Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.

Proces recenzji

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcjach dla autorów”.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.