literature/World Literature: a Discussion with Gayatri Chakravorty Spivak and David Damrosch, „Comparative Literature Studies” 2011, vol. 48, no. 4.

Damrosch D., Dość czasu i świata, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Damrosch D.,Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej

[w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

Damrosch D., Odrodzenie dyscypliny: światowe źródła komparatystyki, „Wielogłos” 2010, nr 7–8.

Damrosch D., What is world literature?, b.m. 2003.

Dudek Z.W., Pankalla A., Psychologia kultury, wyd. II poszerzone, Warszawa 2008.

Estetyka pośród kultur, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2012.

Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.

Gondor-Wiercioch A., Transkulturowe rekonstrukcje historii – UmiłowanaToni

Morrison i The plague of dovesLouise Erdrich, „Teksty Drugie” 2012, nr 1–2.

Hejmej A., Interkulturowość – literatura – komparatystyka, „Teksty Drugie” 2009,

nr 6.

Intercultural Aesthetics. A world view perspective, red. A. von den Braebussche,

H. Kimmerle, N. Note, Springer 2009.

Kola A.F., Między komparatystyką literacką a literaturą światową, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Kościelak E., Transkulturowość jako wartość sztuki współczesnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze” 2005, nr 9.

Kristeva J., Słowo, dialog i powieść, przeł. W. Grajewski [w:] M. Bachtin, Dialog – język – literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.

Malinowski B., Kubański kontrapunkt: tytoń i cukier, przeł. B. Chlebowicz [w:] idem, Dzieła, t. 13.

Moretti F., Przypuszczenia na temat literatury światowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007.

Nünning V., A ‘Culture-Sensitive Approach’ to Transcultural Literary History

[w:] Studying Transcultural Literary History, ed. G. Lindberg-Wada, Berlin 2006.

Olsson T., Delimiting the Objects of Literary History [w:] Studying Transcultural Literary History, ed. G. Lindberg-Wada, Berlin 2006.

Pettersson A., Transcultural Literary History: Beyond Constructing Notions of World Literature, „New Literary History” 2008, nr 39.

Pettersson A., Introduction: Concepts of Literature and Transcultural Literary History [w:] Literary History: Towards a Global Perspective, vol. 1, red. A. Pettersson, Berlin 2006.

Pettersson A., Possibilities for Transcultural Literary History [w:] Studying Transcultural Literary History, ed. G. Lindberg-Wada, Berlin 2006.

Mathews G., Supermarket kultury, przeł. E. Klekot, Warszawa 2005.

Nycz R., Poetyka doświadczenia, Warszawa 2012.

Paleczny T., Stosunki międzynarodowe: zarys problematyki, Kraków 2005.

Pratt M.L., Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, Kraków 2011.

Rewers E., Trankulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji postponowoczesnej [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, przeł. A. Frybesowa [w:] Antropologia kultury, wstęp i red. A. Mencwel, Warszawa 2005.

Schulze-Engler F., Introduction [w:] Transcultural English Studies, red. F. Schulze-

-Engler, Sissy Helff, b.m. 2009.

Schulze-Engler F., Theoretical Perspectives. From Postcolonialism to Transcultural World Literature [w:] English Literatures Across the Globe, red. L. Eckstein,

Paderborn 2007.

Studying Transcultural Literary History, red. G. Lindberg-Wada, Berlin 2006.

Waldenfels B., Topografia obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002.

Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:]Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red.

R. Kubicki, Poznań 1998.

Wilkoszewska K., Słowo wstępne [w:] Estetyka Aborygenów. Antologia, Kraków 2004.

Wilkoszewska K., O możliwości dzielenia doświadczeń. Perspektywa transkulturowa, „Annales Universitias Mariae Curie-Skłodowska” 2010, vol. XXXV.

Zeidler-Janiszewska A., Między wielokulturowością a transkulturowością, „Kultura Współczesna” 2003, nr 1–2.

Opublikowane
2016-09-02