[1]
Borski, G. and Kokowski, M. 2021. Copernicus, his Latin style and comments to Commentariolus. Studia Historiae Scientiarum. 20, (Sep. 2021), 339–438. DOI:https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.013.14044.