Tadeusza Boya-Żeleńskiego proces z krakowskim „Czasem” o prawa autorskie

  • Dominika Giza Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
Słowa kluczowe: Boy-Żeleński Tadeusz, prawa autorskie, Beaupré Antoni, proces sądowy, felieton

Abstrakt

Tadeusz Boy-Żeleński copyright law suit against ‘Czas’

The article is devoted to Tadeusz Boy-Żeleński’s special event in his writer’s career: a lawsuit, which was brought in 1927, against one of the most popular and well-known newspaper in Krakow (“Czas”) represented by its editor in chief, Antoni Beaupré. Boy-Żeleński, a great journalist, publicist and translator, published in a different newspapers a few feuilletons about his visit in Paris and then decided to reprint it in “Czas”. He was really astonished and afflicted with the fact that his work was reprinted in a different way, by cutting out some words and phrases. That was the reason why he decided to sue “Czas” for personal damages. It was probably the first copywright lawsuit in independent Poland after the I World War, which was important in the further history of changes in copyright law. The author of the article shows the main areas of the lawsuit and some circumstances which affected the public opinion in Poland at that time, as well as specific features of Żeleński’s personality and his style of writing.

Bibliografia

Borowiec P., Jesteśmy głosem milionów: dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939), Kraków 2005.

Boy-Żeleński T., Pisma, t. II, Warszawa 1956.

———. Pisma, t. XVI, Warszawa 1958.

———. Listy., (oprac. B. Winklowa). Warszawa 1972.

———. Dwaj Panowie B: Boy i Beaupré.,„ Wiadomości Literackie”,1929, nr 9 (270).

———. Boy uskarża się na „Czas” i ..los, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1927, nr 125.

Dąbrowski T., Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek”, 2013, nr 9.

Ferenc-Szydełko E., Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku, Kraków 2000.

Gołąb S., Ustawa o prawie autorskiem z dnia 29 marca 1926 r. z materjałami, Warszawa 1928.

Hen, Józef. Boy-Żeleński: błazen - wielki ma̜ż, Warszawa 2002.

Jarowiecki J (red.) Kraków, Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., Kraków 1996.

Lutwak, Anzelm. Sprawa Boy-Beaupré w oświetleniu życiowo-prawnem: studjum do zagadnienia stosunku ochrony cywilistycznej do karnej w prawie autorskiem, „Głos Prawa” 1928, nr 9-12.

Missuna, O., Warszawski pitaval literacki,Warszawa 1960.

Natanson, W., Boy-Żeleński: opowieść biograficzna, Warszawa 1983.

Olczak-Ronikier, J., W ogrodzie pamięci, Kraków 2001.

———. Obiad Przyjaciół Czasu, „Czas”1927, nr 240.

———. Poczet sędziów krakowskich cz. XX, [w:] „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, 2014, nr 10 (286).

Sołtysik M., Boje Boya, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, 2008, nr 9-10.

———. Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. II, Warszawa 1988.

———. Spis powszechny ludności miasta Krakowa, t. 7, Kraków, 1910.

Toczek A., Redakcja i współpracownicy krakowskiego „Czasu” w latach 1920-1934, [w:] Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., J. Jarowiecki (red.) Kraków 1996.

Tuwim J., Jarmark rymów, (Dzieła t. 3 oprac. J. Stradecki), Warszawa, 1958.

———. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83

Winklowa B., Nad Wisłą i nad Sekwaną: biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998

———. Z sali sądowej. Boy-Żeleński contra „Czas”. Sensacyjny proces literacki, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1927, nr 146.

Zimand R., Wokół debiutu Boya-recenzenta, „Dialog” 1966, nr 11.

Zoll A., Zollowie. Opowieść rodzinna, Kraków 2011

Opublikowane
2016-09-02