Borski, G., & Kokowski, M. (2021). Copernicus, his Latin style and comments to Commentariolus. Studia Historiae Scientiarum, 20, 339–438. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.013.14044